Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 5/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 20. 6. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Předsedající: Ing. Lenka Nováková

Přítomno je 9 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 20.06.2023 v 17:00:00

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Ing. David Leitermann PhD.MBA, Eva Kardová

Diskuze zahájena 

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

 Starostka obce, Ing. Lenka Nováková všechny přítomné upozornila, že záznamové zařízení je zapnuté a ten, komu bude uděleno slovo, aby se představil jménem, mluvil hlasitě a srozumitelně.

Projednávání bodu bylo ukončeno 

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti výborů
4. Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
5. Závěrečný účet 2022
6. Účetní závěrka za rok 2022
7. Objednávka auditu
8. Revokace Usnesení UZ-58-3/23 ze dne 18.4.2023
9. Nabídka na bezúplatný převod
10. Ostatní
11. Diskuze, závěr
 

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "L. Nováková") v tomto znění:

Ing. Lenka Nováková navrhuje projednání bodu č. 14 -  odvolání starostky -  zařadit k projednávání jako bod č. 3.

Hlasování
pro: (4) Ing. Josef Sviták, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (3) Bc. Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Marcel Münzberger
zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 12 - Záměr prodat pozemek 126/15 k.u. Nove Město u Mikulova
- doplňuje se bod č. 13 - Soulad UP obce Moldava s nadřazenými územními celky a jejich dokumentaci.
- doplňuje se bod č. 14 - Návrh na odvolání Ing. Lenky Novákové z funkce starostky obce Moldava


- doplňuje se bod č. 15 schůzka u hejtmana ÚK ohledně hasičské čtyřkolky - informativně


- doplňuje se bod č. 16 přeshraniční spolupráce s Altenbergem - hasiči - informativně

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (1) Ing. Lenka Nováková
zdržel se: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-76-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

3. Zpráva o činnosti výborů (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Informativně

Předseda kontrolního výboru Ing. Josef Sviták předkládá ZO zprávu o činnosti KV - kontrola plnění usnesení. Zpráva je přílohou zápisu

 

Informativně

Předseda finančního výboru p. Marcel Münzberger předkládá ZO zprávu o činnosti FV - zprávu, od Ing. █​█​█​█​█​█​█​█​, kterou obdržel do e-mailu si ještě nestačil prostudovat, proto dnes nemá k předložení nic.

Diskuze zahájena 

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Zpráva o činnosti výborů na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno 

4. Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Přezkoumání hospodaření provedla  a Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 vyhotovila auditorská společnost 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová. Termín provedení přezkoumání proběhl  dne 1.6.2023.

Ing. Lenka Nováková citovala ze zprávy.

Závěr z přezkoumání: příloha č. 3 Zprávy

Byly zjištěny chyby a nedostatky, která nedosahují závažnosti nedostatků uvedených  podle § 10, odst. 3, písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.:

- Obec vykázala k 31.12.2022 na účtech 315 0300 – Poplatky místní odpady, 311 0602 - Výnosy – odpad podnik a 311 0600 Pohledávky po splatnostni ve výši 482 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly k rozvahovému dni vytvořeny opravné položky ve výši 68 tis. Kč. Z předložených podkladů vyplývá, že výše opravné položky by v souladu s ustanovením § 65 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky vyšší o 195 tis. Kč.

- Organizace zaúčtovala vratky přijatých dotací v celkové výši 37 tis. Kč na účet 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí a transfery na místo účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Celkový výsledek hospodaření nebyl zkreslen.

Nápravné opatření – postupovat v souladu s účetními předpisy. Doplnit seznam u místních poplatků za odpady datum splatnosti s výší pohledávky pro správný výpočet opravné položky.

Nápravné opatření – vratky transferů účtovat snížením výnosů.

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Moldava za rok 2022 a schvaluje  ji i s výhradami  uvedenými v tomto auditu.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-77-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje nápravná opatření:


Při přezkumu v níže uvedených oblastech bylo zjištěno:


Obec vykázala k 31.12.2022 na účtech 315 0300 – Poplatky místní odpady, 311 0602 - Výnosy – odpad podnik a 311 0600 - Pohledávky po splatnosti ve výši 482 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly k rozvahovému dni vytvořeny opravné položky ve výši 68 tis. Kč. Z předložených podkladů vyplývá, že výše opravné položky by v souladu s ustanovením § 65 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky vyšší o 195 tis. Kč. 


Nápravné opatření – postupovat v souladu s účetními předpisy. Doplnit seznam u místních poplatků za odpady datum splatnosti s výší pohledávky pro správný výpočet opravné položky. 


Organizace zaúčtovala vratky přijatých dotací v celkové výši 37 tis. Kč na účet 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí a transfery na místo účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Celkový výsledek hospodaření nebyl zkreslen. 


Nápravné opatření – vratky transferů účtovat snížením výnosů.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-78-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

5. Závěrečný účet 2022 (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Ing. █​█​█​█​█​█​█​█​ zpracovala návrh závěrečného účtu obce Moldava za rok 2022, který byl zveřejněn od 6.6.2023.

Obec Moldava se při svém hospodaření řídila rozpočtem na rok 2022, který byl schválen usnesením č. 315/30/2021 zastupitelstva obce dne 20.12.2021.Rozpočet byl v průběhu roku změněn 3 rozpočtovými opatřeními, které schválila ve své kompetenci starostka obce a 2 rozpočtovými změnami, které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Příjmy navýšeny o 2 213 513,00 Kč oproti schválenému rozpočtu. Příjmy byly navýšeny zejména přijatými transfery ze státního rozpočtu na pracovníky pro údržbu zeleně a obce a výnosy z prodeje pozemků.

Výdaje byly navýšeny o 1 152 591,00 Kč, a to zejména

- náklady spojené s návrhem na změnu územního plánu

- mzdové náklady na pracovníka pro údržbu zeleně, které byly poměrně kryty příspěvkem z ÚP ČR

- pořízení DHM elektronické úřední desky, která byla ze 70% kryta investiční dotací z Ústeckého kraje

Ze SR byly čerpány neúčelové prostředky na výkon státní správy ve výši 70 500 Kč

Ze SR byly čerpány dotace z Úřadu práce ČR na zaměstnance VPP ve výši 185 000 Kč

Ze SR byla čerpána dotace na volby do Zastupitelstva obcí a senátu ČR ve výši 32 000 Kč, náklady byly ve výši 4 496 Kč, částka ve výši 27 504 Kč se vrací do SR v roce 2023

Ze SR byla čerpána zálohová dotace na volby prezidenta ČR ve výši 9 400 Kč, náklady byly ve výši 4 729 Kč, částka ve výši 4 671 Kč se vrací do SR v roce 2023

Ze SR byly čerpány neúčelové prostředky, které byly obdrženy v rámci pandemie COVID 19 ve výši 15 607, 91 Kč

Ze SR byla čerpána dotace pro JSDH za zásah ve Hřensku ve výši 89 921 Kč, náklady byly ve výši 80 681 Kč,  do SR se vrací částka ve výši 9 240 Kč

V r. 2022 bylo poskytnuto z finančních zdrojů obce:

- členský příspěvek MAS Cínovecko ve výši 1 830 Kč

- členský příspěvek SMS ČR ( Sdružení místních samospráv ( ve výši 2 808 Kč

- členský příspěvek Euroregion Krušnohoří ve výši 636 Kč.

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce Moldava za rok 2022 a to bez výhrad.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-79-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

6. Účetní závěrka za rok 2022 (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2013 Sb., vznikla pro zastupitelstvo obce povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře. Termín pro schválení účetní závěrky za rok 2022 sestavené k rozvahovému dni (tj. ke dni 31.12.) je rovněž stanoven do 30. 6. 2023. Účetní závěrka nemusí být zveřejněna na úřední desce obce před projednáním v zastupitelstvu.

 Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava projednalo návrh účetní závěrky obce za rok 2022. Z předložených dokladů Zastupitelstvo obce zjistilo, že účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Zastupitelstvo obce tímto schvaluje účetní závěrku obce Moldava za rok 2022.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (1) Marcel Münzberger
zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-80-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

7. Objednávka auditu (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Návrh na objednání auditu u soukromého subjektu - auditorská společnost 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání přezkumu hospodaření obce u auditorské společnosti 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-81-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

8. Revokace Usnesení UZ-58-3/23 ze dne 18.4.2023 (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Při projednávání záměru směny pozemků v lokalitě Nové Město došlo k administrativní chybě v označení číslování směňovaných pozemků.

V žádosti byly chybně uvedeny pozemky p.č. 405/5 a č. 405/6 v k.ú. Nové Město u Mikulova

Správně dle geometrického plánu č. 513-23100/2023 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 407/13 o výměře 3 m2 (odděleným z p.č. 407/6) - vlastník Obec Moldava

a p.č. 233/64 o výměře 13 m2 a p.č. 234/16 o výměře 1 m2 (oddělené z p.č. 233/13 a p.č. 234/1) - vlastníci SJM Leitermannovi

 

Diskuze zahájena 

K projednávání bodu se vyjádřil.

Ing. Leitermann si přál do zápisu uvést, že se necítí podjatý, ani ve střetu zájmů.

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-58-3/23 ze dne 18.4.2023.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-82-5/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-58-3/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění  záměru směny nově vzniklých pozemků p.č. 407/13 za pozemky p.č. 233/64 a p.č. 234/16 v k.ú. Nové Město u Mikulova. 

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-83-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

K projednávání bodu se vyjádřil.

Ing. Leitermann si přál do zápisu uvést, že se necítí podjatý, ani ve střetu zájmů.

Projednávání bodu bylo ukončeno 

9. Nabídka na bezúplatný převod (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno

Důvodová zpráva

Státní pozemkový úřad obci nabízí bezúplatný převod pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 k.ú. Moldava. Pozemky jsou zastavěny komunikací (zpevněný povrch) zřejmě ve vlastnictví obce.

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 v k.ú. Moldava

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-84-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

10. Ostatní (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

 

Informativně – Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 112/21Z/2023 ze dne 24.4.2023 rozhodlo o poskytnutí dotace z Dotačního programu Program obnovy venkova 2023. Jedná se o dotaci na opravu vodní nádrže na dolní Moldavě. 

A. Žádost o souhlas s pořádáním pochodu "Okolo Bouřňáku", žadatel TJ Lokomotiva Teplice, z.s.

B. Revokace Usnesení č. 144/15/2019 ze dne 19.12.2019

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy starostku obce Moldavy Ing. Lenku Novákovou.

C. Prodej pozemků █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​█​, bytem█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - dle návrhu GP č. 407-51/2023.  Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 288/61 (ostatní plocha neplodná o výměře 5 m2 ), p.č. 839/4 ( op o výměře 1 m2 ), p.č. 829/11 (op o výměře 147 m2), p.č. 288/62 (op o výměře 104 m2), p.č. 288/60 235 m2, celkem 492 m2  za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 = 73.800 Kč.

D. Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​ žádali o odkup p.č. 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova. Probíralo se na zasedání zastupitelstva 15.3.2023. Bylo schváleno zveřejnění záměru (zveřejněno 3.4.2023), s p. █​█​█​█​█​█​█​ bylo upřesněno, že bude oddělena část pozemku bez části pod p.č. st. 258.

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce souhlasí  s pořádáním pochodu "Okolo Bouřňáku", který se bude konat dne 24.9.2023. Souhlas se vydává pro žadatele TJ Lokomotiva Teplice, z.s., E.Dvořákové 1630, 41501 Teplice.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-85-5/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (20. 6. 2023)

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 144/15/2019, kdy Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy starostku obce Moldavy Ing. Lenku Novákovou.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (1) Iveta Boudišová
zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-86-5/23 a bylo jím revokováno usnesení 144/15/2019
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy místostarostu obce Moldavy Ing. Davida Leitermanna.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-87-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​,  prodej nově vzniklých pozemků dle návrhu geometrického plánu č. 407-51/2023,  p.č. 288/61 (ostatní plocha neplodná půda o výměře 5 m2 ), p.č. 839/4 ( op jiná plocha o výměře 1 m2 ), p.č. 829/11 ( op jiná plocha o výměře 147 m2 ), p.č. 288/62 ( op neplodná půda o výměře 104 m2 ), p.č. 288/60 235 m2, celkem 492 m2  za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 = 73.800 Kč.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-88-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s vyhotovením geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova dle doloženého zákresu. Náklady na vyhotovení GP se připočítávají k ceně pozemku, pokud jej vyhotovuje obec.

Hlasování
pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-89-5/23
zodpovídá:  
termín: 20. 6. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

11. Záměr prodat pozemek č. 126/15 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Informativně

Již před lety byla podaná žádost na odkoupení sousedního pozemku č. 126/15 v k.ú. Nové Město u Mikulova o rozloze 697m2.

Obec se tehdy nevyjádřila.

Záměr prodeje byl již vyvěšen na základě žádosti pana █​█​█​█​█​█​ a zároveň se přihlásili další dva zájemci. Paní Kardová se dotazovala na  časový limit stanovení ceny, neboť první žádost ještě proběhla v původních cenách. Zda budeme akceptovat původní cenu nebo nově stanovenou s tím, že ani celá výměra není určená ke stavbě podle ÚP a přiklání se k elektronické dražbě. Protože bylo přijato usnesení, že zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje prodej pozemku 126/15 v k.ú. Nové Město formou elektronické dražby. Prodej pozemku se pozastavil, protože na pozemku byla umístěna jedna z hromad kamení a dobíhalo řízení s ČIŽP.

 
Zastupitelé navrhli ponechat tento bod jako informativní a projednat jej v příštím zastupitelstvu.
 

9.1. Záměr prodeje p.p.č. 126/15 v k.ú. Nové Město

Pan █​█​█​█​█​ žádá o prodej p.p.č. 126/15 v k.ú, Nové Město. Výstavba na tomto pozemku je možná pouze z části. Zbytek pozemku je biokoridoru a nelze na něm stavět. 

(diskutováno minuty od 1 :43: 10 do 1: 44:30)

Pok – tento pozemek může navrhnout do změny č.1 v ÚP – starostka – to už bychom nestihli.

Kardová – souhlasí s prodejem. 

Jelikož nikdo ze zastupitelů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dala paní starostka o tomto bodu programu hlasovat s návrhem znění usnesení. 

Hlasování členů zastupitelstva obce:

Pro…….……8; Iveta Boudišová, Ing. Michal Cuc, Eva Kardová, Renata Fialová, Ing. Lenka Nováková, Ing. Jakub Pěkný, Jaroslav Pok, Miluše Svitáková

Proti...............0;

Zdržel se…....0.

Návrh a usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 146/15/2019

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 126/15 v k.ú. Nové Město.

Diskuze zahájena 

Projednávání bodu bylo ukončeno 

12. Soulad ÚP obce Moldava s nadřazenými územními celky a jejich dokumentaci. (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Při návštěvách úřadu v Duchcově, Teplicích i Ústi n/L jsem byl dotazován, kdy obec Moldava uvede ÚP do souladu zejména s dokumentaci Ústeckého kraje.  Z tohoto důvodu se navrhuje vytvořit ZÚP č.2 s jedním bodem a to promítnutí obsahu Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) do našeho územního plánu.

M.Münzberger připomněl, že toto nevychází jen z návštěv úřadů, ale že obec byla v loňském roce v prosinci  písemně vyzvána, aby uvedla svůj ÚP se ZÚRkou.

Ing. Leitermann dle toho, co mu bylo řečeno je to záležitost mnohem starší, ale on vychází z poznatků února až do teď.

Z pléna- █​█​█​█​█​█​█​█​█​ - ZÚR ÚK platí od srpna 2018 a povinnost uvést to do souladu je povinná zákonem. Projektantem se povedlo zpracovat Návrh č.1, aniž by změna tuto věc obsahovala, proto také změna nejde projednat. Není v souladu s nadřazenou Územně plánovací dokumentací. Je otázka, jestli si to spíše nezkomplikujete, mnohem jednodušší by bylo dát Změnu č. 1 do souladu, tak jak má být a nemusela by se dělat změna č. 2.

Zastupitelé

Vše bylo konzultováno s pořizovatelkou ÚP a bylo nám doporučeno udělat Změnu č. 2 a ke Změně č. 1 se vrátit.       

M.Münzberger - domnívá se, že bod není úplný. Mělo by být hlasováno o tom, že Ing. Leitermann bude určený k projednávání ÚP i v dalších změnách.

UZ 87-5/23 -Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy místostarostu obce Moldavy Ing. Davida Leitermanna.

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo se usneslo vytvořit ZUP č.2 s jedním bodem a to promítnutí obsahu Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) do našeho územního plánu.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-90-5/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 4. 7. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno 

13. Návrh na odvolání Ing. Lenky Novákové z funkce starostky obce Moldava (bod číslo 14)

Předkladatel: Marcel Münzberger

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Důvodem odvolání je fakt, že Ing. Lenka Nováková již nemá plnou podporu koaličních zastupitelů. 

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcel Münzberger") v tomto znění:

Vyjádření k projednávanému bodu

Ing. Lenka Nováková po odvolání z funkce starostky předává v 18:38 hod vedení pokračování zastupitelstva Ing. Davidu Leitermannovi.

Zastupitelstvo obce Moldava odvolává k dnešnímu dni Ing. Lenku Novákovou z funkce starostky obce.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. David Leitermann PhD.MBA, Marcel Münzberger, Eva Kardová
proti (0)
zdržel se: (4) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová, Ing. Jakub Pěkný
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-91-5/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (20. 6. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno 

 

 

14. Schůzka u hejtmana ÚK ohledně hasičské čtyřkolky - informativně (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Naši dva zástupci dobrovolných hasičů Ing. Jakub Pěkný a Jiří Wasserbauer DiS. byli na jednání na Ústeckém kraji s žádostí o hasičskou čtyřkolku.

Kde zjišťovali možnosti jejího financování. Dvě čtyřkolky Ústecký kraj již letos předával. V příštím roce chce s nákupy čtyřkolek pokračovat, tak je možnost, že jedna čtyřkolka by mohla jít k nám. Máme podporu i z HZS.

Diskuze zahájena 

Projednávání bodu bylo ukončeno 

15. Přeshraniční spolupráce s Altenbergem - hasiči - informativně (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

V programech přeshraniční spolupráce je možnost získat finance na novou cisternu. 

Diskuze zahájena

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č.  č. 16 přeshraniční spolupráce s Altenbergem - hasiči - informativně na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno 

16. Zastupitelstvo zařazuje na program jednání bod "Revokace usnesení č. 87-5/23" (bod číslo 17)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo zařazuje na program jednání bod "Revokace bodu 10.3. usnesení č. 87-5/23" , který zněl:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy místostarostu obce Moldavy Ing. Davida Leitermanna.

Diskuze zahájena 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-87-5/23.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-92-5/23 a bylo jím revokováno usnesení UZ-87-5/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (20. 6. 2023)

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení o Územním plánu Moldavy Davida Leitermanna.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-93-5/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 4. 7. 2023

17. Hlasování o zařazení bodu - volba vedení obce (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD MBA

Eva Kardová - na doplnění upřesnila informaci z Metodiky MV z roku 2016. Kdy je možné volit nového starostu. Zastupitelstvo může zvolit starostu kdykoli poté, co se dosavadní starosta vzdal své funkce nebo z ní byl odvolán, případně i na stejném zasedání zastupitelstva obce, na kterém se tak stalo. V případě rezignace starosty na funkce by se tak mělo stát na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Marcel Münzberger  navrhuje se vrátit k původnímu záměru a zvolit nového starostu.

Ing. David Leitermann  - sdělil svůj úmysl požádat o podporu zvolení býti starostou. Na základě osobních zkušeností plynoucích z funkce místostarosty se setkává - naštvaní obyvatelé v důsledku nekomunikace úředníků, naštvaných obyvatel majících ohrožení v důsledku rozvoje obce, což jsou developeři, příliš mnoho úřadů ukazujících na odkládání úředních úkonů (ZURka), potkává překvapené třetí strany, které hodnotí jeho návštěvu : " Vy jste se probudili." Na základě těchto bodů nabízí, skrz svoji osobu, změnu v komunikaci a akčnosti úřadu zde na Moldavě a opírá to o principy, že obyvatel by měl být na prvním místě, že obec není úředníků, ale obyvatel a ti volí úředníky, developer musí přinést pozitivní rozvoj nejprve pro stávající obyvatele a potom pro sebe, nikoli pro sebe na úkor obyvatel. Z každého podnikatelského záměru musí mít obec udržitelný benefit. Osobně se budu snažit být transparentní a poskytovat, zveřejňovat informace. Řekl, že jeho úskalím je malá seniorita v roli býti úředníkem a určitě není bez chyby. Platí, že čím větší podporu mít bude, tím rychleji budou realizace a snad i spokojenost. Na závěr říká: "Pokud s tím nesouhlasíte, tak mě nevolte".

Důvodová zpráva

 A. Hlasování o zařazení bodu - volba vedení obce

Diskuze zahájena 

 B.  Marcel Münzberger navrhuje na funkci starosty obce Ing. Davida Leitermanna PhD MBA, který se nám dnes představil.

C. Marcel Münzberger - tím, že byl Ing. Davida Leitermann PhD MBA, zvolen starostou obce, pozbyli jsme místostarostu, dotazoval se zastupitelů, zda mají nějaký návrh na pozici místostarosty.

- Vojtěch Kužel Bc. navrhuje do funkce místostarosty Ing. Josefa Svitáka.

 - Jiří Wasserbauer DiS navrhl do funkce místostarosty Ing. Jakuba Pěkného.

K projednávanému bodu se vyjádřil 

Ing. David Leitermann se po volbě vyjádřil, že upřednostnil do funkce Ing. Josefa Svitáka, jelikož na vítězné kandidátce získal největší počet hlasů.

Funkce předsedy kontrolního výboru, kterou vykonával Ing. Josef Sviták, bude volena na dalším zasedání zastupitelstva.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí se zařízením bodu - volba vedení obce.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-94-5/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 4. 7. 2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schválilo do funkce starosty obce Ing. Davida Leitermanna PhD MBA, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD. MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-95-5/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 4. 7. 2023

Předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PC1" (navrhovatel: "J. Wasserbauer") v tomto znění:

Jiří Wasserbauer DiS navrhuje do funkce místostarosty Ing. Jakuba Pěkného, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
proti (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD. MBA, Marcel Münzberger
zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. Lenka Nováková
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schválilo do funkce místostarosty obce Ing. Josefa Svitáka, nar.█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-96-5/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD. MBA
termín: 4. 7. 2023

 

19. Diskuze, závěr (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

 

Důvodová zpráva

Eva Kardová - poděkování paní starostce za to jak nás provedla volebním obdobím a za činnost, kterou zde doposud vykonávala, byť nakonec podporu nezískala. Za odvedenou práci si myslím, že stojí za to jí poděkovat. Ostatní zastupitelé souhlasili.

L█​█​█​█​█​█​█​ K█​█​█​█​█​ - dotaz na projekty hotel Bouřňák, p. Třešňák,...... zda je možné alespoň rámcově říct v jakém je to stavu.

Odpovídal Ing. David Leitermann - vyjadřoval se k veřejnému osvětlení.

1.Výpověď smlouvy firmě ATALIAN a oslovení firmy Marius Pedersen na zpracování cenové nabídky.

2. Plocha U Studánky - zpevnění plochy - je v jednání, v příštím týdnu je dojednána schůzka s PS projekty. 

3. Vodovody a kanalizace -  zástupce SVČK byl požádán o dání možností, jak situaci řešit. Jednou z možností je stát se jejich akcionářem. My bychom byli akcionáři, vlastníky sítí by byly SČVK. Dalšími možnostmi je nějaká forma dodávek či by sítě byly odkoupeny za nějakých podmínek, které ještě stanoveny nebyly.

4. Zídka na horní Moldavě - zídka stojí na pozemku SŽ. Bezplatný převod pozemku na obec zatím nelze, ale i když je to na jejich pozemku, máme zídku opravit.

Developerské projekty - pan Třešňák zatím nepokračuje, Bouřňák - zde se řešily dva stěžejní body - kde vzít vodu a případně kam s odpadní vodou. Pan Benda - chce majetkově řešit asfaltový povrch, který položil na obecní cestě k Bouřňáku. Výstavba srubů na Novém Městě, k tomuto prozatím nemám informace - schůzka s investory se bude konat 21.6.23. 

Ing. Lenka Nováková informovala o schůzce s novým majitelem Bendlovky, který má v úmyslu objekt zrekonstruovat. Projekt zatím neznáme.

Ing. David Leitermann  - dalším projektem je projekt Moldavka - Ing. Nováková - je vydáno rozhodnutí o odstranění části stavby a zatím není stavební povolení.

 

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 11 - Diskuze, závěr na vědomí.

 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:20:00

Jednání ukončeno 20.06.2023 v 19:20:00


Ověřeno ověřovateli:
1)   28. 6. 2023 09:20 Ing. David Leitermann PhD.,MBA
2)   27. 6. 2023 12:32 Michal Pelc