Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-76-5/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 12 - Záměr prodat pozemek 126/15 k.u. Nove Město u Mikulova
- doplňuje se bod č. 13 - Soulad UP obce Moldava s nadřazenými územními celky a jejich dokumentaci.
- doplňuje se bod č. 14 - Návrh na odvolání Ing. Lenky Novákové z funkce starostky obce Moldava

- doplňuje se bod č. 15 schůzka u hejtmana ÚK ohledně hasičské čtyřkolky - informativně

- doplňuje se bod č. 16 přeshraniční spolupráce s Altenbergem - hasiči - informativně

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (1) Ing. Lenka Nováková zdržel se: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
UZ-77-5/23
Bod programu: Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Moldava za rok 2022 a schvaluje  ji i s výhradami  uvedenými v tomto auditu.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-78-5/23
Bod programu: Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje nápravná opatření:

Při přezkumu v níže uvedených oblastech bylo zjištěno:

Obec vykázala k 31.12.2022 na účtech 315 0300 – Poplatky místní odpady, 311 0602 - Výnosy – odpad podnik a 311 0600 - Pohledávky po splatnostni ve výši 482 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly k rozvahovému dni vytvořeny opravné položky ve výši 68 tis. Kč. Z předložených podkladů vyplývá, že výše opravné položky by v souladu s ustanovením § 65 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky vyšší o 195 tis. Kč. 

Nápravné opatření – postupovat v souladu s účetními předpisy. Doplnit seznam u místních poplatků za odpady datum splatnosti s výší pohledávky pro správný výpočet opravné položky. 

Organizace zaúčtovala vratky přijatých dotací v celkové výši 37 tis. Kč na účet 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí a transfery na místo účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Celkový výsledek hospodaření nebyl zkreslen. 

Nápravné opatření – vratky transferů účtovat snížením výnosů.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
UZ-79-5/23
Bod programu: Závěrečný účet 2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce Moldava za rok 2022 a to bez výhrad.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
UZ-80-5/23
Bod programu: Účetní závěrka za rok 2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava projednalo návrh účetní závěrky obce za rok 2022. Z předložených dokladů Zastupitelstvo obce zjistilo, že účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Zastupitelstvo obce tímto schvaluje účetní závěrku obce Moldava za rok 2022.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (1) Marcel Münzberger zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA
UZ-81-5/23
Bod programu: Objednávka auditu

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání přezkumu hospodaření obce u auditorské společnosti 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-82-5/23
Bod programu: Revokace Usnesení UZ-58-3/23 ze dne 18.4.2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-58-3/23 ze dne 18.4.2023.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
UZ-83-5/23
Bod programu: Revokace Usnesení UZ-58-3/23 ze dne 18.4.2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění  záměru směny nově vzniklých pozemků p.č. 407/13 za pozemky p.č. 233/64 a p.č. 234/16 v k.ú. Nové Město u Mikulova. 

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Iveta Boudišová
UZ-84-5/23
Bod programu: Nabídka na bezúplatný převod

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p.č. 118/5 a p.č. 118/6 v k.ú. Moldava

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-85-5/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí  s pořádáním pochodu "Okolo Bouřňáku", který se bude konat dne 24.9.2023. Souhlas se vydává pro žadatele TJ Lokomotiva Teplice, z.s., E.Dvořákové 1630, 41501 Teplice.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-86-5/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 144/15/2019, kdy Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy starostku obce Moldavy Ing. Lenku Novákovou.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (1) Iveta Boudišová zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS
UZ-87-5/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Moldavy místostarostu obce Moldavy Ing. Davida Leitermanna.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-88-5/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​,  prodej nově vzniklých pozemků dle návrhu geometrického plánu č. 407-51/2023,  p.č. 288/61 (ostatní plocha neplodná půda o výměře 5 m2 ), p.č. 839/4 ( op jiná plocha o výměře 1 m2 ), p.č. 829/11 ( op jiná plocha o výměře 147 m2 ), p.č. 288/62 ( op neplodná půda o výměře 104 m2 ), p.č. 288/60 235 m2, celkem 492 m2  za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 = 73.800 Kč.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-89-5/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s vyhotovením geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova dle doloženého zákresu. Náklady na vyhotovení GP se připočítávají k ceně pozemku, pokud jej vyhotovuje obec.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-90-5/23
Bod programu: Soulad UP obce Moldava s nadrazenymi uzemnimi celky a jejich dokumentaci.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo vytvořit ZUP č.2 s jedním bodem a to promítnutí obsahu Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) do našeho územního plánu.

20. 6. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA4. 7. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-91-5/23
Bod programu: Návrh na odvolání Ing. Lenky Novákové z funkce starostky obce Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava odvolává k dnešnímu dni Ing. Lenku Novákou z funkce strarostky obce.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Eva Kardová proti: (0) zdržel se: (4) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová, Ing. Jakub Pěkný
UZ-92-5/23
Bod programu: Zastupitelstvo zařazuje na program jednání bod "Revokace usnesení č. 87-5/23"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-87-5/23.

20. 6. 2023IHNED (20. 6. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-93-5/23
Bod programu: Zastupitelstvo zařazuje na program jednání bod "Revokace usnesení č. 87-5/23"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení o Územním plánu Moldavy Davida Leitermanna.

20. 6. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA4. 7. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-94-5/23
Bod programu: Hlasování o zařazení bodu - volba vedení obce

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí se zařízením bodu - volba vedení obce.

20. 6. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA4. 7. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-95-5/23
Bod programu: Hlasování o zařazení bodu - volba vedení obce

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo do funkce starosty obce Ing. Davida Leitermanna PhD MBA, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

20. 6. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA4. 7. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-96-5/23
Bod programu: Hlasování o zařazení bodu - volba vedení obce

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo do funkce místostarosty obce Ing. Josefa Svitáka, nar.█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

20. 6. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA4. 7. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová