Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-17-3/22
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-18-3/22
Bod programu: Kontrola usnesení

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava bere tento bod na vědomí.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-19-3/22
Bod programu: Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Moldava a schvaluje ji s výhradami uvedenými v tomto auditu. Zastupitelstvo schvaluje nápravná opatření, a to postupovat v souladu s účetními předpisy.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-20-3/22
Bod programu: Rozpočtová změna č. 2

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022, kterou se zvyšují celkové rozpočtové příjmy obce o 2 213 513 Kč a celkové rozpočtové výdaje o 1 152 591 Kč.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-21-3/22
Bod programu: Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období 2022 – 2026 dle § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., O obcích, v platném zněn

Text přijatého usnesení:

ZO schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Moldava pro následující volební období 2022 – 2026  v souladu s § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, na 9  členů.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-22-3/22
Bod programu: Závěrečný účet 2021

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  po projednání schvaluje závěrečný účet obce Moldava za rok 2021 a to bez výhrad.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-23-3/22
Bod programu: Objednávka auditu

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání přezkumu hospodaření obce u auditorské společnosti 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová., za nabídkovou cenu 18 000 Kč bez DPH.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-24-3/22
Bod programu: Účetní závěrka za rok 2021

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava projednalo návrh účetní závěrky obce za rok 2021. Z předložených dokladů Zastupitelstvo obce zjistilo, že účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Zastupitelstvo obce tímto schvaluje účetní závěrku obce Moldava za rok 2021“.

 

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-25-3/22
Bod programu: Pasportizace

Text přijatého usnesení:

5:53 - 7:55

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby podala žádost na zatřídění místních komunikací na místně příslušný silniční správní úřad.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-26-3/22
Bod programu: Vyřazení nedokončených investic ( projektů )

Text přijatého usnesení:

0:53 - 1:33

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - projektová dokumentace  na rekonstrukci hřbitova.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-27-3/22
Bod programu: Vyřazení nedokončených investic ( projektů )

Text přijatého usnesení:

1:34 - 2:11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investic - technická dokumentace opěrné zdi u hřiště.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-28-3/22
Bod programu: Vyřazení nedokončených investic ( projektů )

Text přijatého usnesení:

2:12 - 2:51

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - projekt zabezpečovacího zařízení historické expozici nádraží.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2
UZ-29-3/22
Bod programu: Vyřazení nedokončených investic ( projektů )

Text přijatého usnesení:

3:12 - 3:16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice -  projektová dokumentace na stavbu pečovatelského domu.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-30-3/22
Bod programu: Vyřazení nedokončených investic ( projektů )

Text přijatého usnesení:

3:17 - 3:23

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - projektová dokumentace k nedokončené stavbě vodní nádrže na dolní Moldavě.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-31-3/22
Bod programu: Elektronická úřední deska

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování pořízení elektronické úřední desky ve výši 116 630 Kč

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 1 zdržel se: 0
UZ-32-3/22
Bod programu: Elektronická úřední deska

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele el. úřední desky firmu Galileo Corporation s.r.o.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-33-3/22
Bod programu: Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022 ve výši 70 500 Kč.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-34-3/22
Bod programu: Kompenzační bonus 2022 dle zákona č. 519/20212 Sb. - 1.Q.2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu za období od 22.11.2021 do 31.1.2022, ve výši 15 042,45 Kč.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-35-3/22
Bod programu: ČEZ Distribuce Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013641/SOBS01 

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-36-3/22
Bod programu: Vlach elektroinstalace Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje  o uzavření SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-4021129/SOBS02

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-37-3/22
Bod programu: OMEXOM - Žádost o vyjádření ke stavbě TP-Moldava,Sklářská Huť

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013851/SOBS/VB 1 TP - Moldava, Sklářská huť, p.p.č. 266/6 - OM.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-38-3/22
Bod programu: Žádost o vyjádření ke stavbě TP-Moldava, N. Město,p.p.č. 243/28-nové OM

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013779/SOBS/VB 1 TP-Moldava, Nové Město, ppč. 243/28 - nové OM.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-39-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

2. Žádost o odkup části pozemku p.č. 266/8 v k.ú. Moldava

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 266/8 v k.ú. Moldava o výměře 369 m2 , panu Jiřímu Voborskému, bytem Moldava 180, 417 81 Moldava, narozenému dne 10.10.1958, za sjednanou kupní cenu 55 350 Kč.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-40-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

3. Prodej pozemku manželům Horovým, úprava GP

3.1. Revokace usnesení: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 300/26/2018 , kterým schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava podle navrhovaného zákresu.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-41-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

3. Prodej pozemku manželům Horovým, úprava GP

3.2. Záměr prodeje

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje záměr, prodeje části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava dle nově upraveného zákresu.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2
UZ-42-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

4. Žádost o souhlasné stanovisko k běžeckému závodu Mikulovský Ultra Trail Run 2022

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí s konáním běžeckého závodu Mikulovský Ultra Trail Run „MUTR“ v navržených trasách 16+a 50+.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-50-3/22
Bod programu: Žádost o storno faktur za vodu - hotel Santén

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje storno tří faktur  za vodu. fa. č. 2020430010 - 8.159 Kč, fa. č. 1943001047 - 9.124 Kč, fa č. 970 - 15.503 Kč v celkové výši 32. 786 Kč z důvodu poruchy na vodoměru.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 3
UZ-43-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

5. ATIS - vodovod, kanalizace

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje odkup inženýrských sítí vodovodu a kanalizace dle znaleckého posudku č. 42/693/2021 za cenu 500.000 Kč.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 3
UZ-44-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

6.KIA

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje odprodej vozu KIA RZ 6U6 0100 a zároveň zajištění znaleckého posudku o obvyklé ceně automobilu.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-45-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

8.Moldavka s.r.o. - žádost o prodej pozemků

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 288/11, části p.p.č. 288/1 v k.ú. Moldava dle doloženého nákresu a souhlasí s vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemku na náklady žadatele.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-46-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

9. LOTE žádost o příspěvek - Lokomotiva Teplice

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje dar ve výši 100 000 Kč pro oddíl běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Teplice, z.s., se sídlem  E. Dvořákové 1630, 41501 Teplice, za účelem výstavby objektu zázemí na lyžařském stadionu na Novém Městě u Mikulova.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2
UZ-47-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

11. Žádost o koupi pozemku p.č.63/19 v k.ú. Nové Město.

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č.63/19, ostatní plocha, sportoviště o výměře 525 m2 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-48-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

12. Prodej pozemku MVDr. Uldrych

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.č. 288/27 ( ostatní plocha o výměře 674 m2 ), p.č. 288/28 ( ostatní plocha o výměře 184 m2 ) a p.č. 839/2 ( ostatní plocha o výměře 37 m2 ) v k.ú. Moldava, panu MVDr. Jiřímu Uldrychovi , bytem Josefa Bejčka 1443, 27309 Kladno, narozený 30.8.1939. Sjednaná kupní cena činí 134 250 Kč.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-49-3/22
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

13. Věcné břemeno na p.p.č. 391

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje schvaluje uzavření smlouvy o zatížení služebnosti s paní Zuzanou Antoniszynovou na pozemku obce p.č. 391 v k.ú. Nové Město u Mikulova pro domácí ČOV za jednorázovou úplatu 1 000 Kč + DPH.

29. 6. 2022IHNED (29. 6. 2022)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1