Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 8/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 17. 10. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté: Zástupce SC Bouřňák, J&T Real Estate, JTH, Hampejs projekty - celkem 19
Předsedající: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Přítomno je 9 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 17.10.2023 v 17:05:40

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:06:53

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Ing. Josef Sviták, Eva Kardová

Diskuze zahájena v 17:06:53

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:07:43

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:07:54

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku
4. Návrh na pořízení změn Územního plánu Moldava
5. Dodatečné stavební povolení k rekreační nemovitosti na p. č. 114, Nové Město
6. Odstavná plocha u Studánky - ČEZ Distribuce
7. Záměr směny pozemku - vodárna na NM
8. Digitální technická mapa Ústeckého kraje - druhá etapa pořizování dat
9. Smlouva o smlouvě budoucí č. ČEZd SoBS VB 50585/IV-12-4023372/ TP - opětovné schválení - změna trasy
10. Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ - část 2.
11. Posilovací vrt 1 na dolní Moldavě - stav prací a soulad s dokumentaci, dále časový soulad s dotací
12. Připojení na vodovod Nové Město
13. Žádost o koupi p.p.č. č. 112/ 36 NM
14. Žádost o koupi p.p.č. 236/2 v k.ú Moldava
15. Žádost o koupi p.p.č. 234/4 v k.ú. Moldava
16. Žádost o koupi částí p.p.č. 236/1 v k.ú. Moldava
17. Žádost o koupi p.p.č. 230/17 v k.ú. Moldava
18. Žádost o koupi p.p.č. č. 220/1 Nové Město
19. Žádost o koupi p.p.č. č. 336/ 1 Nové Město
20. Výpověď Atalian
21. Žádost o opravu cesty p.č. 806, k.ú. Moldava
22. ČEZ Distribuce - reakce na způsobené škody na dolní Moldavě
23. Průzkumné území Moldava - Vápenice
24. Destinační agentura Krušnohoří, z. s. - přihláška
25. Diskuze

Diskuze zahájena v 17:07:54

V 17:13:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 26 - Směna pozemku na Moldavě se SŽ (pokračováni UZ-119-7/23)
- doplňuje se bod č. 27 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava; navazuje na bod 12 z 1/2022
- doplňuje se bod č. 28 - Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova
- doplňuje se bod č. 29 - Dohoda o splátkách dluhu
- doplňuje se bod č. 30 - Zrušení pravidel pro přidělovaní volných bytů v obci Moldava

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-131-8/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (17. 10. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:14:46

3. Zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:14:56

Důvodová zpráva:

Přihlášen subjekt SC Bouřňák dne 2.10.2023

Právo stavby bude spočívat v oprávnění uvedeného stavebníka mít na pozemcích vybudovánu a umístěnu pozemní komunikaci včetně neomezeného přístupu na ni.

Záměr zřízení práva stavby byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.9.2023, č. UZ-111-7/23 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 21.9.2023 do 6.10.2023. Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby se Sport Centrum Bouřňák o.p.s. je v souladu s přijatým usnesením č. UZ-111-7/23 a zveřejněným záměrem.

 Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví obce. Na pozemcích je v současné době vybudována asfaltová komunikace jako samostatná stavba.

Vlastník komunikace, Sport Centrum Bouřňák o.p.s., IČO 254 19 161, investoval prostředky do rekonstrukce komunikace a tuto na vlastní náklady opravuje a provádí její údržbu.

Diskuze zahájena v 17:14:56

V 17:23:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby, kterou Obec Moldava v Krušných horách jako vlastník zřizuje právo stavby k p. č. 329/3 - ostatní komunikace, jiná plocha o výměře 3.558 m2, p. č. 329/7 – orná půda o výměře 1.660 m2 vše v k. ú. Nové Město u Mikulova za úplatu ve výši 44.616 Kč za rok ve prospěch Sport Centrum Bouřňák o.p.s., IČO 254 19 161, se sídlem K Vleku 54, 419 01 Mikulov, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. O 86, jako stavebníka.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby s obecně prospěšnou společností Sport Centrum Bouřňák o.p.s.

Přílohy k usnesení:
Znalecký posudek_č_31_651_2.pdf | smlouva o zřízení práva sta.docx

Hlasování
pro: (6) Eva Kardová, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (3)  Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-132-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:23:17

4. Návrh na pořízení změn Územního plánu Moldava (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:24:32

Důvodová zpráva:

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ podává návrh na změnu ÚP s tím, že navrhuje směnu pozemku a převedeni některých na zastavitelné území.

1) pozemky u kravína č.118/4, č.131/1,č.131/2 č.131/3 - žádost o vymezení ploch pro 4-6 domu.

2a) pozemek č.152/1 - žádá o vymezeni jako plochy zahrad a sadů pro zahrady u domu nacházející se na  p.p.č.152/1 .

2b) žádá o vymezeni cesty na č.152/1 k p.č. 908 "Orlí hnízdo" jako veřejné prostranství. 

2c) žádá o prověření možnosti výstavby 2-3 domů na p.p.č. 152/1 podél cesty k "Orlímu hnízdu".

3) pozemek č. 225/1 na horní Moldavě u hranic - žádá o možnost umístění rozptýlené horské zástavby. Obecni pozemek č. 230/29 navrhuje jako přístupovou cestu a žádá o směnu za jeho pozemek č. 279 (124926m2 ???) s obecním vodním zdrojem; pozemek č. 279 nesouvisí s č. 225/1.

4) pozemek č. 234 v kapse pod FVE - na jeho spodní straně přilehající k cestě navrhuje vznik zahrad a chat.

 SMĚNA (návrh):

- nabízí p.č. 232/3 (1536m2), p.č. 232/4 (1144m2), p.č. 241/7 (1332m2) - hnojiště u FVE a okolí, p.č. 258/2 (8904m2) - pás u cesty naproti FVE, p.p.č 279 část (330m2) - vodní zdroj

- požaduje p.č. 224/1 (2687m2), p.p.č 230/29 (679m2), p.p.č 44 (367m2)? - Sklářská Huť

Diskuze zahájena v 17:24:32

V 17:40:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem navrhnout změnu ÚP na pozemcích p.p.č 118/4, p.p.č 131/1, p.p.č 131/2, p.p.č  131/3 vymezit plochu pro 4-6 domů.

Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:40:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s vymezením zahrad na p.p.č 152/1 přilehající k existujícím domům.

Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:41:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem navrhnout změnu ÚP v podobě vymezení cesty na 152/1 k p.č. 908. 


 
Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:41:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem navrhnout změnu ÚP - výstavby 2-3 domů na p.č. 152/1 podél cesty.

Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:42:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem navrhnout změnu ÚP za účelem umístění rozptýlené horské zástavby na p.p.č 225/1.

Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:42:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem navrhnout změnu ÚP na p.p.č 234 za účelem vzniku zahrad a chat. 
Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 17:43:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku, kdy získá p.p.č  232/3, p.p.č 232/4, p.p.č 241/7, p.p.č 258/2, p.p.č 279 z majetku pana Tošovského výměnou za obecní pozemky p.p.č 224/1, p.p.č 230/29, p.p.č 44.

Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:43:11

5. Dodatečné stavební povolení k rekreační nemovitosti na p. č. 114, Nové Město (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:43:29

Důvodová zpráva:

Chata na st. p.č. 114 byla rekonstruovaná až z toho vzniklo nové stavení.

Žumpa částečné přelezla na cestu p.č. 391 (k větrníkům) na její nezpevněnou část.

28.7.2023 dorazila na OÚ žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci.

Žádost o vyjádření se k žumpě byla opakovaně vyžadovaná v r. 2020, první zmínky již v r. 2017.

Diskuze zahájena v 17:43:29

V 17:53:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci požaduje doložení dokumentu potvrzujícím, že žumpa nepředstavuje riziko pro pohyb po komunikaci, zejména lesní techniky (40t) a sněžné rolby. Souhlas je podmíněn doložením dokumentu do 20.10.2023.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-133-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:53:41

6. Odstavná plocha u Studánky - ČEZ Distribuce (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:53:48

Důvodová zpráva:

V rámci legalizace již provedené stavby bylo obdrženo jedno negativní stanovisko od ČEZ Distribuce.

 Diskuze zahájena v 17:53:48

V 17:58:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo objednat u ČEZ Distribuce průzkumné práce na zmapovaní reálného uloženi kabelu NN a VN.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (3) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-134-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:59:10

7. Záměr směny pozemku - vodárna na NM (bod číslo 7)

Předkladatel: Marcel Münzberger

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:59:19

Důvodová zpráva:

Pane █​█​█​█​█​█​█​█​

obracím se na vás jako starosta obce Moldava s žádostí o směnu pozemků v k.ú. Nové Město.

Obec má zájem vyčlenit pozemek kolem vodárny (obr.1), která stojí na pozemku č.120/1, jehož jste vlastníkem (obr.2). Cílem je revitalizovat vodárnu, která je ve špatném stavu. Protože se jedná o nákladnější akci, zvažuje obec využití finančních prostředků z vhodných dotačních programů. Za tímto účelem je potřeba majetkově vypořádat nejen pozemek kolem vodárny (cca 350 m2), ale i statut vodárny samotné, která není v žádných dokumentech zanesena (např. katastrální mapa na obr.1). Pro obec se ale jedná o klíčovou stavbu, protože představuje vodní dílo, na které je napojen místní vodovod. Obec vám nabízí pozemek 344/5, který by mohl představovat spojnici mezi vaším pozemkem a silnicí. Jsem si vědom zákonných ustanovení, které udílejí obci povinnost umožnit přístup na parcelu č. 120/1. Domnívám se však, že navrhovanou směnou pozemků by postup vymáhání práva nebyl potřeba a situaci by to značně zjednodušilo.

Předběžně bych navrhnul tyto podmínky:

- dnes i v budoucnu umožníte obci komfortní přístup k vodárně

- budete maximalizovat snahu o redukci negativních vlivů majitele pozemku p.č. 11

- za obec, která byla vyzvána katastrálním úřadem v Teplicích, rozdělit parcelu č.344/5 dle současného typu povrchu

- dovolím si vás požádat o úhradu poplatků spojených se směnou

 Vezměte na vědomí, že se jedná o návrh ze strany obce a slouží jako podklad k další diskuzi. Text nutně nepředstavuje jediné konkrétní řešení.

 

Diskuze zahájena v 17:59:19

V 18:06:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcel Münzberger") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo zahájit komunikaci s panem█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za účelem směny a zveřejnit záměr směny části pozemku s vodárnou na NM (p.č. 120/1) a p.č. 344/5, aby vodárna přešla do vlastnictví obce.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-135-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:06:33

8. Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 28)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:08:02

Důvodová zpráva:

V současné době je pořizována Změna č. 1 ÚP Moldavy. V rámci společného jednání o návrhu uplatnil vodoprávní úřad – Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí požadavek na opětovné stanovení podmínky zpracování územní studie pro zastavitelné plochy A1 a A4. A to z důvodu nezbytnosti řešení jednotné koncepce návrhu vodohospodářské infrastruktury těchto rozsáhlých a vzájemně navazujících ploch a zamezení živelné výstavby individuálního zásobování pitnou vodou a odvodu splaškových vod v souladu s ochranou podzemních a povrchových vod a se zásadami danými Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a s ohledem na umístění plochy ochranném pásmu II. stupně německé nádrže Lehnmühle. Znovu vymezení této podmínky bylo uplatněno i z řad veřejnosti v uplatněných připomínkách.

Diskuze zahájena v 18:08:02

V 18:11:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova, která prověří a navrhne využití a prostorové uspořádání těchto zastavitelných ploch v souladu s podmínkami stanovenými v Územním plánu Moldavy.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-136-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

V 18:12:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu územně plánovacích činností pro pořízení Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova s fyzickou osobou – Ing. arch. Zdeňkou Táborskou, dle předloženého návrhu.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-137-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

V 18:13:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Územní studie  k.ú. Nové Město u Mikulova (plochy A1, A2, A3, A4) Davida Leitermanna.

  
Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-138-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:13:18

9. Digitální technická mapa Ústeckého kraje - druhá etapa pořizování dat (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:13:32

Důvodová zpráva:

Zakoupit software pro digitalizaci map a prací, s nimiž je dnes nutnost pracovat, navazující na vládní aktivity.

Dorazila nabídka od firmy

Mapotip. Příjemná vstupní investice, ale pak následuje každoroční poplatek za využívaní.

SMS nabízí koordinovaný postup, kdy počáteční investice je vyšší, ale pak následné využívaní je doživotně zdarma.

Navíc se lze obrátit na SMS o podporu a činnost synchronizovat.

Diskuze zahájena v 18:13:32

V 18:16:46 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "D. Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo přistoupit k aktivitě SMS a zakoupit licenci ke společnému softwaru. 

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-139-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:17:04

10. Smlouva o smlouvě budoucí č. ČEZd SoBS VB 50585/IV-12-4023372/ TP - opětovné schválení - změna trasy (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:19:12

Důvodová zpráva:

V UZ-29-2/23 zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Důvodem pro opětovnou žádost je změna trasy na zaklade nesouhlasu jedné dotčené strany. 

 

Diskuze zahájena v 18:19:12

V 18:19:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-29-2/23. Dřívější návrh řešení (přímé napojení z parcely č. 126/7) nebude využit a přípojný bod bude nově situován na rohu parcel p.p.č 126/7, p.p.č 126/8 a p.p.č 391.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-140-8/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-29-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (17. 10. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:19:42

11. Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ - část 2. (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:19:50

Důvodová zpráva:

navazuje na UZ-130-7/23 (bod 22): Podklady k celé záležitosti předložit  JUDr. █​█​█​█​█​█​█​█​ k vyhodnocení.

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na základě snahy o kontakt "bez právníků" neposlal žádné podklady opravňující k platbě. Pouze opakovaně poslal příkazní smlouvu a předžalobní výzvu. Na obci není (se nenašel) žádný dokument, na základě kterého by bylo jasné, že plnění smlouvy bylo realizováno a s jakým výsledkem.

 S protistranou je komunikováno aktive (úřednice, starosta, právník), doložitelné.

Diskuze zahájena v 18:19:50

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 10 - Předžalobní výzva - „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ - část 2. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:29:11

12. Posilovací vrt 1 na dolní Moldavě - stav prací a soulad s dokumentaci, dále časový soulad s dotaci (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:29:18

Důvodová zpráva:

Posilovací vrt na dolní Moldavě je vyvrtán, připojen a voda využívána.

 Termín pro podaní dokumentu pro dotaci končí v říjnu r.2023.

 Zjištěni:

- podat žádost o dotaci nelze, protože nemáme "kolaudaci díla"

- není ani uzavřená smlouva o čerpaní dotace, schválena byla pouze žádost

- kolaudaci nelze učinit, ani smlouvu o čerpaní dotaci uzavřít, protože není vydané stavební povolení

- pro stavební povoleni jsou potřebná souhlasná stanoviska dotčených stran; konkrétně stanovisko SPÚ je zamítavé

- SPÚ souhlasí s umístěním stavby za podmínky, že pozemek bude PŘED vlastní realizací majetkově vypořádán - doposud není

- chybějící dokumentace není objektivní důvod pro poskytnuti opakovaného prodlouženého termínu pro poskytnutí dotace, když náš problém je na samém začátku procesu, tj. vyvrtáno na cizím pozemku

 Na základě sdělení SPÚ v Teplicích lze legalizovat stavbu směnou zemědělské půdy 1:10 (cca 1.7 za 17ha) - před zahájením je poměr 1:1.5

Budu zkoušet na SPÚ v Praze žádat o výjimku, aby se vrt s ochranným pásmem oddělil a vyměnila se pouze část parcely, ale stále za poměru 1:10

I tak zkusím zažádat o prodlouženi terminu pro čerpaní dotace - opět mohou oslovit jen v Praze.

Zároveň se mi nepodařilo najít podklady na vysoutěžení dodavatele služeb jako podklad pro uplatněni dotace (upozornila mé na to pracovnice na dotace).

Vyzývám Lenku Novakovou o komentář rozboru a uvedení příčin, proč se postupovalo tímto způsobem. Lze případně navrhnout alternativní řešeni?

Ing. Lenka Nováková se vyjádřila, že s SPÚ komunikovala telefonicky a bylo jí přislíbeno oddělení pozemku až se bude znát přesný rozměr vrtu a vodárenského pásma.

Vše bylo pouze telefonicky a na jméno s kým jednala si už nevzpomíná.

 Diskuze zahájena v 18:29:18

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 11 - Posilovací vrt 1 na dolní Moldavě - stav prací a soulad s dokumentaci, dále časový soulad s dotaci na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:44:32

13. Připojení na vodovod Nové Město (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:44:42

Důvodová zpráva:

K žádosti o připojení pro budované chaty katastrálním území Nové Město u Mikulova, nyní opětovně dotazované, vyžádal jsem si stanovisko vodohospodáře, jednak stanovisko právníka.

Musím po jejich dobrozdání konstatovat, že v současné době nevidím připojení na obecní vodovod jako reálné řešení.

Je pravda, že zákon č.274/2001 Sb. v ustanovení §8 odst.5 ukládá vlastníkovi povinnost připojení na vodovod, ale jenom tehdy, pokud je to technicky a kapacitně možné. Podle stanoviska vodohospodáře takové podmínky naplněny nejsou. Voda je dodávána z Flájského přivaděče ve vlastnictví SČVAK, který by musel odsouhlasit zvýšený odběr vody. Zda by takového souhlasu bylo dosažen je diskutabilní (lithium), když objem vody může být vykryt současnou spotřebou (potvrzeno zástupcem SVS; stanovisko bude vyžádáno v písemné podobě). Při napojení za stávajícího stavu by došlo ke zhoršení kvantity i kvality nyní dodávané vody současným odběratelům.

Finančně se má věc tak, že podle stejného zákona (č.274/2001 Sb. v platném znění) náklady takového připojení nesou žadatelé. Usnesení obecního zastupitelstva č.303/28/2021 obce Moldavy podle našeho názoru neslibuje a ani nemůže slibovat nic jiného, ostatně nebylo by možné očekávat použití prostředků obecného rozpočtu v rozporu se zákonem.

Jsme-li u otázky financování prodloužení, je sice jisté, že žádost podala společnost DESSYM s.r.o., ale za současné situace podle lustrace v katastru nemovitostí jde o různé vlastníky pozemků. Jaká by byla představa takového financování a zřízení práv služebnosti sítě přes nemovitosti není obci vůbec známo a z takového pohledu je aktivní legitimace tehdejšího žadatele sporná.

Nelze vyloučit splnění právně-technických předpokladů v budoucnosti (to ale nemůže za žadatele obec řešit), věc je však limitována kapacitně a je rovněž otázkou, zda i tato věc by mohla být v budoucnu uspokojivě vyřešena. Bez konkrétních návrhů všech vlastníků nemovitostí v označeném směru a bez realizace navýšení kapacity stávajícího obecního vodovodu, nelze činit další rozhodnutí.

Diskuze zahájena v 18:44:42

V 19:01:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, ze připojení na vodovod NM pro budovaní nových objektů v k.ú. NM v současné době z technicko-kapacitně-pravních důvodu nelze realizovat.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (1) Iveta Boudišová
zdržel se: (3) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-141-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:01:18

14. Žádost o koupi p.p.č. č. 112/ 36 NM (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:02:27

Důvodová zpráva:

Na základě vyvěšeného záměru dle usneseni UZ-89-5_2023; bod 10_5 Ostatní.

Usnesením UZ33-2/23 byly vyzvaní vlastnici st. p.č. 258 k vyjádření. 

Nebylo připomínek.

 Diskuze zahájena v 19:02:27

V 19:03:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo o prodeji časti pozemku p.č. 112/39 k.ú. Nové Město dle GP 577-23241/2023 manželům █​█​█​█​█​█​█​█​█​; pozemek je oddělen z p.č. 112/36.

Oddělená plocha má velikost 260 m2 a při ceně 800 CZK/m2 se jedná o částku 208.000 CZK.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-142-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:03:21

15. Žádost o koupi p.p.č. 236/2 v k.ú Moldava (bod číslo 14)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:03:26

Důvodová zpráva:

O pozemek žádají █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Na základě UZ-34-2/23 ohledně zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 236/2 k.ú. Moldava. Zároveň ukládá starostce vyzvat vlastníky sousedních nemovitostí  k jednání.

Diskuze zahájena v 19:03:26

V 19:10:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dělením pozemku č.236/2 k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků č.  236/3 a č. 236/4. Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 800 CZK/m2.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-143-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:10:42

16. Žádost o koupi p.p.č. 234/4 v k.ú. Moldava (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:10:48

Důvodová zpráva:

Záměr prodeje zveřejněn 26.11.2018.

Opakovaně se přihlásil █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ majitel sousedního pozemku p.č. 234/7. Poslední žádost z 27.9.2023.

Diskuze zahájena v 19:10:48

V 19:12:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 234/4 k.ú. Moldava panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​za cenu 150 CZK/m2, tj. při výměře 1936m2 cena 290.400 CZK.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-144-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:18:38

17. Žádost o koupi částí p.p.č. 236/1 v k.ú. Moldava (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:19:38

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 148/15/2019 z 19.12.2019 byl zveřejněn záměr o prodeji pozemku č. 236/1 s možností prodeje po částech dle jednotlivých žádostí. Předchozí usneseni č.104/10/2019 umožnovalo prodej parcely jako celku, což bylo revokováno usnesením č. 147/15/2019.

Dne 27.9.2023 se opakovaně přihlásila█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ s žádostí o odkup části plochy p.č. 236/1 k.ú. Moldava přilehající k p.č. 236/8 resp. p.č. 238/1, kterou vlastní zcela, resp. spoluvlastni. První žádost již v r. 2019.

Dne 25.11.2019 se přihlásila paní█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ s žádostí o odkup části plochy p.č. 236/1 k.ú. Moldava přilehající k p.č. 236/9.

Dne 17.06.2019 a s aktualizací 3.2.2020 se přihlásili█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​s žádostí o odkup části plochy p.č. 236/1 k.ú. Moldava nacházející se přes cestu k p.č. 234/11., 4.2.2020 bylo █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ vyhověno s tím, že se počká na vhodné klimatické podmínky.

 

Diskuze zahájena v 19:19:38

V 19:26:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dělením pozemku č. 236/1 v k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků a souhlasí s prodejem přilehající části k p.č. 236/8 resp. p.č. 238/1█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-145-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

V 19:29:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasí s dělením pozemku 236/1 k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků a souhlasí s prodejem přilehající části k p.č. 236/9 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2. 
Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-146-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

V 19:32:13 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PC1" (navrhovatel: "D. Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dělením pozemku č. 236/1 k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků a souhlasí s prodejem přiléhajících částí p.č. 236/11, p.č. 236/12, p.č. 236/12, p.č. 236/14 a protilehlá k p.č. 234/11. Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.


  
Hlasování
pro: (0)
proti (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

V 19:32:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dělením pozemku č. 236/1 k.ú. Moldava mezi majitele přilehlých pozemků a souhlasí s prodejem přilehajících částí k p.č. 234/11 (přes cestu) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Prodej jednotlivých částí bude dle budoucího dodaného GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. Lenka Nováková
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-147-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:33:16

18. Žádost o koupi p.p.č. 230/17 v k.ú. Moldava (bod číslo 17)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:33:25

Důvodová zpráva:

Dne 23.6.2020 opakovaně požádal █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o odkoupeni pozemku p.č. 230/17 (261 m2) z důvodu vlastnictví sousedního pozemku (st. p.č. 315). Odkazuje se na existující GP 295-65/2013 z 8.10.2013.

Dne 11.8.2020 byl zveřejněn záměr .

Dne 18.9.2023 se pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ opět připomíná s žádostí o odkup.

 

Diskuze zahájena v 19:33:25

V 19:34:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s prodejem pozemku č.230/17 (261m2) v k.ú. Moldava █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za jednotkovou cenou 150 CZK/m2. Prodejní cena je 39.150 CZK.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-148-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:34:55

19. Žádost o koupi p.p.č. č. 220/1 Nové Město (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:35:01

Důvodová zpráva:

A) Dne 22.9.2020 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ (majitelem přilehajícího pozemku č. 220/14) žádá o odkup části pozemku p.č. 220/1 v k.ú. Nové Město.█​█​█​█​█​█​█​█​█​ (majitelem přilehajícího pozemku č.220/13) dne 1.3.2021 poukazuje na fakt, že odkup části pozemku p.č. 220/1 dle nákresu jiným žadatelem, než je majitel pozemku č.220/11, hraničí s omezením práv majitele uvedené parcely. 

 B) Dne 29.6.2021 █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádal o odkoupeni části pozemku č. 220/1 přilehající k jeho pozemku p.č. 220/19, kterou již fakticky využívá (58 m2). Jedná se o plochu se vzrostlými stromy a jde fakticky o narovnaní skutečnosti. Na základě usneseni UZ-107-6/23 a zveřejněného záměru se █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​dne 4.9.2023 přihlásil jako jediný zájemce.

Diskuze zahájena v 19:35:01

V 19:38:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo zamítnout žádost o odkupu části pozemku p.č. 220/1 přilehající k p.č. 220/11 jiným zájemcům, než je majitel parcely p.č. 220/11.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-149-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

V 19:39:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s prodejem pozemku p.č. 220/1 (58 m2) v k.ú. Nové Město dle GP 469-7081/2021 přilehající k pozemku p.č. 220/19 vlastněným █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za jednotkovou cenu 800 CZK/m2, to je cena 46.400 CZK.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-150-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:39:45

20. Žádost o koupi p.p.č. č. 336/ 1 Nové Město (bod číslo 19)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:39:56

Důvodová zpráva:

Dne 21.9.2020 žádal █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o odkup části pozemku p.č. 336/1 přilehajícího po celé délce k pozemku p.č. 336/8, jehož je majitel. Žádost několikrát opakoval, doposud bez odezvy.

UZ 323/24/2013

Části pozemku p.č. 336/1 a p.č.336/39 v k.ú. Nové Město - zastupitelstvo obce po projednaní rozhodlo neprodávat.  Prodejem by došlo k technickým potížím při úklidu sněhu ze sousedních komunikací. (původní delší text v příloze).

Diskuze zahájena v 19:39:56

V 19:44:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 336/1 o délce přilehající k pozemku p.č. 336/8 k.ú. Nové Město.

Hlasování
pro: (0)
proti (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
zdržel se: (3) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:46:42

21. Výpověď Atalian (bod číslo 20)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:46:53

Důvodová zpráva:

Zaslaná výpověď dodavateli LED zářičů VO, protože nesplnil povinnost opravit hlášenou poruchu to 7 dnů. V reálu zástupce firmy ani nereagoval.

Bude navázaná spolupráce s MariusPedersen, který opravil stožáry a vyměnil poškozené elektrorozvody.

Ozval se možný dodavatel LED svítidel Kabelspoj. Uvedené ceny jsou vč. DPH a dopravy po celé ČR. Záruka 5 – 7 let:

Cena svítidel platná od 1.1.2023:

VO typ X 20W – 2.350,- Kč

VO typ X 30W -  2.400,- Kč

VO typ X 50W – 2.800,- Kč

Nabídnuto jako zdroj MariusPedersen, který tohoto dodavatele odmítl sám nabídl:

svítidlo BARA E 1A1.20-2770-OSCL/12W 6.230 CZK za 20+ ks  (7 230 CZK za 1 odebraný kus)
svítidlo BARA E 1A1.20-2770-OSCL/21W 6.980 CZK za 20+ ks  (7 930 CZK za 1 odebraný kus)
 
cena je s dopravou, výložníkem i instalací, cena vč. DPH
 

Diskuze zahájena v 19:46:53

V 19:51:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s odkupem pouze funkčních LED zářičů v hodnotě 900 CZK/ks. Zbylá světla budou pořízena včetně instalace u MariusPedersen za 6 230 CZK/ks.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-151-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:51:12

22. Žádost o opravu cesty p.č. 806, k.ú. Moldava (bod číslo 21)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:51:52

Důvodová zpráva:

Paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ dne 22.8.2023 zažádala o zlepšení kvality příjezdové cesty p.č. 806 od spodní cesty až po dům na ploše p.c.55.

Deklaruje poškození auta a nemožnost přístupu záchranných sborů.

Diskuze zahájena v 19:51:52

V 19:52:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že cestu v současné době nebude zpevňovat.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-152-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:53:03

23. ČEZ Distribuce - reakce na způsobené škody na dolní Moldavě (bod číslo 22)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:53:11

Důvodová zpráva:

navazuje na bod 14_F 7/2023

Zástupce ČEZ Distribuce navštívil obec Moldava za účelem vysvětleni příčiny poruchy, která způsobila poškození spotřebičů v několika domácnostech. Zástupce na začátku hovoru rovnou odmítnul úhradu škod s odvoláním na zákon. Jako příčinu uvedl poruchu na uzlu v Českém Jiřetíně; kabeláž měla poškozenou izolaci a došlo k propojení se zemí. Porucha měla dosah až na Žatecko (selektivně). Přepěťové ochrany spolehlivě ochránily spotřebiče. Nové budovy povinně vybaveny takovou ochranou přestály vše bez újmy. Zástupce ČEZu doporučuje obyvatelům starších domů bez přepěťové ochrany si pořídit stacionární nebo malé přepěťové ochrany, protože nelze vyloučit opakovaní podobných poruch.

Poškozeným doporučil následující postup:

- obrátit se na ČEZ Distribuce s žádostí o potvrzeni události (bez nároku náhrady škody)

- s potvrzením uplatnit škodu u své pojišťovny, která na základě dokumentu od ČEZu plní v maximální výši pojistky

Kdo nemá vlastní pojistku, nedomůže se náhrady.

 Diskuze zahájena v 19:53:11

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 22 - ČEZ Distribuce - reakce na způsobené škody na dolní Moldavě na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:55:41

24. Průzkumné území Moldava - Vápenice (bod číslo 23)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:55:48

Důvodová zpráva:

Nerost: fluor a baryt

27.4.1999 byla ložiska stanovena jako nulová a koncem roku 1999 území Vápenice vyraženo ze seznamu chráněného ložiskového území. Nyní se chystá ŽÁDOST o nový průzkum území a bude se vyhodnocovat, zda se vyplatí obnovení těžby. Zatím vše v teoretické fázi. Ani kladné rozhodnuti neznamená obnovení těžby, ale pravděpodobně se Vápenice vrátí do seznamu Chráněných ložiskových území.

Diskuze zahájena v 19:55:48

V 19:58:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo na následujícím textu: Podáváme tímto námitku obce Moldava ke stanovení průzkumného území Moldava - Vápenice. Nepřejeme si, aby bylo průzkumné území stanoveno, a to zejména z důvodu ochrany jiných veřejných zájmů obyvatel obce Moldava, které převažují nad zájmem na dobývání nerostných surovin. Z těchto zájmů jde zejména o zájmy na ochraně přírody a krajiny, na ochraně vod, socioekonomický zájem obyvatel a zájem na ochraně veřejného zdraví. V obci Moldava se v minulosti již dobýval fluorit (v jiné lokalitě) a dodnes zde zbylo poddolované území, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Dále zde zůstal závod pro zpracování nerostné suroviny, který zchátral a nikdo se o něj nestará. Tvoří velmi nevzhlednou část obce. Vymezené území, kde má být stanoveno průzkumné území, tvoří převážně lesy a lesní cesty, ale také vodní toky, prameniště a louky. Jedná se o velmi turisticky využívanou lokalitu, přes kterou prochází řada turistických a cyklistických značených tras. Tyto cesty jsou zároveň udržovanými běžkařskými okruhy (obec přispívá z rozpočtu na jejich údržbu) a díky nim je obec Moldava propojena s hlavní cyklistickou, turistickou a běžkařskou magistrálou (tzv. Krušnohorská magistrála). Zároveň je Moldava těmito cestami propojena na turistické trasy na německé straně hranice. Nový most přes potok v Rehefeldu, jakožto propojka do Německa byl zbudován v minulém roce. Nedovedeme si představit jakékoliv narušení této lokality případnou těžební činností ani činností průzkumných vrtných souprav, které se budou v území pohybovat. Přístupové cesty zde nejsou dostatečně kapacitní pro těžkou vrtnou techniku a už vůbec ne pro transport vydobytých zásob. Na turistickém ruchu závisí i řada obyvatel obce a narušením této turisticky využívané lokality by jim byla způsobena velká socioekonomická újma. Ještě lze dodat, že těžební činnost s sebou vždy přináší snížení hodnoty nemovitostí. V území navrženém k průzkumu pramení řada drobných vodních toků a je i součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodního zdroje. Zájem na ochraně vod je zde značný i s přihlédnutím k velkým suchům, která trápí obyvatele v posledních letech. Domníváme se, že hlubokými vrty, které jsou zde plánovány by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů nebo i třeba k jejich zániku. Celá oblast, kde by se mělo vrtat je součástí ptačí oblasti východní Krušné hory (NATURA 2000), kde je předmětem ochrany druh tetřívek obecný. Velmi citlivý na jakékoliv rušení obecně, ale i citlivý na zánik mokřadních stanovišť jako takových. Žije zde i celá řada jiných zvláště chráněných druhů, což je i jeden z důvodů pro plánované zařazení oblasti do CHKO Krušné hory. Zájem na ochraně přírody a krajiny je zde zcela jistě převažující nad zájmem na dobývání surovin. Obyvatelé naší obce zde žijí mimo jiné proto, aby byli blíž přírodě a ve zdravém prostředí. Zájem na ochraně veřejného zdraví by tak mohl být také ohrožen Je zcela zbytečné, aby v této hodnotné lokalitě bylo plýtváno veřejnými finančními prostředky na geologický průzkum, když jsou zde jiné převažující veřejné zájmy. Obec Moldava nebude z výše uvedených důvodů ve vymezené lokalitě souhlasit s žádnou průzkumnou ani těžební činností.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-153-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:59:01

25. Destinační agentura Krušnohoří, z. s. - přihláška (bod číslo 24)

Předkladatel: Marcel Münzberger

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:59:13

Důvodová zpráva:

Posláním nově založené Destinační agentury Krušnohoří bude nejen společná propagace, ale také koordinace turistického ruchu na české části Krušných hor bez ohledu na to, zda jde o území spadající pod jeden nebo druhý kraj. Agentura by měla také napomoci ochraně některých částí území a zajištění trvale udržitelného rozvoje lokality.

 

Diskuze zahájena v 19:59:13

V 20:01:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcel Münzberger") v tomto znění:

Zastupitelé obce Moldava pověřují starostu podáním vyplněné přihlášky a ke všem dalším krokům k uzavření řádného členství obce Moldava v Destinační agentuře Krušnohoří.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-154-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:01:52

26. Bezúplatný převod pozemku na Moldavě se SŽ (pokračováni UZ-119-7/23) (bod číslo 26)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:02:37

Důvodová zpráva:

Na zaklade usneseni UZ-119-7/23 byla uzavřena se SŽ smlouva o nájmu jako nutný mezikrok pro realizaci převodu ploch do majetku obce.

Podáním žádosti o převod pozemků do majetku obce se zahájí poslední fáze, která končí zejména uzavřením smlouvy o převodu pozemku a na jejím základě následuje zapsaní obce do katastru nemovitosti jako vlastníka pozemků.

Diskuze zahájena v 20:02:37

V 20:04:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

V návaznosti na UZ-119-7/23 a uzavřené smlouvě o pronajmu pozemku se zastupitelstvo usneslo, ze pověřuje starostu k uzavření smlouvy se SŽ o bezúplatném převodu pronajatých pozemků v k.ú. Moldava do majetku obce.
 
Pozemek p.č.            219/6                                 výměra k pronájmu: 0 609,00 m2
Pozemek p.č.            875/2                                 výměra k pronájmu: 1 670,00 m2
Pozemek p.č.            883/4                                 výměra k pronájmu: 0 111,00 m
Pozemek p.č.            883/5                                 výměra k pronájmu: 0 060,00 m2
Pozemek p.č.            884/1                                 výměra k pronájmu: 0 030,00 m2
Pozemek p.č.            884/3                                 výměra k pronájmu: 0 027,00 m2
Pozemek p.č.            887                                     výměra k pronájmu: 0 006,00 m2
Pozemek p.č.            888                                     výměra k pronájmu: 0 007,00 m2
 
Celková výměra k pronájmu:                                                               2 520,00 m2
Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-155-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 3. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:04:15

27. Záměr prodeje části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava; navazuje na bod 12 z 1/2022 (bod číslo 27)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:04:34

Důvodová zpráva:

V bodu 12 z 1/2022 dne 16.3.2022

Žádost pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o odkoupení části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava (1260 m2)

Z diskuze vyplynul úkol pro starostku - provést místní šetření.

Dne 13.9.2023 se █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ se připomíná.

Nebyl nalezen žádný výsledek místního setření ani vyvěšený záměr o prodeji pozemku.

 Diskuze zahájena v 20:04:34

V 20:07:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s uveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 270 o rozměru cca 1260 m2, šířka odpovídá přilehajícím parcelám č. 230/48, č. 230/4 m a č.133 a hloubce 20 m resp. 25 m na protější straně.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-156-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 30. 11. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:08:01

28. Dohoda o splátkách dluhu (bod číslo 29)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:08:25

Důvodová zpráva:

Pamarach s.r.o. dluží za vodu 41.993 CZK.

Dluh je uznán a jednatelem navržený splátkový kalendář začíná 31.10.2023 s částkou 4.680 CZK. Poslední 9. splátka má hodnotu 4.553 CZK.

 

Diskuze zahájena v 20:08:25

V 20:09:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo, že souhlasí s dohodou o splátkách dluhu, který začíná 31.10.2023 s částkou 4.680 CZK. Poslední 9. splátka má hodnotu 4.553 CZK. 
Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-157-8/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA
termín: 31. 10. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:09:12

29. Zrušení pravidel pro přidělovaní volných bytů v obci Moldava (bod číslo 30)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:09:31

Důvodová zpráva:

Zrušení bylo historicky několikrát projednáváno, ale vždy bez navrženého usneseni.

Pravomoc zrušením přechází do kompetenci starosty.

Diskuze zahájena v 20:09:31

V 20:10:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení 364/2009 a ruší pravidla pro přidělování bytů.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-158-8/23 a bylo jím revokováno usnesení 364/2009
zodpovídá:  
termín: IHNED (17. 10. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:10:49

30. Diskuze (bod číslo 25)

Předkladatel: Ing. David Leitermann Ph.D.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:11:02

Důvodová zpráva:

A)  Na úrovni Kraje se jedná o možnosti pořádaní - „Závod v lyžařském orientačním běhu“ v prostoru mezi obcemi Moldava – Nové Město – Cínovec v Ptačí oblasti Východní Krušné hory ve dnech 03. a 04. 02. 2024, event. v náhradním termínu 02. a 03. 03. 2024.

B) V úterý 24.10.2023 v 10 hod na OÚ Moldava dojde k setkaní s ředitelem agentury pro vznik CHKO Krušnohoří.

C) Starosta byl požádán o vyjádření k dalšímu postupu KÚÚK ohledně možného vzniku větrných elektráren. Kraj navrhuje jednu z možností: 1. odvolaní, 2. další nekonaní, 3. přepracovaní. Protože jsem byl dotázán na moje osobní nezávazné stanovisko, za sebe jsem navrhnul možnost 3.

 D) Pan Schuster  - nabídka spolupráce - financování studie zásobovaní vodou na Novém Městě.

E) J. Pok - požaduje schůzku s vlastníky pozemků na NM,

- navrhuje se dotázat na navýšení kapacity dodávky vody na SČVK,

- prostudovat si smlouvu mezi ÚZSVM a panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​.

 

Diskuze zahájena v 20:11:02

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 25 - Diskuze na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:22:49

Jednání ukončeno 17.10.2023 v 20:23:33


Ověřeno ověřovateli:
1)   30. 10. 2023 16:51 Michal Pelc
2)   30. 10. 2023 19:07 Ing. Josef Sviták