Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 9/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 21. 11. 2023, čas: 17:30

Prezence:
Přítomni: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
Omluveni: (1) Ing. Jakub Pěkný
Nepřítomni: (2) Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
Hosté: JTH
Předsedající: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Přítomno je 6 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 21.11.2023 v 17:30:52

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:32:22

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Jiří Wasserbauer DiS, Eva Kardová

Diskuze zahájena v 17:32:22

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:33:30

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:33:37

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti výborů
4. Pasportizace komunikaci (GeoData)
5. Prodej čtyřkolky Can-Am
6. Směny pozemku - vodárna na NM - navazuje na UZ-135-8/23 (bod 7 z 8/2023)
7. Prodej části pozemku. Navazuje na UZ-74-4/23 "Zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 288/1 k.ú. Moldava"
8. T. J. Sokol Louny směna/prodej
9. SPU - žádost o sdělení - plocha p.č. 224/4 k.ú. Moldava
10. Diskuse

Diskuze zahájena v 17:33:38

V 17:36:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 11 - Žádost o odkoupení části pozemku č. 236/1 na Moldavě - táborníci
- doplňuje se bod č. 12 - Revokace "Žádost o koupi p.p.č. č. 112/ 36 NM"
- doplňuje se bod č. 13 - Smlouva č. 04972011 - SFŽP - vrt DM

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-159-9/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (21. 11. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:36:29

3. Zpráva o činnosti výborů (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:36:36

Důvodová zpráva:

Předseda kontrolního výboru předkládá ZO zprávu o činnosti KV - kontrola plnění usnesení.

Předseda finančního výboru ZO zprávu o činnosti FV nepředložil.

Diskuze zahájena v 17:36:36

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Zpráva o činnosti výborů na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:39:19

4. Pasportizace komunikaci (GeoData) (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:39:26

Důvodová zpráva:

Návrh vyhlášky pro ukončení pasportizace komunikaci vypracován firmou GeoData.

 

Dne 14.06.2023 podala obec Moldava v Krušných horách ke zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o zařazení vybraných dopravních cest na území obce Moldava v Krušných horách do kategorie místní komunikace.

 

... a zařazuje podle dokumentu s názvem „Pasport místních komunikací obce Moldava v Krušných horách“ do kategorie místní komunikace (dále jen MK) III. třídy a IV. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území Moldava (698300), Pastviny u Moldavy (698334), Oldřiš u Moldavy (698326) a Nové Město u Mikulova (698318):

MK III. třídy - 1c

MK IV. třídy - 1d

Diskuze zahájena v 17:39:26

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 4 - Pasportizace komunikaci (GeoData) na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:41:26

5. Prodej čtyřkolky Can-Am (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:41:33

Důvodová zpráva:

Dle § 85 zákona o obcích 128/2000 nespadá prodej movitého majetku obce mezi právní jednaní, kde rozhodovaní je vyhrazeno pro zastupitelstvo obce.

 

Obec vlastní 14-ti letou čtyřkolku Can-Am se sadou sněžných pásů ve značném stadiu opotřebení. Variátor není spolehlivý a vyžaduje výměnu.

Hodnota stroje včetně pasu je odhadnuta prodejcem TopMoto na 150 tis. CZK (včetně DPH).

 

Obec vlastní nový stroj nahrazující využití staré čtyřkolky a rozhodla se ji prodat. 

Zvolená forma je veřejné předložená nejvyšší nabídka. Termín pro podaní nabídky je stanoven na 3.12. 2023

Realizaci prodeje ve prospěch nejvýhodnější nabídky si omezuji souhlasem finančního i kontrolního výboru a velitele hasičů.

 

Diskuze zahájena v 17:41:33

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 5 - Prodej čtyřkolky Can-Am na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:46:02

6. Směny pozemku - vodárna na NM - navazuje na UZ-135-8/23 (bod 7 z 8/2023) (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:46:08

Důvodová zpráva:

17.10.2023 usnesením UZ-135-8/23 odsouhlasen záměr směny pozemku s JTH za účelem získat vodárnu na NM na pozemku p.č. 120/1 do majetku obce.

30.10.2023 zareagoval zástupce JTH pan █​█​█​█​█​█​█​█​ s cílem realizovat směnu.

Při návštěvě KÚ Teplice bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 120/1 je věcné břemeno SVS a WINDTEX. Při koupi pozemku od ÚZSVM nebyla stanovena žádná podmínka bezúplatného převodu vodárny do majetku obce. Obec nemá ani zřízeno věcné břemeno upravující příjezd k vodárně, ani k instalovanému vodovodnímu řádu.

Diskuze zahájena v 17:46:08

V 17:49:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemku,


p. č. 120/1 – ostatní plocha o výměře 300 m2 v okolí vodárny (získá obec)


p. č. 344/5 – ostatní plocha o výměře 366 m2 (získá █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​/JTH)


vše v k. ú. Nové Město u Mikulova.


 


Obsahem smlouvy bude i přístup obce k vodárně a věcné břemeno na již instalovaný vodovod. Náklady na směnu ponese █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​/JTH.


Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit uzavření smlouvy o směně pozemku s█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​(případně společnosti, kde je společníkem/vlastníkem).

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-160-9/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 22. 12. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:49:59

7. Prodej části pozemku. Navazuje na UZ-74-4/23 "Zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 288/1 k.ú. Moldava" (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:50:18

Důvodová zpráva:

Z důvodů nepřesného vyznačení pozemku v době vyhlašovaní záměru o prodeji pozemku ve prospěch žadatelky █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Žadatelka předložila GP s nově vzniklými plochami p.č. 288/63 (964m2) a 288/64 (536m2) k.ú. Moldava. Celkem 1500m2.

Diskuze zahájena v 17:50:18

V 17:52:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo prodat plochy p.č. 288/63 (964m2) a 288/64 (536m2) k.ú. Moldava za jednotkovou cenu 150czk/m2 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za celkovou cenu 225.000 CZK.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-161-9/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 5. 12. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:52:18

8. T. J. Sokol Louny směna/prodej (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:52:27

Důvodová zpráva:

Text zaslané žádosti.

Obracím se na Vás jako starosta (statutární zástupce) T. J. Sokol Louny, který je vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV 279 pro obec a k. ú. Moldava v souvislosti s naším záměrem prodat náš nemovitý majetek na Moldavě. Jak je patrné z přiložených katastrálních map, přes naše pozemky vede cesta - obecní pozemek p. č. 815, který částečně zasahuje i pod budovu č. p. 22 v našem vlastnictví.

 

Dle § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník máme vzájemné předkupní právo (my na obecní pozemek a obec na naši budovu). Tímto Vám nabízíme prodej veškerých nemovitostí z LV č. 279 za cenu dle znaleckého posudku, který by byl v budoucnu vytvořen (nemovitost máme v úmyslu dražit).

 

Současně navrhujeme obci vyřešení současného stavu směnou pozemků, kdy obci nabízíme za část pozemku p. č. 815 o velikosti cca 303 m2 část našeho sousedního pozemku p. č. 232/5 o velikosti cca 305 m2 (přesné výměry určí geometrický plán). Směna je navržena tak, aby respektovala zachování cesty kolem sokolské boudy a současně odstranila duplicitu vlastníků budovy a pozemku pod její částí. Počítáme s tím, že v případě schválení záměru směny Vaším zastupitelstvem by T. J. Sokol Louny neslo náklady na vytvoření geometrického plánu a v případě potřeby i znaleckého posudku.

Diskuze zahájena v 17:52:27

V 17:56:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo využít předkupního práva a odkoupit nemovitosti zapsané na LV 279 pro obec a k. ú. Moldava dle znaleckého posudku.

Hlasování
pro: (0)
proti (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:57:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo zveřejnit záměr směny pozemku, kdy obci se nabízí za část pozemku p. č. 815 o velikosti cca 303 m2 část sousedního pozemku p. č. 232/5 o velikosti cca 305 m2 (přesné výměry určí geometrický plán) vše v k.ú. Moldava.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-162-9/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 5. 12. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:59:20

9. SPÚ - žádost o sdělení - plocha p.č. 224/4 k.ú. Moldava (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:59:29

Důvodová zpráva:

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 503/2012 Sb., Vás žádáme, abyste nám potvrdili, zda níže uvedené zemědělské pozemky nejsou vyloučeny z převodu podle citovaného zákona dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) - zda jsou pozemky (nebo jejich části) určeny územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou dopravní infrastruktury nebo touto stavbou již zastavěné. Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o SPÚ nelze z převodu vyloučit pozemky určené nebo již využité ke zřízení technické infrastruktury (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Je-li pozemek určen k zastavění jinou stavbou než veřejně prospěšnou, pak uveďte jakou stavbou (pro bydlení, služby apod.). Je-li pozemek určen vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využitý, uveďte také. Rovněž si Vás dovolujeme požádat o sdělení, zda níže uvedené pozemky nejsou dotčeny předkupním právem obce dle ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zda obec na pozemky neuplatnila své vlastnické právo (návrhem na zápis do katastru nemovitostí nebo podáním žaloby na určení vlastnického práva) podle § 8 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Diskuze zahájena v 17:59:29

V 18:08:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že plocha p.č. 224/4 k.ú. Moldava, trvalý travní porost, není ÚP ani jiným dokumentem vyloučena z převodu, plocha není zastavěná a nejsme si vědomi jiného předkupního práva.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-163-9/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 5. 12. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:08:16

10. Žádost o odkoupení části pozemku č. 236/1 na Moldavě - táborníci (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:08:21

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení 148/15/2019 z 19.12.2019 byl zveřejněn záměr o prodeji pozemku č. 236/1 s možností prodeje po částech dle jednotlivých žádostí. Předchozí usnesení č. 104/10/2019 umožňovalo prodej parcely jako celku, což bylo revokováno usnesením č. 147/15/2019.

Dne 13.11. se přihlásili █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​s žádostí o odkup části pozemku p.č. 236/1 k.ú. Moldava o ploše 2522 m2. 

Žádost se týká plochy přilehající k pozemku p.č. 236/14, 236/13, 236/12 a  236/11 (a dříve i protilehlá k p.č. 234/11). 

 

Část pozemku p.č. 236/1, který je protilehlý k p.č. 234/11 byl již odsouhlasen usnesením č. UZ-147-8/23 ve prospěch manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Z tohoto důvodu byl zamítnut protinávrh usnesení PC1 | Bod č. 16 ze zastupitelstva 8/2023 ve prospěch manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Diskuze zahájena v 18:08:21

V 18:15:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dělením pozemku č. 236/1 v k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků a souhlasí s prodejem přilehající části k p.č. 236/14, 236/13, 236/12 a  236/11. Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-164-9/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 5. 12. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:15:53

11. Revokace "Žádost o koupi p.p.č. č. 112/ 36 NM" (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:16:17

Důvodová zpráva:

Usnesení č.  UZ-142-8/23 o prodeji části pozemku č. 112/36 je chybné.

Správně mělo být -  č. GP 607-23241/2023 (byl přílohou v bodu programu). Díl a číslo pozemku, který  by se měl prodat je p.p.č. 112/40 o výměře 342 m2.

 

(V usnesení se cituje - GP č.577-23241/2023, č.p. 112/39 o výměře 260 m2.)

 

Diskuze zahájena v 18:16:17

V 18:18:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo o prodeji části pozemku p.č. 112/40 k.ú. Nové Město dle GP 607-23241/2023 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​; pozemek je oddělen z p.č. 112/36.

Oddělená plocha má velikost 342m2 a při ceně 800 CZK/m2 se jedná o částku 273.600 CZK.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-165-9/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-142-8/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (21. 11. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:19:06

12. Smlouva č. 04972011 - SFŽP - vrt DM (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:19:19

Důvodová zpráva:

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Vrt dolní Moldava

Usnesením č. 226/21/2020 ze dne 7.12.2020 byla tehdejší paní starostka Ing. Lenka Nováková pověřena podat žádost o dotaci z programu MŽP na vrt v dolní Moldavě.  Žádost byla na MŽP odeslána dne 8.12.2020.

Na základě této žádosti byl Obci Moldava dne 26.4.2023 doručen návrh smlouvy, která nebyla v zastupitelstvu projednána a předchozí paní starostkou nebyla podepsána. Z důvodu změny statutárního zástupce obce jsme požádali

o opětovné zaslání smlouvy k projednání a podpisu ze strany obce Moldava.

Diskuze zahájena v 18:19:19

V 18:21:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí se zněním smlouvy č. 04972011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: ‚‚Moldava - vrt HMO 1 posilový zdroj pro obec" a pověřuje starostu obce Moldava jejím podpisem.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-166-9/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 5. 12. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:21:59

13. Diskuse (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:22:09

Důvodová zpráva:

INFORMATIVNĚ

 

A) Žádost o převod pozemku od SŽ do majetku obce podaná.

 

B) Odkoupení stále funkčních světel od Atalianu za zbytkovou cenu realizováno. Objednávka světel včetně instalace u Marius Pedersen zaslaná.

 

C) Opěrná zeď u bytovky už má projekt a vyjadřovačky. Čeká se na stavební povolení.

 

D) Trasovaní vedení NN a VN na ploše vedle Studánky objednáno u ČEZ Distribuce.

 

E) Kontaktován p. Bereznanin ohledně terminu pro správné zasmluvnění JSDH.

 

F) Starosta Altenbergu pan Wiesenberg kontaktován ohledně další koordinace přeshraniční spolupráce.

 

G) Poptána Generali pojišťovna za účelem sjednaní pojištěni flotily (Tatra, Mercedes, čtyřkolka, 2x traktor, bobík), E. Kardová navrhla poptat i pojišťovnu kde máme pojištěn majetek obce Moldava.

 

H) Objednávka e-knihy jízd (Tatra, Mercedes, čtyřkolka, modrý traktor)

 

I) Zásah místní požární jednotky při požáru 2 nádob na komunální odpad na NM (trafo) - poděkování za rychlý zásah

 

J) Vodoměry v šachtě pro nemovitost č.3 a č.66. Šachta je zatopena z důsledku uniku vody (nejen) za vodoměrem, tedy porucha i na straně majitele nemovitosti. Majitel odmítá hradit za únik, bude mu tedy odpojen přívod vody až do opravy.

 

K) Podaná žádost na prodloužení termínu pro dotaci ohledně opravy požární nádrže na dolní Moldavě. Ještě není jisté, že nám bude vyhověno.

 

L) Posilující vrt na dolní Moldavě č.1. bude dotován pouze do fáze zkušebního vrtu a to pouze do výše 60% nákladu na vrtné práce. SPÚ souhlasilo se směnou v poměru 1:1,3 a to za podmínky směny celé parcely. Obec smí nabídnout nesouvislou plochu. Směna by se měla stihnout do vypršení dotačního titulu v lete 2024. Žádost o prodloužení podána. Není jisté, že bude vyhověno. Připojení je již zaplaceno, z důvodu existujícího záznamu o DPH již nelze existující platbu přihlásit do dotace jako způsobilý náklad. Vynaložené náklady jsou cca 1,1 milionu CZK a místo 880 tis. CZK obdržíme snad jen 420 tis. CZK., tedy necelou půlku. Málo je ale stále více, než nic a navíc se předejde škodě způsobené směnným poměrem 1:10 přesahující miliony!

 

M) S █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ byla nalezena shoda ohledně převodu komunikace do majetku obce za administrativní náklady.

 

N) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ sdělil záměr postavit na dolní Moldavě poblíž převáděné komunikace "lehkou stavbu" sloužící pro dětské/rodinné táboření a úschovu věci. Za sebe jsem mu vyjádřil podporu v případě, že nenarazí na regulativ zakazující tento záměr. 

 

O) CS Gordika je dceřiná společnost ČS zabývající se vyřizováním dotací včetně vypracování projektu a zajištění financováni. Úřad + bytovka? ‚‚Konflikt s panem █​█​█​█​█​█​█​"

 

P) Oslovena firma PS projekty za účelem vypracovaní pracovního postupu pro opravu požární nádrže na DM i HM.

termínech, který vyhovuje:

-čtvrtek 23.11.2023.... 9.00-14.00 hod

-pondělí 27.11.2023.... 13.00-14.30 hod

-úterý 28.11.2023.... 9.00-13.30 hod

-středa 29.11.2023.....9.00-14.30 hod

-čtvrtek 30.11.2023.... 9.00-14.30 hod

 

Q) Po 5 letech byl KÚÚK odsouhlasen návrh č.1. na změnu ÚP. Po zakreslení změn bude následovat veřejné projednání.

 

R) Projednán plán ohledně realizace CHKO Krušnohoří. Aktivně se vyjádřila "větší" polovina obcí, z toho pouze 3 jsou proti.

 

S) Vchod do budovy úřadu je opraven!

 

T) Rozpočet 2024 již existuje v pracovní verzi.

 

U/  Nechat opravit kotel na OÚ 

 

V/ U Studánky na Novém Městě teče přes silnici voda. V zimním období komunikace v těchto místech silně namrzá.

 

W/ Prosba pana █​█​█​█​█​█​█​, aby se zbytečně nezajíždělo čtyřkolkou na pozemek manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Pozemek se zbytečně rozjíždí.

 

 

 

 

Diskuze zahájena v 18:22:09

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 10 - Diskuse na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:04:32

Jednání ukončeno 21.11.2023 v 19:34:69


Ověřeno ověřovateli:
1)   27. 11. 2023 11:25 Michal Pelc
2)   27. 11. 2023 10:29 Jiří Wasserbauer DiS