Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-110-7/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky

s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 15 - Zplnomocnění místostarosty k podepisovaní smluv
- doplňuje se bod č. 16 - Prezentace záměru rekonstrukce Bendlovky
- doplňuje se bod č. 17 - Záměr směnit pozemky (cesta) s obci v rámci výstavby Moldavky
- doplňuje se bod č. 18 - Zahájení přípravných prací na ZUP č.2
- doplňuje se bod č. 19 - Odstavná plocha u Studánky - rozhodnuti KÚ
- doplňuje se bod č. 20 - VO ve zkušebním provozu - odstranění následných zjištěných vad
- doplňuje se bod č. 21 - Mikulov - Kácení
- doplňuje se bod č. 22 - Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“


- doplňuje se bod č. 23 - Revokace "Záměr zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku"

12. 9. 2023IHNED (12. 9. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-111-7/23
Bod programu: Revokace "Záměr zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-108-6/23.

Návrh usnesení zastupitelstva Obce Moldava v Krušných horách

zřízení práva stavby k pozemkům parc. č. 329/3 a parc. č. 329/7 v k.ú. Nové Město u Mikulova

 

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Záměr zřízení práva stavby k následujícím pozemkům ve vlastnictví Obce Moldava v Krušných horách:

pozemku parc. č. 329/3, a

pozemku parc. č. 329/7,

vše v katastrálním území Nové Město u Mikulova (oba pozemky společně dále jako „Pozemky“), mezi Obcí Moldava v Krušných horách jako vlastníkem Pozemků a vlastníkem pozemní komunikace již umístěné na Pozemcích jako stavebníkem. Právo stavby bude spočívat v oprávnění uvedeného stavebníka mít na Pozemcích vybudovánu a umístěnu pozemní komunikaci včetně neomezeného přístupu na ni, a bude ve prospěch stavebníka zřízeno ode dne vkladu práva ze smlouvy do katastru nemovitostí do 31.12.2120 za úplatu ve výši 44.616 Kč za rok.

Zastupitelstvo obce ukládá:

Zajistit zveřejnění shora uvedeného záměru zřízení práva stavby k Pozemkům v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

12. 9. 2023IHNED (12. 9. 2023)pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (1) Jiří Wasserbauer DiS zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-112-7/23
Bod programu: Prezentace záměru rekonstrukce Bendlovky.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje studii a nemá námitek, aby projektová dokumentace z této studie vycházela. 

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-113-7/23
Bod programu: Prezentace záměru rekonstrukce Bendlovky.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s připojením nové Bendlovy chaty na vodovodní řád, protože stávající budova je připojena na základě smlouvy s předchozím vlastníkem TJ Sokol Duchcov (předmětem usnesení není souhlas pro konkrétní navrhované řešení - připojení na pozemku p.č. 344/5 k.ú. Nové Město).

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-114-7/23
Bod programu: Prezentace záměru rekonstrukce Bendlovky.

Text přijatého usnesení:

Napojení na vodovodní řád je investicí investora.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-115-7/23
Bod programu: Záměr směnit pozemky (cesta) s obci v rámci výstavby Moldavky.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky (cesty) dle přiloženého zákresu. Jedná se o reálnou cestu na p.č. 288/6 a plochy částečně neexistující cesty 288/12, 829/4, 311/4 a část 829/6. Vše k.ú. Moldava.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-116-7/23
Bod programu: Záměr směnit pozemky (cesta) s obci v rámci výstavby Moldavky.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje záměr vytvoření komunikace na ploše p.č. 288/1 spojující p.č. 288/6 s hlavní silnicí.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-117-7/23
Bod programu: Zahájení přípravných prací na ZUP č.2

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí, aby pověřená osoba (starosta) zahájila přípravné práce pro ZUP č.2. v rámci projektu Moldavka.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-118-7/23
Bod programu: Revokace "Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 v k.ú. Moldava" z roku 2018

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem komunikace pozemku č. 118/6 k.ú. Moldava

12. 9. 2023IHNED (12. 9. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-119-7/23
Bod programu: Bezúplatný převod pozemku od SŽ do majetku obce (navazuje na bod 12 6/2023 a UZ-55-3/23)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasi s pronajmem pozemku v k.u. Moldava:

Pozemek p.č.            219/6                                 výměra k pronájmu: 0 609,00 m2

Pozemek p.č.            875/2                                 výměra k pronájmu: 1 670,00 m2

Pozemek p.č.            883/4                                 výměra k pronájmu: 0 111,00 m2

Pozemek p.č.            883/5                                 výměra k pronájmu: 0 060,00 m2

Pozemek p.č.            884/1                                 výměra k pronájmu: 0 030,00 m2

Pozemek p.č.            884/3                                 výměra k pronájmu: 0 027,00 m2

Pozemek p.č.            887                                     výměra k pronájmu: 0 006,00 m2

Pozemek p.č.            888                                     výměra k pronájmu: 0 007,00 m2

 

Celková výměra k pronájmu:                                                                   2 520,00 m2

Nájemné dle Cenového věstníku 19/2021 (Výměr MF č. 01/2022 ze dne 3.12.2021):

   24,00 Kč/m2/rok bez DPH        60 480,00 Kč/rok bez DPH        5 040,00 Kč/měsíc bez DPH

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-120-7/23
Bod programu: Výzva KÚ Teplice k narovnaní stavu na parcele 78/6 (Osecká chata) k.ú. Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 78/6 k.ú. Nové Město, která odpovídá zastavěné ploše.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-121-7/23
Bod programu: Výzva KÚ Teplice k narovnaní stavu na parcele č. 344/5 k.ú. Nové Město a č. 329/7 k.ú. Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, že rozdělí parcelu č. 344/5 k.ú. Nové Město dle hrany zpevněné plochy a vytvoří dvě zcela samostatné parcely.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA15. 11. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-122-7/23
Bod programu: Výzva KÚ Teplice k narovnaní stavu na parcele č. 344/5 k.ú. Nové Město a č. 329/7 k.ú. Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, že asfalt na parcele č. 329/7 k.ú. Nové Město nepovažuje za ornou půdu a souhlasí se změnou na druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA15. 11. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-123-7/23
Bod programu: Revokace "Prodej pozemků MVDr. Janě Hellerové, bytem Moldava č.p. 168 - dle návrhu GP č. 407-51/2023"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, prodej nově vzniklých parcel oddělených podle geometrického plánu č. 407-51/2023,  p. č. 288/60 o výměře 235 m2 (ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 288/61 o výměře 5 m2 (ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 288/62 o výměře 104 m2 (ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 829/11 o výměře 148 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Moldava, celkem 492 m2 za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 = 73.800 Kč.

12. 9. 2023IHNED (12. 9. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-124-7/23
Bod programu: Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-52-3/23; bod 14 z 3/2023)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo z důvodů vícero zájemců odstupuje od záměru UZ-52-3/23 a nebude prodávat část pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle GP č. 404-65/2023 a přílohy nově označený pozemek č.230/54 v k.ú. Moldava)

12. 9. 2023IHNED (12. 9. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-125-7/23
Bod programu: Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-53-3/23; bod 15 z 3/2023)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle GP č. 404-65/2023 nově označeném č. 230/53 o celkové výměře 278 m2) panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Za cenu 150 Kč/ m2 x 278 Kč= 41.700 Kč.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-126-7/23
Bod programu: Záměr odkoupit komunikaci na parcele č. 100/5 k.u. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem zahájeni vyjednávaní za účelem získat od █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ komunikaci na parcele č.100/5 k.ú. Moldava do svého majetku.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-127-7/23
Bod programu: Pořízení UTV Gladiátor 1000 s příslušenstvím

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s pořízením UTV CFMOTO GLADIATOR 1000 v hodnotě 827 tis. Kč vč. DPH (684 tis. Kč bez DPH) s akontaci 400.000 Kč a dobou splaceni 2 roky. Zvoleným dodavatelem je TOP MOTO s.r.o., Teplice. Uvěrový ústav Essox KB.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA26. 9. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (1) Jiří Wasserbauer DiS zdržel se: (0)
UZ-128-7/23
Bod programu: Zplnomocnění místostarosty k podepisování smluv (vymezení pravomoci)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje neuvolněnému místostarostovi Ing. Josefu Svitákovi pravomoci starosty obce vyjma podepisovaní smluv o dílo, smluv o přiděleni dotace, smluv o pronájmu pozemku.

12. 9. 2023IHNED (12. 9. 2023)pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-129-7/23
Bod programu: Mikulov - Kácení

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s kacením stromů v období 2.-22.10.2023 Po-Pá 8-11h a 12-15h.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA15. 9. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-130-7/23
Bod programu: Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“

Text přijatého usnesení:

Podklady k celé záležitosti předložit  JUDr. Vyhanovi k vyhodnocení.

12. 9. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA18. 9. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)