Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-159-9/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 11 - Žádost o odkoupení části pozemku č. 236/1 na Moldavě - táborníci


- doplňuje se bod č. 12 - Revokace "Žádost o koupi p.p. č. 112/ 36 NM"
- doplňuje se bod č. 13 - Smlouva č. 04972011 - SFŽP - vrt DM

21. 11. 2023IHNED (21. 11. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-160-9/23
Bod programu: Směny pozemku - vodárna na NM - navazuje na UZ-135-8/23 (bod 7 z 8/2023)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, že schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemku,

p. č. 120/1 – ostatní plocha o výměře 300 m2 v okolí vodárny (získá obec)

p. č. 344/5 – ostatní plocha o výměře 366 m2 (získá █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​/JTH)

vše v k. ú. Nové Město u Mikulova.

Obsahem smlouvy bude i přístup obce k vodárně a věcné břemeno na již instalovaný vodovod. Náklady na směnu ponese █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​/JTH.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit uzavření smlouvy o směně pozemku s█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​(případně společnosti, kde je společníkem/vlastníkem).

21. 11. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 12. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-161-9/23
Bod programu: Prodej části pozemku. Navazuje na UZ-74-4/23 "Zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 288/1 k.ú. Moldava"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo prodat plochy p.č. 288/63 (964m2) a 288/64 (536m2) k.ú. Moldava za jednotkovou cenu 150czk/m2 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za celkovou cenu 225.000 CZK.

21. 11. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA5. 12. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
UZ-162-9/23
Bod programu: T. J. Sokol Louny směna/prodej

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo zveřejnit záměr směny pozemku, kdy obci se nabízí za část pozemku p. č. 815 o velikosti cca 303 m2 část sousedního pozemku p. č. 232/5 o velikosti cca 305 m2 (přesné výměry určí geometrický plán) vše v k.ú. Moldava.

21. 11. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA5. 12. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-163-9/23
Bod programu: SPÚ - žádost o sdělení - plocha p.č. 224/4 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, že plocha p.č. 224/4 k.ú. Moldava, trvalý trávní porost, není ÚP ani jiným dokumentem vyloučena z převodu, plocha není zastavěná a nejsme si vědomi jiného předkupního práva.

21. 11. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA5. 12. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-164-9/23
Bod programu: Žádost o odkoupení části pozemku č. 236/1 na Moldavě - táborníci

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dělením pozemku č. 236/1 v k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků a souhlasí s prodejem přilehající části k p.č. 236/14, 236/13, 236/12 a  236/11. Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

21. 11. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA5. 12. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-165-9/23
Bod programu: Revokace "Žádost o koupi p.p. č. 112/ 36 NM"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo o prodeji části pozemku p.č. 112/40 k.ú. Nove Město dle GP 607-23241/2023 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​; pozemek je oddělen z p.č. 112/36.

Oddělená ploch má velikost 342m2 a při ceně 800 CZK/m2 se jedná o částku 273.600 CZK.

21. 11. 2023IHNED (21. 11. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-166-9/23
Bod programu: Smlouva č. 04972011 - SFŽP - vrt DM

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí se zněním smlouvy č. 04972011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: ‚‚Moldava - vrt HMO 1 posilový zdroj pro obec" a pověřuje starostu obce Moldava jejím podpisem.

21. 11. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA5. 12. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (0)