Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 7/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 12. 9. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
Omluveni: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. Lenka Nováková
Nepřítomni: (0)
Hosté: J&T Real Estate, SC Bournak, Moldavka, Builda Real Estate (Bendlovka) - celkem 15 hostů
Předsedající: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Přítomno je 7 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 12.09.2023 v 17:00:00

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:00:00

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Ing. Josef Sviták, Marcel Münzberger

Diskuze zahájena v 17:06:10

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:07:11

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:11:17

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti výborů
4. Revokace "Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 v k.ú. Moldava" z roku 2018
5. Bezúplatný převod pozemku od SZ do majetku obce (navazuje na bod 12 6/2023 a UZ-55-3/23)
6. Výzva KU Teplice k narovnaní stavu na parcele 78/6 (Osecká chata) k.ú. Nové Město
7. Výzva KU Teplice k narovnaní stavu na parcele č. 344/5 k.ú. Nové Město a 329/7 k.ú. Nové Město
8. Revokace "Prodej pozemků █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - dle návrhu GP č. 407-51/2023"
9. Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-52-3/23; bod 14 z 3/2023)
10. Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-53-3/23; bod 15 z 3/2023)
11. Záměr odkoupit komunikaci na parcele č. 100/5 k.ú. Moldava
12. Informovat veřejnost o cvičné poplachové SMS
13. Rozpočtová změna za účelem pořízení UTV Gladiátor 1000 s příslušenstvím
14. Diskuze

Diskuze zahájena v 17:11:17

V 17:13:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky


s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 15 - Zplnomocnění místostarosty k podepisovaní smluv
- doplňuje se bod č. 16 - Prezentace záměru rekonstrukce Bendlovky
- doplňuje se bod č. 17 - Záměr směnit pozemky (cesta) s obci v rámci výstavby Moldavky
- doplňuje se bod č. 18 - Zahájení přípravných prací na ZUP č.2
- doplňuje se bod č. 19 - Odstavná plocha u Studánky - rozhodnuti KÚ
- doplňuje se bod č. 20 - VO ve zkušebním provozu - odstranění následných zjištěných vad
- doplňuje se bod č. 21 - Mikulov - Kácení
- doplňuje se bod č. 22 - Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“- doplňuje se bod č. 23 - Revokace "Záměr zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku"

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-110-7/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 9. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:13:24

3. Revokace "Záměr zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku" (bod číslo 23)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:13:48

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva:

Pozemky jsou ve vlastnictví obce. Na Pozemcích je v současné době vybudována asfaltová komunikace jako samostatná stavba.

Vlastník komunikace investoval prostředky do rekonstrukce komunikace a komunikaci na vlastní náklady opravuje a provádí její údržbu. Obec se na nákladech na opravy a údržbu komunikace nepodílí.

Vlastník a obec mají zájem na nastavení vzájemných právních vztahů a zřízení řádného užívacího titulu k pozemkům.

Pro obec bude zřízení práva stavby ve prospěch vlastníka komunikace výhodné a ku prospěchu, když zejména:

dojde k zachování současné komunikace na Pozemcích včetně neomezeného přístupu veřejnosti na ni;

obci bude náležet úplata za právo stavby ve výši 44 616 Kč za rok, která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 31/651/2020, zpracovaný Ing. Danou Šatrovou, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí; a

dojde k ukončení současného soudního sporu mezi vlastníkem komunikace a obcí.

 

Obec neprodává cestu (parcelu)!

Diskuze zahájena v 17:13:48

K bodu se vyjádřil Jan Benda, který všem objasnil celou záležitost a zdůraznil, že cesta bude bezúplatně přístupná všem. 

V 17:50:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-108-6/23.


Návrh usnesení zastupitelstva Obce Moldava v Krušných horách


zřízení práva stavby k pozemkům parc. č. 329/3 a parc. č. 329/7 v k.ú. Nové Město u Mikulova


 NÁVRH USNESENÍ:


Zastupitelstvo obce schvaluje:


Záměr zřízení práva stavby k následujícím pozemkům ve vlastnictví Obce Moldava v Krušných horách: pozemku parc. č. 329/3, a pozemku parc. č. 329/7,vše v katastrálním území Nové Město u Mikulova (oba pozemky společně dále jako „Pozemky“), mezi Obcí Moldava v Krušných horách jako vlastníkem Pozemků a vlastníkem pozemní komunikace již umístěné na Pozemcích jako stavebníkem. Právo stavby bude spočívat v oprávnění uvedeného stavebníka mít na Pozemcích vybudovánu a umístěnu pozemní komunikaci včetně neomezeného přístupu na ni, a bude ve prospěch stavebníka zřízeno ode dne vkladu práva ze smlouvy do katastru nemovitostí do 31.12.2120 za úplatu ve výši 44.616 Kč za rok.

Zastupitelstvo obce ukládá zajistit zveřejnění shora uvedeného záměru zřízení práva stavby k Pozemkům v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


 


 

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (1) Jiří Wasserbauer DiS
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-111-7/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-108-6/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 9. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:50:36

4. Prezentace záměru rekonstrukce Bendlovky. (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:50:58

Důvodová zpráva:

Investor požádal o prezentaci studie "Bendlova chata". Jedná se o novou stavbu z důvodu špatného stavu stávající budovy.

 

Diskuze zahájena v 17:50:58

K tomuto bodu se vyjádřil majitel nemovitosti a představil svůj stavební záměr.

V 18:03:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje studii a nemá námitek, aby projektová dokumentace z této studie vycházela. 

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-112-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 26. 9. 2023

V 18:12:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s připojením nové Bendlovy chaty na vodovodní řád, protože stávající budova je připojena na základě smlouvy s předchozím vlastníkem TJ Sokol Duchcov (předmětem usnesení není souhlas pro konkrétní navrhované řešení - připojení na pozemku p.č. 344/5 k.ú. Nové Město).

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-113-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 26. 9. 2023

V 18:13:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Napojení na vodovodní řád je investicí investora.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-114-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 26. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:13:34

5. Záměr směnit pozemky (cesta) s obci v rámci výstavby Moldavky. (bod číslo 17)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:13:51

Důvodová zpráva:

Investor navrhuje směnu pozemku (cesty) v oblasti kolem výstavby objektu Moldavka. 

Diskuze zahájena v 18:13:51

V 18:24:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky (cesty) dle přiloženého zákresu. Jedná se o reálnou cestu na p.č. 288/6 a plochy částečně neexistující cesty 288/12, 829/4, 311/4 a část 829/6, vše k.ú. Moldava.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-115-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

V 18:25:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje záměr vytvoření komunikace na ploše p.č. 288/1 spojující p.č. 288/6 s hlavní silnicí.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-116-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:25:40

6. Zahájení přípravných prací na ZUP č.2 (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:25:53

Důvodová zpráva:

V rámci projektu Moldavka, část 9ti apartmánových domů, je potřeba zahájit přípravné práce včetně přípravy podkladů na ZUP č.2., která se tyká zejména p.č. 288, k.ú. Moldava.

Diskuze zahájena v 18:25:53

V 18:35:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí, aby pověřená osoba (starosta) zahájila přípravné práce pro ZUP č.2. v rámci projektu Moldavka.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-117-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:35:40

7. Zpráva o činnosti výborů (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:35:56

Důvodová zpráva:

Předseda kontrolního výboru předkládá ZO zprávu o činnosti KV - kontrola plnění usnesení. Zpráva je přílohou zápisu.

Předseda finančního výboru nepředkládá ZO zprávu o činnosti FV.

Diskuze zahájena v 18:35:56

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Zpráva o činnosti výborů na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:39:27

8. Revokace "Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 v k.ú. Moldava" z roku 2018 (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:39:38

Důvodová zpráva:

Bod programu: Nabídka na bezúplatný převod

Text přijatého usnesení UZ-84-5/23 (bod 8 z 5/2023): Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 v k.ú. Moldava.

 
-----------------
 
Pozemek 118/5 po sloučeni již neexistuje.
Požadovaný text od SPU do usneseni je: "Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem komunikace pozemku c. 118/6 k.ú. Moldava"
 

Diskuze zahájena v 18:39:39

V 18:41:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem komunikace pozemku č. 118/6 k.ú. Moldava

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-118-7/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-84-5/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 9. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:41:28

9. Bezúplatný převod pozemku od SŽ do majetku obce (navazuje na bod 12 6/2023 a UZ-55-3/23) (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:41:38

Důvodová zpráva:

Bod 12 z 6/2023:

Pro obnovení odkupu pozemku včetně dalších pozemků, které byly součástí dřívější dohody (2020), byla obnovena komunikace se zástupci SŽ (kanceláře Ústí n.L., Most a Praha). Jako nutný krok pro bezúplatný převod pozemku do majetku obce vyžaduje SŽ krok v podobě dočasného pronájmu. Jedná se o cca 60 tis. CZK ročně s měsíční splátkou.

 

Tento bod programu byl projednán na minulém zastupitelstvu pouze informativně, SŽ požaduje k žádosti o pronajmu přiložit doložku o souhlasném usnesení zastupitelstva obce.

Diskuze zahájena v 18:41:38

V 18:43:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku v k.ú. Moldava:


Pozemek p.č.            219/6                                 výměra k pronájmu: 0 609,00 m2


Pozemek p.č.            875/2                                 výměra k pronájmu: 1 670,00 m2


Pozemek p.č.            883/4                                 výměra k pronájmu: 0 111,00 m2


Pozemek p.č.            883/5                                 výměra k pronájmu: 0 060,00 m2


Pozemek p.č.            884/1                                 výměra k pronájmu: 0 030,00 m2


Pozemek p.č.            884/3                                 výměra k pronájmu: 0 027,00 m2


Pozemek p.č.            887                                     výměra k pronájmu: 0 006,00 m2


Pozemek p.č.            888                                     výměra k pronájmu: 0 007,00 m2

Celková výměra k pronájmu:                                                                   2 520,00 m2


 Nájemné dle Cenového věstníku 19/2021 (Výměr MF č. 01/2022 ze dne 3.12.2021):


   24,00 Kč/m2/rok bez DPH        60 480,00 Kč/rok bez DPH        5 040,00 Kč/měsíc bez DPH


 

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-119-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 26. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:43:27

10. Výzva KÚ Teplice k narovnaní stavu na parcele č. 78/6 (Osecká chata) k.ú. Nové Město (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:43:38

Důvodová zpráva:

Na parcele č. 78/6 k.ú. Nové Město, která je ve vlastnictví obce se nachází (dlouhodobě) stavba (cca 9x2.5m). Jedná se o součást "Osecké chaty". KU Teplice navrhuje se majetkově vypořádat, krajní řešení je odstranění stavby.

Diskuze zahájena v 18:43:38

V 18:44:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 78/6 k.ú. Nové Město, která odpovídá zastavěné ploše. 
Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-120-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:44:53

11. Výzva KÚ Teplice k narovnaní stavu na parcele č. 344/5 k.ú. Nové Město a č. 329/7 k.ú. Nové Město (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:45:00

Důvodová zpráva:

- Jedna parcela č. 344/5 v k.ú. Nové Město má 2 druhy ploch. KU v Teplicích požaduje rozdělení dle hranice zpevněné plochy na dvě samostatné parcely.

- Asfaltová komunikace s platným osvědčením na pozemku č. 329/7 je vedena jako orná půda.

Diskuze zahájena v 18:45:00

V 18:47:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že rozdělí parcelu č. 344/5 k.ú. Nové Město dle hrany zpevněné plochy a vytvoří dvě zcela samostatné parcely.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-121-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 15. 11. 2023

V 18:47:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že asfalt na parcele č. 329/7 k.ú. Nové Město nepovažuje za ornou půdu a souhlasí se změnou na druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-122-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 15. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:48:03

12. Revokace █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - dle návrhu GP č. 407-51/2023" (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:48:15

Důvodová zpráva:

 

Původní text: 

Zastupitelstvo schvaluje █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ prodej nově vzniklých pozemků dle návrhu geometrického plánu č. 407-51/2023, p.č. 288/61 (ostatní plocha neplodná půda o výměře 5 m2), p.č. 839/4 (op jiná plocha o výměře 1 m2), p.č. 829/11 (op jiná plocha o výměře 147 m2), p.č. 288/62 (op neplodná půda o výměře 104 m2), p.č. 288/60 235 m2, celkem 492 m2 za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 = 73.800 Kč.

Diskuze zahájena v 18:48:15

Z důvodu zrušení p.p.č. 839/4  (op jiná plocha o výměře 1 m2) jehož výměra byla přiřazena k p.č. 829/11 (op jiná plocha o výměře 147 m2) je potřeba prodej pozemků opětovně schválit.

V 18:49:51 odešel Iveta Boudišová, přítomno 6 zastupitelů.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
Omluveni: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. Lenka Nováková
Nepřítomni: (1) Iveta Boudišová

V 18:50:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, prodej nově vzniklých parcel oddělených podle geometrického plánu č. 407-51/2023,  p. č. 288/60 o výměře 235 m2 (ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 288/61 o výměře 5 m2 (ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 288/62 o výměře 104 m2 (ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 829/11 o výměře 148 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Moldava, celkem 492 m2 za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 = 73.800 Kč.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-123-7/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-88-5/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 9. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:50:54

13. Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-52-3/23; bod 14 z 3/2023) (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:51:08

Důvodová zpráva:

UZ-52-3/23: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle přílohy).
Záměr vyhlášen na základě žádosti pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Dalším zájemcem je █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, který argumentuje, že cesta naléhá na nemovitost na parcele č.182.

Diskuze zahájena v 18:51:08

V 18:52:52 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA2" (navrhovatel: "D. Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo z důvodů vícero zájemců odstupuje od záměru UZ-52-3/23 a nebude prodávat část pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle GP č. 404-65/2023 a přílohy nově označený pozemek č.230/54 v k.ú. Moldava)

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-124-7/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-52-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 9. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:53:16

14. Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-53-3/23; bod 15 z 3/2023) (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:53:27

Důvodová zpráva:

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o odkup části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava - dle přílohy; V usnesení č. 318/30/2021 se zamítá.

UZ-53-3/23 revokuje usnesení a záměr schvaluje.

Není jiného zájemce, než je pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Diskuze zahájena v 18:53:27

V 18:55:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle GP č. 404-65/2023 nově označeném č. 230/53 o celkové výměře 278 m2) panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Za cenu 150 Kč/ m2 x 278 Kč= 41.700 Kč.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-125-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 26. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:55:54

15. Záměr odkoupit komunikaci na parcele č. 100/5 k.u. Moldava (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:56:06

Důvodová zpráva:

Obec nevyužila možnosti koupit pozemek č. 100/5 k.ú. Moldava, který je dnes majetkem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Na základě hovoru s jeho bratrem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ se otevřela možnost převést komunikaci na parcele do majetku obce.

Diskuze zahájena v 18:56:06

V 18:57:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem zahájeni vyjednávaní za účelem získat od █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ komunikaci na parcele č.100/5 k.ú. Moldava do svého majetku.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-126-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 26. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:57:37

16. Informovat veřejnost o cvičné poplachové SMS (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:57:44

Důvodová zpráva:

Dobrý den,postupuji informaci obdrženou od Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoci při katastrofách z Německa, kdy dne 14. září v 11: 00 proběhne v zemi celostátní cvičení, včetně přenosu varovné testovací zprávy prostřednictvím mobilního vysílání ze všech sítí mobilních operátorů (Telekom, Vodafone a Telefonica). Přenos zpráv bude i v blízkosti česko-německé hranice. Německá strana tímto informuje a žádá o přenos informace na příslušné orgány v ČR.S pozdravem KOPIS HZS ULK ČRpor. Ing. Jiří Josefus

 Miljenko GrbačAdvisor - Referat I.2 - Warnung der BevölkerungAbteilung I - KrisenmanagementBundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Division I.2  - Public Warning Directorate I - Crisis Management Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK)Office address: Provinzialstrasse 93, 53127 Bonn Postal address: Postfach 1867, 53008 Bonn

Diskuze zahájena v 18:57:44

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 12 - Informovat veřejnost o cvičné poplachové SMS na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:59:46

17. Pořízení UTV Gladiátor 1000 s příslušenstvím (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:59:55

Důvodová zpráva:

 

UZ-103-6/23
Zastupitelstvo schvaluje pořízení ATV CFMOTO GLADIATOR 1000 v celkové hodnotě, včetně nákladu na financovaní, 1.240.000 CZK včetně DPH.

Za účelem snížení celkových finančních nákladů je vhodné složit akontaci ve výši 400.000 Kč a upravit dobu úvěru na 2 roky. Za tímto účelem není potřeba schválit rozpočtovou změnu dle vypracovaného návrhu od paní █​█​█​█​█​█​█​█​.

Diskuze zahájena v 18:59:55

V 19:09:46 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "J. Wasserbauer") v tomto znění:

Opravit stávající čtyřkolku a zabývat se nákupem užitkového vozidla.

Hlasování
pro: (1) Jiří Wasserbauer DiS
proti (4) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Marcel Münzberger
zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 19:10:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s pořízením UTV CFMOTO GLADIATOR 1000 v hodnotě 827 tis. Kč vč. DPH (684 tis. Kč bez DPH) s akontaci 400.000 Kč a dobou splaceni 2 roky. Zvoleným dodavatelem je TOP MOTO s.r.o., Teplice. Uvěrový ústav Essox KB.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (1) Jiří Wasserbauer DiS
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-127-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 26. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:10:31

18. Zplnomocnění místostarosty k podepisování smluv (vymezení pravomoci) (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:10:48

Důvodová zpráva:

Z důvodu flexibility při jednaní je vhodné, aby místostarosta mohl právně jednat.

Diskuze zahájena v 19:10:48

V 19:11:48 odešel Jiří Wasserbauer DiS, přítomno 5 zastupitelů.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
Omluveni: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. Lenka Nováková
Nepřítomni: (2) Iveta Boudišová, Jiří Wasserbauer DiS

V 19:12:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje neuvolněnému místostarostovi Ing. Josefu Svitákovi pravomoci starosty obce vyjma podepisovaní smluv o dílo, smluv o přiděleni dotace, smluv o pronájmu pozemku.


 

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-128-7/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 9. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:12:17

19. Odstavná plocha u Studánky - rozhodnutí KÚ (bod číslo 19)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:12:43

Důvodová zpráva:

Navazuje bod 11_4 (Diskuze) 5/2023

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný odvolací orgán ... , na základě odvolání, které podala dne 11. 4. 2023 Obec Moldava v Krušných horách ... proti rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, odboru stavebního úřadu a ŽP, č.j. MD/13111/2022 ze dne 22. 3. 2023, rozhodl takto:  

Rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, kterým tento správní orgán výrokem 1 nařídil odstranění terénních úprav nazvaných: „terénní úpravy Moldava, Nové Město“, provedených na pozemku parc. č. 8/8 v k.ú. Nové Město u Mikulova, výrokem 2. uložil uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč a výrokem 3. stanovil podmínky pro odstranění terénních úprav - ruší a vrací k novému projednání

 

Diskuze zahájena v 19:12:43

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 19 - Odstavná plocha u Studánky - rozhodnutí KÚ na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:16:34

20. VO ve zkušebním provozu - odstranění následných zjištěných vad. (bod číslo 20)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:16:47

Důvodová zpráva:

4 stožáry VO opraveny a kabeláž plně zprůchodněná až na 5 lamp na Moldavě, kde je vedeni ve výšce 7m.

Potřeba 4x výměna fotobuňky a spínacích hodin za ASTROHODINY.

Diskuze zahájena v 19:16:47

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 20 - VO ve zkušebním provozu - odstranění následných zjištěných vad. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:20:52

21. Diskuze (bod číslo 14)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:21:00

Důvodová zpráva:

A) Vrt dolní Moldava - stav prací a soulad s dokumentaci, dále časový soulad s dotaci; jak bylo koncipováno zadaní díla; Lenka Novaková.

B) Odstranění vozu (vraku) z Nového Města úspěšné vyřešeno.

C) Dotace na opravu dolní nádrže - popis stavu prací.

D) Popelnice - upravíme počet sběrných nádob a četnost odvozu?

E) VTE - návštěva europoslanců Alexandra Vondry a Veroniky Vrecionové a senátora Hynka Hanzy na Novem Městě; probíral se možný rozvoj s vlivem na ochranu prostředí, včetně nového vojenského omezení.

F) ČEZ Distribuce - odstávka 8.9. ráno na NM způsobila škody na Moldavě; informován ČEZ Distribuce a může být řešeno hromadnou stížností.

G) Upozornění na nutnost převařovaní vody na dolní Moldavě nadále trvá, dokud Ing. Hrdlička neodvolá. - Odvolal na základě předběžného vzorku s kladným výsledkem (sděleno telefonicky 12.9.23)

H) Bezplatný sběr nebezpečného odpadu organizovaný MP 7.10. - 12:15 hasičárna, 12:30 c.p.138, 12:45 U Studánky

I) MUTR - 14.10.2023, přechodná úprava provozu na komunikacích; u Myslivny a u trafačky na Novém Městě -  křížení komunikace s tratí závodu.

Diskuze zahájena v 19:21:00

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:21:16

22. Mikulov - Kácení (bod číslo 21)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:21:30

Důvodová zpráva:

Dobrý den paní starostko,

od 2.-22.10.2023 by mělo dojít mezi Mikulovem a Hrobem k celkové uzavírce z důvodu kácení stromů a to Po-Pá 8-11h a 12-15h. Autobus se bude pouštět, ale ostatní vozidla nikoli. Termín i čas jsme se s panem starostou Němcem z Mikulova snažili upravit tak, aby mohli obyvatelé odjet do práce a z práce a také bylo zajištěno zásobování v obědové pauze hlavně seniorům. Marius Pedersen je také o uzavírce informován a svoz komunálního bude probíhat ještě před 8 hodinou.  V případě nutnosti se dá uzavírka objet přes Vitišku, kde je ale maximální hmotnost vozidel omezena na 3 tuny. Objízdná trasa nebude značena, jelikož je časově omezena a mátlo by to řidiče. Spoléháme na informovanost obyvatel.

Prosím vás o souhlas, či nějaké vyjádření za obec Moldava. V případě jakýchkoli dotazů mě, prosím, kontaktuje.

 Děkuji a přeji pěkný den

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Značky Dubí s.r.o.

Tel. 777 864 363

Diskuze zahájena v 19:21:30

V 19:22:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce souhlasí s kacením stromů v období 2.-22.10.2023 Po-Pá 8-11h a 12-15h.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-129-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 15. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:23:06

23. Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ (bod číslo 22)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:23:19

Důvodová zpráva:

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ se domáhá zaplacení nákladu související s projektem ČOV na dolní Moldavě.

Doručeno do datové schránky 8.9. 23 a doba na vypořádaní 10 dnů, tj. 18.9. 2023

Diskuze zahájena v 19:23:19

V 19:27:17 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "D. Leitermann") v tomto znění:

Podklady k celé záležitosti předložit  JUDr. Vyhanovi k vyhodnocení.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-130-7/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 18. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:27:31

24. Diskuze - pokračování (bod číslo 24)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:27:45

Důvodová zpráva:

A) Vrt dolní Moldava - stav prací a soulad s dokumentaci, dále časový soulad s dotaci; jak bylo koncipováno zadaní díla; Lenka Novaková.

B) Odstranění vozu (vraku) z Nového Města úspěšné vyřešeno.

C) Dotace na opravu dolní nádrže - popis stavu prací.

D) Popelnice - upravíme počet sběrných nádob a četnost odvozu? Dle dohody se ponechá stávající stav. a aktualizujeme  veřejnou vyhlášku.

E) VTE - návštěva europoslanců Alexandra Vondry a Veroniky Vrecionové a senátora Hynka Hanzy na Novem Městě; probíral se možný rozvoj s vlivem na ochranu prostředí, včetně nového vojenského omezení.

F) ČEZ Distribuce - odstávka 8.9.23 ráno na NM způsobila škody na Moldavě; informován ČEZ Distribuce a může být řešeno hromadnou stížností. Obec se ujme role moderátora v této záležitosti.

G) Upozornění na nutnost převařovaní vody na dolní Moldavě nadále trvá, dokud Ing. Hrdlička neodvolá. - Odvolal na základě předběžného vzorku s kladným výsledkem (sděleno telefonicky 12.9.23)

H) Bezplatný sběr nebezpečného odpadu organizovaný MP 7.10. - 12:15 hasičárna, 12:30 č.p.138, 12:45 U Studánky

I) MUTR - 14.10.2023, přechodná úprava provozu na komunikacích; u Myslivny a u trafačky na Novém Městě -  křížení komunikace s tratí závodu.

J) Hasiči - smlouvy o  DPP předložit informativně zastupitelstvu. Citována Metodika pro zřizování jednotek MV, konzultováno s ředitelem HZS Langrem. 

K) Pan Pašek - požadavek na kompenzaci za vypracovaní GP.

Diskuze zahájena v 19:27:45

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 24 - Diskuze - pokračování na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:04:12

Jednání ukončeno 12.09.2023 v 20:04:42


Ověřeno ověřovateli:
1)   20. 9. 2023 07:26 Ing. Josef Sviták
2)   19. 9. 2023 12:23 Marcel Münzberger