Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 1/2022
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 16. 3. 2022

Prezence:
Přítomni: (7) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
Omluveni: (1) Michal Cuc
Nepřítomni: (1) Iveta Boudišová
Hosté: (5)    █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Předsedající: Lenka Nováková

Přítomno je 7 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

 hlasový záznam: 2:05 - 4:11

Předkladatel: Lenka Nováková

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Vojtěch Kužel, Eva Kardová
 
Hlasování
pro: (7) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat
 

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Lenka Nováková

    hlasový záznam: 4:19 - 6:29

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Nápravná opatření, zpráva o plnění nápravných opatření
5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, spol. VAMA Elektromontáže
6. Darovací smlouva na finanční dar - schválení
7. Schválení Kupní smlouvy p.č. 439/5 k.ú. Nové město u Mikulova
8. Finanční dar na pomoc Ukrajině
9. Žádost MAS CÍNOVECKO o.p.s. - příspěvek na údržbu běžecké lyžařské magistrály
10. Žádost o koupi části pozemku p.č. 220/1 k.ú. Nové Město u Mikulova
11. Žádost o prodej parcely p.č. 344/5 k.ú. Nové Město u Mikulova
12. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava
13. Žádost o schválení splátkového kalendáře - PamaraCh, s.r.o.
14. Žádost o odprodej pozemku p.č. 233/2 k.ú. Nové Město u Mikulova
15. nádraží Moldava
16. ČOV dolní Moldava - info od SFŽP
17. Změna placení vodného
18. Informace starostky
19. Diskuze, závěr

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.


 


 


 


    

Hlasování
pro: (5) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný
proti (0)
zdržel se: (2) Jaroslav Pok, Miroslav Pěkný
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-1-1/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 3. 2022)
 

3. Kontrola usnesení (bod číslo 3)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Usnesení ze zasedání ZO dne 20.12.2021       hlasový záznam: 6:30 - 20:46

Usnesení č. 314/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání vydává na žádost společnosti Apartmány Bouřňák s.r.o., Sokolovská 700/113 a, 18600 Praha 8 – Karlín, souhlas s projednaným záměrem, a to záměrem k němuž dochází ke splnění podmínky pro podmíněné přípustné využití níže uvedeného území, dále jen území, určeného Územním plánem, jako plocha občanského využití, a to území je soubor pozemků - parcela č. stavební 76, jejíž součástí je stavba č.p. 74, dále pozemek 329/8, 343/2, 343/8 a 343/9 v k.ú Nové Město u Mikulova. Popis záměru. Obecný popis. Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu na ubytovací zařízení s doplňkovou službou veřejného stravování. Zastavěná plocha, ne více než 1896 m2, zpevněná plocha, ne více než 4862 m2, obestavěný prostor, což jsou nadzemní podlaží + podzemní podlaží, ne více než 32 886 m3, výška objektu, ne více než stávající výška hřebene objektu, ne více než 14,8 m od úrovně prvního nadzemního podlaží k hřebeni střechy. Počet nadzemních podlaží, ne více než dvě nadzemní podlaží a podkroví. Počet podzemních podlaží, ne více než jedno podzemní podlaží, počet parkovacích stání, ne více než 90 parkovacích stání, zásobování vodou – využití stávající studny, řešení odpadních vod – ČOV, alternativně vsakem. Souhlas se uděluje pro jakýkoliv záměr spadající do uvedených limitů nebo způsobu řešení. Tento souhlas není časově omezen a vydává se pro jakéhokoliv vlastníka území.

Usnesení č. 315/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022, který má příjmy ve výši 16 221 268 Kč a výdaje ve výši 12 114 066 Kč. Rozpočet je tedy přebytkový s přebytkem ve výši 4 107 202 Kč s výtkami snížení počtu zaměstnanců obce o dva HPP, zkrácení provozní doby infocentra pouze na víkendy a nabídnout poštu soukromého provozování.

Usnesení č. 316/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje odměny pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, ve výši 476 Kč měsíčně, a to s platností od 1.1.2022.

Usnesení č. 317/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje cenový návrh vodného a stočného pro rok 2021 horní Moldava – vodné 60,00 Kč + DPH stočné 43,50 Kč + DPH, dolní Moldava – vodné 39 Kč + DPH, Nové Město – vodné 70,00 Kč + DPH.

Usnesení č. 318/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání neschvaluje záměr prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava.

Usnesení č. 319/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje prodej pozemků – stavební č. 301, 302 a pozemky 344/1 a 344/2 v k.ú. Nové Město █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​za celkovou cenu 1 106 400 Kč.

Usnesení č. 320/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční podpory projektu ve výši 21 297 Kč.

Usnesení č. 321/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na částečnou opravu střešního pláště objektu nádraží Moldava se zhotovitelem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za cenu 268 748 Kč.

Usnesení č. 322/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje záměr stavby technické infrastruktury na pozemcích p.č. 3/19, p.č. 3/75, p.č. 516/1, p.č. 570/4 a p.č. 874/2 k.ú. Moldava a souhlasí se záměrem stavby.

Usnesení č. 323/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 301/28/2021 a neschvaluje prodej pozemku č. 33/2 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

Usnesení č. 324/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 39/3/2018, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 336/48 k.ú. Nové Město.

Usnesení č. 325/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 336/48 k.ú. Nové Město.

Usnesení č. 326/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje investiční záměr výstavby 2 rekreačních chat na p.č. 265/8 k.ú. Moldava

Usnesení č. 327/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání, jako vlastník pozemku p.č. 355/2 k.ú. Nové Město u Mikulova, souhlasí s pořádáním závodu v běhu na lyžích – Krušnohorská 30, ve dnech 22.-23.1.2022.

Usnesení č. 328/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí s pořádáním závodu v orientačním běhu v prostoru Moldava – Nové Město – Cínovec, dne 1.10.2022.

 

 

V 18:16 přichází zastupitelka Iveta Boudišová, od této chvíle hlasuje 8 zastupitelů

 

    

 

 

 

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Kontrola usnesení na vědomí.

4. Nápravná opatření, zpráva o plnění nápravných opatření (bod číslo 4)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Přečten text Zprávy o kontrole přijetí opatření k nápravě           hlasový záznam: 20:47 - 24:28

 

přišel Iveta Boudišová, přítomno 8 zastupitelů.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný, Iveta Boudišová
Omluveni: (1) Michal Cuc
Nepřítomni: (0)

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o kontrole přijetí  opatření k nápravě, která vyplynula ze Zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Moldava za rok 2020.


 


 


    

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-2-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, spol. VAMA Elektromontáže (bod číslo 5)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 24:29 - 28:56

 

Společnost VAMA s.r.o. žádá uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ( p.č. 814/1 k.ú. Moldava )

Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena 15.2.2018

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-4007698/VB/01.


 


 

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-3-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

6. Darovací smlouva na finanční dar - schválení (bod číslo 6)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 28:57 - 32:08

 

Darovací smlouva na finanční dar, společnost FEMA stavební s.r.o. darovala obci dar ve výši 10 000 Kč, určeno pro nákup zásahových rukavic pro výjezdovou jednotku hasičů.

Darovací smlouva, společnost Windtex s.r.o. darovala obci dar ve výši 30 000 Kč, za účelem nákupu nezbytně nutných zařízení pro Sbor dobrovolných hasičů.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru dle Darovací smlouvy s firmou FEMA stavební s.r.o., ve výši 10 000 Kč.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-4-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: IHNED (30. 3. 2022)

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru dle Darovací smlouvy s firmou WINDTEX s.r.o., ve výši 30 000 Kč.


 


    

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-5-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: IHNED (30. 3. 2022)
 

7. Schválení Kupní smlouvy p.č. 439/5 k.ú. Nové město u Mikulova (bod číslo 7)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 32:28 - 36:01

 

Usnesení č. 286/27/2021 ze dne 21.7.2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí s koupí pozemku p. č. 439/5 k.ú. NM u Mikulova.

Z ÚZSVM je ke schválení zaslána Kupní smlouva č. 134/21/4120, koupě pozemku p.č. 439/5 v k.ú. Nové Město u Mikulova za částku 1 500 Kč.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava  schvaluje Kupní smlouvu č. 134/21/4120 na koupi pozemku p.č. 439/5 k.ú. Nové Město u Mikulova za sjednanou kupní cenu 1 500 Kč , která bude uzavřena s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.


 


    

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-6-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: IHNED (30. 3. 2022)
 

8. Finanční dar na pomoc Ukrajině (bod číslo 8)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 36:02 - 49:05

V souvislosti s invazí na Ukrajinu navrhuji odsouhlasit finanční dar ve výši 100 000 Kč některé neziskové organizaci Charita, Člověk v tísni, Český červený kříž atd.

Po diskuzi vyplynul úkol pro starostku  projednat s účetní obce možnost čerpání finančních prostředků až do limitu 100 000 Kč. Finanční prostředky budou použity adresně nákupem potřebných věcí přímo starostkou a následně předány konkrétním osobám.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje částku ve výši 100 000Kč na pomoc emigrantů z Ukrajiny pro Ukrajince, kteří budou ubytování v katastru obce Moldava. Úkol pro starostku - koordinace přidělování finančních prostředků.


 


    

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-7-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: IHNED (30. 3. 2022)
 

9. Žádost MAS CÍNOVECKO o.p.s. - příspěvek na údržbu běžecké lyžařské magistrály (bod číslo 9)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

 hlasový záznam: 49:06 - 50:38

Žádost MAS CÍNOVECKO, o.p.s. :

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás požádali o finanční příspěvek na údržbu „BĚŽECKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY“ pro širokou veřejnost, a to v úseku Moldava  -  Vitiška  -  Nové Město v Kr. horách- Cínovec – Komáří vížka na zimní sezonu 2021 - 2022.

 

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

 

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje dar 20 000 Kč  pro MAS Cínovecko o.p.s. na údržbu "Běžecké lyžařské magistrály".


 


 

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-8-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

10. Žádost o koupi části pozemku p.č. 220/1 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 10)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 50:39 - 54:10

Žádost pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o koupi části obecního pozemku p.č. 220/1 k.ú. Nové Město u Mikulova, doložen GP s nově vzniklou parcelou p.č. 220/43 o výměře 58 m2.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce neschvaluje  záměr prodeje části  p.p.č. 220/1 v k.ú. Nové Město ( dle žádosti █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ ).


 


  

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-9-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

11. Žádost o prodej parcely p.č. 344/5 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 11)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 54:11 - 58:49

Žádost pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o prodej pozemku p.č. 344/5 k.ú. Nové Město u Mikulova

Starostka zrekapitulovala v minulosti přijatá usnesení:

Usnesení č. 224/19/2017 ( 14.9.2017 )

Zastupitelstvo po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje části p.p.č. 344/5 v k. ú. Nové Město, dle přiloženého nákresu.

Usnesení č. 294/26/2018 ( 16.8.2018 )

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje  prodeje části p.p.č. 344/5 v k. ú. Nové Město, podle schváleného GP█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za 30 Kč za m2 včetně úhrady GP.

Usnesení č. 23/2/2018 ( 22.11.2018 )

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje  revokaci usnesení č. 294/26/2018 o prodeji  p.p.č. 344/5 v k. ú. Nové Město.

Usnesení č. 24/2/2018 ( 22.11.2018 )

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání neschvaluje záměr  prodeje  p.p.č. 344/5 v k. ú. Nové Město podle předloženého nákresu.

 

    hlasový záznam: 54:11 - 58:49

 

 
 

12. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava (bod číslo 12)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 58:50 - 1:03:07

Žádost █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o odkoupení části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava.

Z diskuze vyplynul úkol pro starostku - provést místní šetření.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 12 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 270 k.ú. Moldava na vědomí.

13. Žádost o schválení splátkového kalendáře - █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ (bod číslo 13)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

 hlasový záznam: 1:03:12 - 1:04:54

Žádost █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o schválení splátkového kalendáře na dlužnou částku za vodu.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce  schvaluje splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 42 815 Kč█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, s navrhnutou splátkou 5 000 Kč měsíčně.


 


 


    

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-10-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

14. Žádost o odprodej pozemku p.č. 233/2 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 14)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 1:04:55 - 1:05:16 

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​žádá o odprodej pozemku p.č. 233/2 k.ú. Nové Město u Mikulova.

 

 

 

    

 

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 14 - Žádost o odprodej pozemku p.č. 233/2 k.ú. Nové Město u Mikulova na vědomí.

15. nádraží Moldava (bod číslo 15)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 1:05:17 - 1:26:52 

Zastupitelům byl přednesen návrh na prodej pozemku p.č.st.142 včetně budovy č.p. 130 ( nádraží ).

Starostka navrhuje prodejní cenu ve výši 7,0 mil Kč.

Protinávrh paní Ivety Boudišové - navrhuje prodejní cenu ve výši 10 mil Kč.

Protinávrh pana Jakuba Pěkného - navrhuje prodejní cenu ve výši 7,5 mil Kč.

 

 

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. st. 142 o výměře 1644 m2 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 130 (stavba pro dopravu), zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec a k. ú. Moldava na LV č. 10001.

Hlasování
pro: (5) Lenka Nováková, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (3) Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Renata Fialová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-11-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Hlasování o  druhém protinávrhu Ing. Jakuba Pěkného


Zastupitelstvo obce schvaluje protinávrh Ing. Jakuba Pěkného, který navrhuje prodej nemovitosti za cenu 7,5 mil Kč.


 


    


 

Hlasování
pro: (6) Lenka Nováková, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (2) Vojtěch Kužel, Eva Kardová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-12-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

16. ČOV dolní Moldava - info od SFŽP (bod číslo 16)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 1:26:56 - 1:34:33 

Z minulého zasedání zastupitelstva vyplynul úkol pro starostku požádat o vyjádření poskytovatele dotace. Starostka vznesla dotaz na pracovníka SFŽP █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ s tímto zněním:

"Zastupitelé požadují prověřit, resp. požádat Vás o informace, zda není možné alokované finanční prostředky využít na jiný způsob řešení kanalizace".

Odpověď ze SFŽP:

Dle harmonogramu předloženého k změně  RoPD měla být stavba kanalizace a ČOV zahájena v roce 2020, stavební a montážní práce ukončeny v srpnu 2021 a zprávy o realizaci včetně žádostí o platbu předloženy do 31.10. a 31.12.2021. V těchto termínech však příslušné ZoR a ŽoP předloženy nebyly a v této lhůtě nebyla ani podána žádost o změnu a nebyly tedy dodrženy podmínky uvedené v RoPD.Tato akce byla vyhodnocena dle podkladů předložených v rámci 42. výzvy OPŽP 2014-20 a koncepci řešení nelze v rámci této podané žádosti měnit. Projekt musí být realizován v souladu s předloženými podklady k žádosti (např. územním rozhodnutím, soulad  s PRVKÚK). Nelze zásadně  měnit parametry projektu, technické parametry projektu vstupovaly do hodnocení žádosti a měly přímý vliv na doporučení/schválení projektu k financování. Dále upozorňujeme, že tím, že byla podepsána  smlouva o dílo na vlastní realizaci, je možno  akceptovat pouze nepodstatné změny závazku ze smlouvy v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek, nikoliv podstatné změny závazku ze smlouvy.

V případě změny řešení způsobu odkanalizování je třeba podat novou žádost na nový rozsah a  parametry projektu. Případné podání nové žádosti je možné  v rámci  nového programového období 2021-27 OPŽPhttps://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

Starostka, Ing. Lenka Nováková navrhuje usnesení "Zastupitelstvo obce schvaluje, z důvodu nezajištění finančních prostředků, nerealizovat stavbu Kanalizace a ČOV Dolní Moldava. Odstupuje tedy od žádosti v rámci OPŽP, reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004860".

 

Předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "M. Pěkný") v tomto znění:

Protinávrh Miroslav Pěkný :


Zastupitelstvo obce schvaluje, z důvodu nečinnosti funkcionářů obce, nerealizovat stavbu Kanalizace a ČOV Dolní Moldava. Odstupuje tedy od žádosti v rámci OPŽP, reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004860.


 


    

Hlasování
pro: (5) Lenka Nováková, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (2) Eva Kardová, Renata Fialová
zdržel se: (1) Vojtěch Kužel
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-13-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

17. Změna placení vodného (bod číslo 17)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 1:35:02 - 1:37:15 

Návrh na změnu placení vodného, resp. vodného a stočného: místo současného způsobu placení a provádění odečtů 2x ročně navrhuji

platbu  a provádění odečtů 1x za rok, a to v měsíci září každého roku.

Úhrada zálohy za odběr vody ( včetně stočného ) by byla závazná, výše zálohy bude stanovena na základě spotřeby za poslední vyúčtované období:

při odběru do 50m3, záloha čtvrtletně ve výši 1/2 poslední platby,

při odběru nad 50 m3 záloha měsíčně ve výši 1/6 poslední platby,

při odběru do 5 m3 za pololetí je možná platba jednorázově.

 

   

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu placení vodného a stočného takto:


platbu  a provádění odečtů 1x za rok, a to v měsíci září každého roku.


Úhrada zálohy za odběr vody ( včetně stočného ) je závazná, výše zálohy bude stanovena na základě spotřeby za poslední vyúčtované období:


při odběru do 50m3, záloha čtvrtletně ve výši 1/2 poslední platby


při odběru nad 50 m3 záloha měsíčně ve výši 1/6 poslední platby,


při odběru do 5 m3 za pololetí je možná platba jednorázově 

Hlasování
pro: (4) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Renata Fialová
proti (0)
zdržel se: (4) Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat
 

18. Informace starostky (bod číslo 18)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 1:37:17 - 2:22:56 

 

1. Miroslav Pěkný podává návrh na doplnění bodu - odvolání místostarosty.

2. Žádost o dotaci na elektronickou úřední desku z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje - informativně.

3. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Moldava -█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - úhrada nákladů na pořízení změny by měla jít za žadatelem - informativně.

 

 

 

 

 

 

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Hlasování o návrhu Miroslava Pěkného o přidání podbodu k bodu č. 18 - odvolání místostarosty.

Hlasování
pro: (4) Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (3) Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Renata Fialová
zdržel se: (1) Lenka Nováková
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat
 

19. Diskuze, závěr (bod číslo 19)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

hlasový záznam: 2:22:57 - 2:37:30 

1. Ing. Jetel - cenový návrh na zpracováni změny Územního plánu za 190 000 Kč bez DPH.

2.█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - podání ze dne 16.3.2022 (kopie listinné podoby podání je přílohou zápisu).

3. Kontrola zaměstnanců - paní starostka.

4. Odprodej p.p.č. 336/48 v k.ú. Nové Město█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

5. J. Pok se dotazoval █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, zda chce něco doplnit k jeho projednávanému podání.

6. Ing. J. Pěkný poděkoval za sponzorské dary na navrhuje  hasičům odměnu ve výši 5.000 Kč.

7. I. Boudišová - dotaz na osvětlení.

8.█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - upozornění na spadlou lampu  na Novém Městě.

9. Ing. J. Pěkný - vysvětlení k výjezdům hasičských vozů. Vždy se jedná o kondiční jízdy, které jsou nahlášeny a zapsány do knihy jízd.

10. J. Pok - dotaz na fotopast.

11. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - zajištění štěrku na  příjezdovou cestu k jeho nemovitosti.

 

 

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Václavem Jetelem na pořízení změny Územního plánu.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-14-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce pověřuje pověřuje revizní výbor a pana Miroslava Pěkného k prověření podání pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ včetně kontroly výkazů práce zaměstnanců obce od 1.1.2021 - doposud.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-15-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 336/48 v k.ú. Nové Město, ostatní plocha a sportoviště a rekreační ploch o výměře 407 m2  █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​  za 325. 600 Kč.


 


 

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-16-1/22
zodpovídá: Lenka Nováková
termín: 30. 3. 2022
 

Ověřeno ověřovateli:
1)   31. 3. 2022 18:18 Bc. Vojtěch Kužel
2)   31. 3. 2022 17:56 Michal Pelc