Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 6/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 8. 8. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Předsedající: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Přítomno je 9 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Počet hostů: 7

Jednání zahájeno 08.08.2023 v 17:00:23

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:02:17

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Bc. Vojtěch Kužel, Eva Kardová

Diskuze zahájena v 17:02:17

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:02:50

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:06:46

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti výborů
4. Nový jednací řád zastupitelstva obce Moldava
5. ATIS-PRO - uznaní navrhovaného vzájemného zápočtu
6. Realizace směny pozemku na zaklade kladného usneseni UZ-83-5/23 o zveřejněni záměru
- doplňuje se bod č. 7 - Volba předsedy kontrolního výboru
- doplňuje se bod č. 8 - Pořízení UTV Gladiátor 1000 s příslušenstvím
- doplňuje se bod č. 9 - Smlouva k nabíjeni e-kol pro veřejnost na OU
- doplňuje se bod č. 10 - Oprava veřejného osvětleni
- doplňuje se bod č. 11 - Ukončení BOZP - kontrola IBP
- doplňuje se bod č. 12 - Opřená zeď na pozemku SŽ p.č. 219/6 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-55-3/23)
- doplňuje se bod č. 13 - Projekt "Tři vodní nádrže Moldava"
- doplňuje se bod č. 14 - Věcné břemeno na položeni ele. kabelu NN do cesty p.č. 852
- doplňuje se bod č. 15 - Odstranění černé stavby na pozemku č.336/31 k.ú. Nové Město
- doplňuje se bod č. 16 - Záměr prodat část pozemku č. 220/1 k.ú. Nové Město
- doplňuje se bod č. 17 - Smlouva o zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku
- doplňuje se bod č. 18 - Diskuze a závěr
- doplňuje se bod č. 19 - Bezplatný převod pozemku od ÚZSVM na Moldavě
 
Diskuze zahájena v 17:06:46

V 17:07:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí s programem.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-97-6/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (8. 8. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:07:43

3. Zpráva o činnosti výborů (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:08:43

Důvodová zpráva:

 Předseda kontrolního výboru předkládá ZO zprávu o činnosti KV - kontrola plnění usnesení. 

Vzhledem k ukončení činnosti předchozího předsedy KV a nejmenování jeho nástupce zpráva předložena nebyla.

Předseda finančního výboru předkládá ZO zprávu o činnosti FV.

FV zprávu o činnosti výboru nepředložil. 

Diskuze zahájena v 17:08:43

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:09:15

4. Nový jednací řád zastupitelstva obce Moldava (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:09:25

Důvodová zpráva:

Z důvodu dlouhodobé neaktualizace platného JŘ zastupitelstva obce Moldava byla vypracovaná nová verze vycházející zcela ze vzoru MVČR v22. Změněn byl pouze název obce, konkrétně vzorová obec "Nova Ves" nahrazena existující obci "Moldava".

Diskuze zahájena v 17:09:25

V 17:11:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje nový "Jednací řád zastupitelstva obce Moldava" v předložené verzi, kterým se bude řídit již příští jednaní zastupitelstva.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-98-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:11:18

5. ATIS-PRO - uznání navrhovaného vzájemného zápočtu (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:11:26

Důvodová zpráva:

UZ-39-2/23
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání neschvaluje vzájemný zápočet pohledávek navržený firmou ATIS-PRO s.r.o. a trvá na úhradě zaslaných pohledávek v termínu do 17.4.2023.

Na základě proběhlé konzultace ve smyslu mediace u JUDr. Vihana, za účasti zástupců obce i firmy ATIS-PRO, došlo k předloženi podkladových materiálů, které byly následně konfrontovány navzájem. Výsledkem schůzky je doporučení JUDr. Vihana uznat pohledávku firmy ATIS-PRO u obce (využití kanalizace) a tím vzájemný zápočet pohledávek schválit. Firma ATIS-PRO nikdy nerozporovala svůj závazek vůči obci (voda).

Zástupci firmy ATIS-PRO využívají svého pravá a považují pohledávky i závazky před rokem 2020 za promlčené. Vzájemný zápočet pohledávek se tedy vztahuje na období 2020 včetně, až do prodeje kanalizace obci (r.2022). V důsledku promlčení pohledávek ve zmíněném období vznikla škoda obci v nízkých desítkách tisíc korun. Jedná se o částku, kdy při jejím vymáhaní u neznámého pachatele může dojít k situaci, že náklady přesáhnou způsobenou škodu. Trvaní na určení viníka a vymáhaní škody může být tedy nehospodárné a dále zvětšit finanční škody.

Diskuze zahájena v 17:11:26

V 17:15:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-39-2/23. Vzájemný zápočet pohledávek schvaluje.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-99-6/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-39-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (8. 8. 2023)

V 17:15:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje nepodání trestního oznámeni na neznámého pachatele v důsledku nečinnosti zástupců obce.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-100-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:16:11

6. Realizace směny pozemku na základě kladného usneseni UZ-83-5/23 o zveřejněni záměru (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:16:27

Důvodová zpráva:

UZ-83-5/23
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění  záměru směny nově vzniklých pozemků p.č. 407/13 za pozemky p.č. 233/64 a p.č. 234/16 v k.ú. Nové Město u Mikulova. 

 

Správně dle geometrického plánu č. 513-23100/2023 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 407/13 o výměře 3 m2 (odděleným z p.č. 407/6) - vlastník Obec Moldava a p.č. 233/64 o výměře 13 m2 a p.č. 234/16 o výměře 1 m2 (oddělené z p.č. 233/13 a p.č. 234/1) - vlastníci SJM █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Městský úřad Duchcov, odbor stavebního úřadu a ŽP, posoudil oznámení o záměru dělení pozemků, které dne 8.6.2023 podala Obec Moldava v Krušných horách, a na základě tohoto posouzení sděluje, že pro dělení pozemku parc. č.233/13, 234/10, 407/6 v katastrálním území Nové Město u Mikulova z důvodu narovnání majetkoprávního stavu (směna pozemků) a narovnání současného stavu, není třeba stanovit podmínky, a že navrhovaný záměr s c h v a l u j e .

 

Směna je ve prospěch obce v poměru přibližně 14:3

Diskuze zahájena v 17:16:27

V 17:19:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje směnu ploch p.č. 407/13 za 234/16 a 233/64 v k.ú. Nové Město u Mikulova. 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-101-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:19:33

7. Volba předsedy kontrolního výboru (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:19:42

Důvodová zpráva:

Není obsazena pozice předsedy kontrolního výboru, protože dosavadní předseda byl zvolen místostarostou obce. 

Diskuze zahájena v 17:19:42

V 17:23:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bc. Vojtěch Kužel nar. █​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (1) Ing. Jakub Pěkný
zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-102-6/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (8. 8. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:23:40

8. Pořízení UTV Gladiátor 1000 s příslušenstvím (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:23:50

Důvodová zpráva:

Z důvodu stavu a s ohledem na stáři současného ATV Can-am je vhodné zajistit spolehlivé vozidlo pro blížící se zimní období. Toto ATV již nelze přezout na pasy.

Byl vybrán stroj značky ATV CFMOTO Gladiátor 1000, tedy ne čtyřkolka, ale užitkové vozidlo s nákladovým prostorem. 

Je zřejmé, že se nejedna o prémiovou značku, ale zároveň to také není typicky low-endovy výrobek s podprůměrnou kvalitou. S ohledem na neveliký rozpočet obce je tato cesta "poměr výkon/cena" jako optimální řešeni.

Základní cena modelu je vždy stejná hodnota a to 419.990 CZK. K tomu je vhodné pořídit kabinu, zakrytovaní korby, ochrana podvozku, předku, zadku i prahu, dále přídavný zadní naviják a sadu sněžných pasů.

Nabídka (s DPH):

- Journeyman Praha: 825.331 CZK 

- Fairinvestment Praha: 825.331 CZK

- Top moto Dubi: 827.690 CZK

Nejbohatší nabídku předložilo Top moto z Dubi  i servisovatelná vzdálenost se jednoznačné nejvýhodnější.

Maximální nabídka na financovaní je s nulovou akontací a při zvoleném 5ti letem období splacení je konečná cena 1.240.000 CZK.

Diskuze zahájena v 17:23:50

V 17:37:26 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "J. Wasserbauer") v tomto znění:

Odložení bodu.

Hlasování
pro: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:38:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje pořízení ATV CFMOTO GLADIATOR 1000 v celkové hodnotě, včetně nákladu na financovaní, 1.240.000 CZK.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-103-6/23
zodpovídá: Marcel Münzberger
termín: 30. 9. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:38:47

9. Smlouva k nabíjeni e-kol pro veřejnost na OU (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:39:05

Důvodová zpráva:

Byla podepsaná smlouva k instalované nabíjecí stanici na budově OU sloužící veřejnosti pro nabíjeni elektrokol.

Stanice byla poskytnuta obci bezplatně. Stejně tak obec umožňuje veřejnosti nabíjet e-kola bezúplatné. Spotřebovaná energie na nabiti 1 kola je v hodnotě jednotek CZK.

Stanice je v provozu již od roku 2021. Jedná se narovnaní právního vztahu.

Diskuze zahájena v 17:39:05

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 9 - Smlouva k nabíjeni e-kol pro veřejnost na OU na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:40:25

10. Oprava veřejného osvětlení (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:40:34

Důvodová zpráva:

Oprava veřejného osvětlení (VO) na dolní Moldavě, horní Moldavě i Novém Městě je ve fázi kompletní rekonstrukce 4 stožárů. Provádí firma Marius Pedersen v nákladech přesahující 200 tis. CZK. Součástí je i propojení kabelu navazujících na stožáry. Připouští se, že i po dokončeni tohoto kroku bude potřeba nadále odstraňovat další závady.

Při průzkumu bylo zjištěno, že některé lampy byly "opravovány podomácku" ve stylu "hurá, svítí", ale tento zásah nebyl v souladu s provozními normami. Je potřeba upozornit veřejnost, že jakýkoliv zásah do VO je naprosto nepřípustný a to ani v dobré víře. Marius Pedersen odevzdá VO obci po opravě s revizní zprávou se stanoviskem "schopno provozu".

Zastupitelstvo diskutovalo možnost opravit pouze některé sloupy a zbytek propojit. Tím by se dalo ušetřit zdánlivé asi polovina předpokládaných nákladů. Nicméně VO tvoří soustavu světel dle schválené projektové dokumentace splňující EN. V případě zvoleni řešeni s nižšími primárními náklady na opravu by bylo potřeba aktualizovat dokumentaci s rizikem nesplnění EN. Aktualizace je spojena s dodatečnými náklady a případně zjištěni porušeni EN by nás stejně donutilo později k další akci. Proto se přistoupilo k plnohodnotné opravě s cílem obnovit VO během podzimu.

Oprava VO je svěřena firme Marius Pedersen (zatím bez smlouvy, pouze s objednávkou při poruše), ale vlastní LED zářiče jsou stále ve správě firmy Atalian, která má s obci uzavřenou nevypověditelnou smlouvu na 16 let a stále cca 4 roky chybí do expirace. Na základe právního rozboru se jedná o krajně nevýhodnou smlouvu pro obec. Až bude zajištěn funkční stav ostatních částí VO, mimo zářiče,  bude zahájeno s Atalianem jednaní o možnostech spolupráce do konce období smlouvy nebo podmínkách pro ukončení vztahu.

Diskuze zahájena v 17:40:34

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 10 - Oprava veřejného osvětlení na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:43:32

11. Ukončení BOZP - kontrola IBP (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:43:42

Důvodová zpráva:

Od posledního jednaní zastupitelstva proběhl sled kroků za účelem odstranění odchylek zjištěných při kontrole IBP.

Nápomocný byl pan Tejček (JCA s.r.o. z Mostu; druhý pokus), který přepracoval základní dokumentaci, doškolil personál a vyžádal aktualizaci provozních řádů a revizí. Zatím nebyla obci zaslaná žádná negativní reakce od IBP. Dalším krokem ve spolupráci opět s panem Tejčkem bude zajištěni požadavku v oblasti hygieny a PO.

 

Diskuze zahájena v 17:43:42

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 11 - Ukončení BOZP - kontrola IBP na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:44:45

12. Opřená zeď na pozemku SŽ p.č. 219/6 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-55-3/23) (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:44:53

Důvodová zpráva:

UZ-55-3/23: Zastupitelstvo po projednání  revokuje USN č. 78/6/2015 a pro havarijní stav souhlasí s částečným odstraněním opřené zdi a zároveň obnoví jednání o odkupu pozemku č. 219/6 v k.ú. Moldava od SŽ. Ukládá starostce informovat vlastníka pozemku o dané situaci.
 
SŽ i stavební úřad v Duchcově obeznámeni a odsouhlasili odstranění "neexistující" opřené zdi, která byla i přes svou neexistenčnost v havarijním stavu.
Pro obnoveni odkupu pozemku včetně dalších pozemků, které byly součástí dřívější dohody (2020), byla obnovena komunikace se zástupci SŽ (kanceláře Ústí n.L., Most a Praha). Jako nutný krok pro bezplatný převod pozemku do majetku obce vyžaduje SŽ krok v podobě dočasného pronájmu. Jedná se o cca 60 tis. CZK ročně s měsíční splátkou. Rychlost v jednaní snižuje počet splátek. V současné době jsou do návrhu smlouvy od SŽ zapracovány požadavky obce. 
 
Na opravu zdi je zahájena spolupráce s PS projekty, aby vypracovala potřebnou dokumentaci, zajistila souhlasy všech dotčených stran a úřadu. Cílem je vybudovat novou zeď ještě před zimou (snad reálné s ohledem na počet potřebných vyjádřeni). Problematické se jeví zoficiálnění parkovacích míst, které svoji polohou pravděpodobně nesplňuji potřebné dopravní požadavky a je možné, že dopravní odbor v Teplících je zamítne. Dnes jsou parkovací místa bez povolení. Je potřeba informovat veřejnost, že se nejedná o místo určené k parkovaní.

Diskuze zahájena v 17:44:54

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 12 - Opřená zeď na pozemku SŽ p.č. 219/6 k.ú. Moldava (navazuje na UZ-55-3/23) na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:51:55

13. Projekt "Tři vodní nádrže Moldava" (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:52:04

Důvodová zpráva:

Jedná se o dva rybníky na dolní Moldavě, které mají propadlou dokumentaci.

1.) TBD - je připravené k předloženi úřadům, ale nejdříve dojde k narovnaní vlastnictví pozemků tak, aby nádrže byly celé na pozemcích v majetku obce

2.) Povoleni nakládaní s povrchovými vodami - je připraveno

3.) Manipulační a provozní řád - cca před 15 lety propadl a tedy neexistuje 

 

Bod 3 bude v rámci kontinuity prací objednán u Davida Ničeho, který předložil nabídku na oba rybníky pro zhotoveni řádu a zajištěni všech povolení. Celková nabídka za projektovou i inženýrskou dokumentaci je za 62.000 CZK.

Před vyzkoušením funkčnosti stavidla je vhodné zajistit potápěcí práce, aby zdokumentovali stav spodní části (kamera, video,...).

Zároveň byla obec upozorněna na nevyhovující stav přetokové hrany. V budoucnu bude také třeba opravit. Není akutní, lze zažádat o dotaci a spojit třeba s odbahněním.

 

Diskuze zahájena v 17:52:04

V 17:58:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s objednáním projektových a inženýrských prací u Davida Ničeho pro doplnění roky chybějící dokumentace k existujícím 2 rybníkům, dle projektu "Tři nádarže".

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-104-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:59:03

14. Věcné břemeno na položení ele. kabelu NN do cesty p.č. 852 k.ú. Moldava (bod číslo 14)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:59:14

Důvodová zpráva:

Zadost:

„Přípojka elektrické energie pro pozemek p.č.893 k.ú. Moldava“ - Žádost o souhlas s uložením zemního kabelového vedení NN do pozemku p.č. 852 k.ú. Moldava a souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti.

Diskuze zahájena v 17:59:14

V 18:07:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemena - služebnosti pro položeni ele. kabelu NN do cesty p.č. 893 k.ú. Moldava, za obvyklých podmínek, tj. 4.000 CZK a DPH.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-105-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

V 18:07:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením SoSB „Přípojka elektrické energie pro pozemek p.č.893 k.ú. Moldava“

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-106-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:07:57

15. Odstranění černé stavby na pozemku č.336/31 k.ú. Nové Město (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:08:06

Důvodová zpráva:

V 6/2015 byla OÚ v Moldavě nahlášena černá stavba (plot) na pozemku č.336/31 k.ú. Nové Město a tím došlo k záboru obecní plochy a zároveň k zúžení přístupové cesty.

Obec již v roce 2015 přislíbila zajištění nápravného opatření.

Stavitel černé stavby na obecním pozemku je údajně majitelem nemovitosti na p.č. 336/2 (█​█​█​█​█​█​█​█​█​, který bude vyzván k odstranění. V případě nečinnosti bude stavba odstraněna obcí na náklady stavitele.

Diskuze zahájena v 18:08:06

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 15 - Odstranění černé stavby na pozemku č.336/31 k.ú. Nové Město na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:09:53

16. Záměr prodat část pozemku č. 220/1 k.ú. Nové Město (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:10:02

Důvodová zpráva:

Majitelé nemovitosti █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o odkoupení části pozemku č. 220/1 k.ú. Nové Město, která sousedí s jejich parcelou č. 220/19.

Proběhlo místní šetření za účasti obou manželů a starosty. Došlo se k závěru, že zmíněná přilehlá část parcely, o kterou mají manželé zájem, je již dlouhodobě využívaná právě pro účely nemovitosti manželů Koudelkových. Na ploše se nachází několik vzrostlých stromů, úložiště palivového dříví a odstavná plocha pro automobil.

Diskuze zahájena v 18:10:02

V 18:15:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku s č. parcelním 220/1, k.ú. Nové Město. Jedná se o část vyznačenou dle geometrického plánu ze dne 15. 6. 2021 – navržená část je č. parcelní 220/43 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-107-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:16:07

17. Záměr zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku (bod číslo 17)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:25:40

Důvodová zpráva:

Na základě objednané právní analýzy je možno vyhovět subjektu Sport Centrum Bouřňák o.p.s. (stavebník), IČ 25419161, se sídlem K Vleku 54, 419 01 Mikulov při jeho žádosti o zřízení práva stavby na pozemcích parc. č. 392/3, ostatní komunikace, ostatní plocha, a parc. č. 329/7, orná půda, k.ú. Nové Město. Z příloh vyplývá, že stavebník prokázal vlastnické právo ke komunikaci a zřízením práva stavby dochází k narovnání právního vztahu se skutečností.

Přiložený návrh SoSB vychází z již předloženého vzoru z roku 2021.

Přestože se jedná o dodatečné zdokumentovaní již existující komunikace, obec se rozhodla přistupovat k věci tak, jako by se jednalo teprve o vyhlášení záměru a bude tento uveřejněn 15 dní na úřední desce.

Podle znaleckého posudku je stanovena odměna obci v hodnotě cca 250 tis. czk.   (... každých 5 let?  ---  5 mil. czk celkem za 99 let)

Diskuze zahájena v 18:25:40

K bodu se vyjádřili: Iveta Boudišová, která nesouhlasila se záměrem zřízení práva stavby. Dle jejího právního rozboru SCB nikdy nebyl vlastníkem cesty. S tímto názorem se ztotožnil  z pléna  i J█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

V 19:16:52 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "I. Boudišová") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání bod ruší a pověřuje starostu obce projednat na  všech dotčených orgánech státní správy nabývací tituly k. p.p.č. 329/7a  329/3 v k.ú. Nové Město u Mikulova. Dále navrhli, aby pan Benda asfaltový povrch obci bezúplatně převedl tak, jak 28.6.2023 navrhoval. Jinak se jedná o legalizaci černé stavby.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (2) Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA
zdržel se: (1) Marcel Münzberger
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-108-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 30. 9. 2023

Pan starosta se vyjádřil, že hlasoval na základě dokumentu z Magistrátu města Teplice č.j. OD/045822/20/RO/DOP, které je v přílohou. Tento dokument považuje za platný a nezpochybňuje jej.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:19:33

18. Diskuze (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:19:44

Důvodová zpráva:

A) Posíleni odpadních nádob na směsný odpad a týdenní svoz tříděného opadu.

B) Rozhodnuti NSS zamítá změnu ZURUK zakazující stavby zdrojů zelené energie. 

C) Plocha u Studánky (legalizace) se nachází v projektové fázi. Nejdřívější si termín zahájeni realizace - duben'23.

D) Návštěva SVS se z důvodu kolize s moji operaci nekonala, náhradní termín nestanoven.

E) Návštěva p. Langera - ředitele hasičů v Teplicích za účelem získaní trvalé finanční podpory na zajištění udržitelnosti jednotky dobrovolných hasičů. V současné době takový dotační titul neexistuje, vždy je pouze na pořízení nebo opravu. Je vhodné stanovit rozpočet jednotky na zaklade předloženého a schváleného plánu akcí (cvičení, reprezentace, investice,...). Druhým důvodem je parcelovaní ploch dle "přání zadavatele", zákres do katastru "budoucí stav" a pohled hasičů pro schvalovací proces.

 

Diskuze zahájena v 19:19:44

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:21:02

19. Bezplatný převod pozemku od UZSVM na Moldavě (bod číslo 19)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:21:21

Důvodová zpráva:

Na základě žádosti ÚZSVM z 25.5.2023 byla obec vyzvána, zda pozemky p.č. 191/4, 191/7 a 218/12 jsou:

a) součástí pasportizace komunikaci

b) podaná žádost o bezúplatný převod dle č. 13/1997 o pozemních komunikacích

c) rozhodnuti o zařazení pozemků do sítě místních komunikací.

 

Protože nebylo ve lhůtě odpovězeno, byla odeslána opakovaná výzva s datem 30.7.2023. Z důvodu opakované výzvy doplňuji bod do programu dodatečně.

Diskuze zahájena v 19:21:21

V 19:24:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce souhlasí podat žádost na ÚZSVM ohledně bezúplatného převodu pozemku p.č. 191/4 (krajnice silnice), 191/7 (část chodníku - oblouk v křižovatce) a 218/12 (chodník) vše v k.ú. Moldava.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-109-6/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 22. 8. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:25:01

20. Diskuze - pokračování (bod číslo 20)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:25:26

Důvodová zpráva:

A) posílení odpadních nádob na směsný odpad a týdenní svoz tříděného opadu.

B) Rozhodnuti NSS zamítá změnu ZURUK zakazující stavby zdrojů zelené energie. 

C) Plocha u Studánky (legalizace) se nachází v projektové fázi. Nejdřívější termín zahájení realizace duben'23.

D) Návštěva SVS se z důvodu kolize s moji operaci nekonala, náhradní termín nestanoven.

E) Návštěva p. Langera - ředitele hasičů v Teplicích za účelem získaní trvalé finanční podpory na zajištění udržitelnosti jednotky dobrovolných hasičů. V současné době takový dotační titul neexistuje, vždy je pouze na pořízení nebo opravu. Je vhodné stanovit rozpočet jednotky na základě předloženého a schváleného plánu akci (cvičení, reprezentace, investice,...). Druhým důvodem je parcelovaní ploch dle "přání zadavatel", zákres do katastru "budoucí stav" a pohled hasičů pro schvalovací proces.

F) J.Wasserbauer se dotazuje na cenu všech právních rozborů.

Pan starosta přesnou částku neznal a právní rozbory odůvodnil tím, že při podpisu smluv chce mít jistotu, že je vše po právní stránce v pořádku. 

 

Diskuze zahájena v 19:25:26

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 20 - Diskuze - pokračování na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:35:36

Jednání ukončeno 08.08.2023 v 19:36:00


Ověřeno ověřovateli:
1)   22. 8. 2023 09:23 Michal Pelc
2)   28. 8. 2023 17:37 Bc. Vojtěch Kužel