Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-1-1/22
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

    hlasový záznam: 4:19 - 6:29

    

16. 3. 2022IHNED (16. 3. 2022)pro: (5) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný proti: (0) zdržel se: (2) Jaroslav Pok, Miroslav Pěkný
UZ-2-1/22
Bod programu: Nápravná opatření, zpráva o plnění nápravných opatření

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o kontrole přijetí  opatření k nápravě, která vyplynula ze Zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Moldava za rok 2020.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-3-1/22
Bod programu: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, spol. VAMA Elektromontáže

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-4007698/VB/01.

 

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-4-1/22
Bod programu: Darovací smlouva na finanční dar - schválení

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru dle Darovací smlouvy s firmou FEMA stavební s.r.o., ve výši 10 000 Kč.

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-5-1/22
Bod programu: Darovací smlouva na finanční dar - schválení

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru dle Darovací smlouvy s firmou WINDTEX s.r.o., ve výši 30 000 Kč.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-6-1/22
Bod programu: Schválení Kupní smlouvy p.č. 439/5 k.ú. Nové město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava  schvaluje Kupní smlouvu č. 134/21/4120 na koupi pozemku p.č. 439/5 k.ú. Nové Město u Mikulova za sjednanou kupní cenu 1 500 Kč , která bude uzavřena s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-7-1/22
Bod programu: Finanční dar na pomoc Ukrajině

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje částku ve výši 100 000Kč na pomoc emigrantů z Ukrajiny pro Ukrajince, kteří budou ubytování v katastru obce Moldava. Úkol pro starostku - koordinace přidělování finančních prostředků.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-8-1/22
Bod programu: Žádost MAS CÍNOVECKO o.p.s. - příspěvek na údržbu běžecké lyžařské magistrály

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dar 20 000 Kč  pro MAS Cínovecko o.p.s. na údržbu "Běžecké lyžařské magistrály".

 

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-9-1/22
Bod programu: Žádost o koupi části pozemku p.č. 220/1 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce neschvaluje  záměr prodeje části  p.p.č. 220/1 v k.ú. Nové Město ( dle žádosti pana Filipa Koudelky ).

  

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-10-1/22
Bod programu: Žádost o schválení splátkového kalendáře - PamaraCh, s.r.o.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  schvaluje splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 42 815 Kč firmě PamaraCh, s.r.o. Pavel Matyunin, Nové Město č.p. 4, Moldava, s navrhnutou splátkou 5 000 Kč měsíčně.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-11-1/22
Bod programu: Nádraží Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. st. 142 o výměře 1644 m2 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 130 (stavba pro dopravu), zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec a k. ú. Moldava na LV č. 10001.

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (5) Lenka Nováková, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (3) Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Renata Fialová
UZ-12-1/22
Bod programu: Nádraží Moldava

Text přijatého usnesení:

Hlasování o  druhém protinávrhu Ing. Jakuba Pěkného

Zastupitelstvo obce schvaluje protinávrh Ing. Jakuba Pěkného, který navrhuje prodej nemovitosti za cenu 7,5 mil Kč.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (6) Lenka Nováková, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (2) Vojtěch Kužel, Eva Kardová
UZ-13-1/22
Bod programu: ČOV dolní Moldava - info od SFŽP

Text přijatého usnesení:

Protinávrh Miroslav Pěkný :

Zastupitelstvo obce schvaluje, z důvodu nečinnosti funkcionářů obce, nerealizovat stavbu Kanalizace a ČOV Dolní Moldava. Odstupuje tedy od žádosti v rámci OPŽP, reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004860.

    

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (5) Lenka Nováková, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (2) Eva Kardová, Renata Fialová zdržel se: (1) Vojtěch Kužel
UZ-14-1/22
Bod programu: Diskuze, závěr

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Václavem Jetelem na pořízení změny Územního plánu.

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-15-1/22
Bod programu: Diskuze, závěr

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje pověřuje revizní výbor a pana Miroslava Pěkného k prověření podání pana Jiřího Aišmana, včetně kontroly výkazů práce zaměstnanců obce od 1.1.2021 -doposud.

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-16-1/22
Bod programu: Diskuze, závěr

Text přijatého usnesení:

4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 336/48 v k.ú. Nové Město, ostatní plocha a sportoviště a rekreační ploch o výměře 407 m2  panu Jaroslavu Teichertovi,nar. 10.2.1982, bydlištěm Václava Soboty 162/7, Duchcov 419 01  za 325. 600 Kč.

16. 3. 2022Ing. Lenka Nováková 30. 3. 2022pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný proti: (0) zdržel se: (0)