Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 3/2022
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 29. 6. 2022, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Předsedající: Lenka Nováková

Přítomno je 9 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 29.06.2022 v 17:00:00

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Lenka Nováková

 

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Jakub Pěkný, Vojtěch Kužel

 

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

 

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Lenka Nováková

 

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období 2022 – 2026 dle § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., O obcích, v platném zněn
5. Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
6. Rozpočtová změna č. 2
7. Závěrečný účet 2021
8. Účetní závěrka za rok 2021
9. Objednávka auditu
10. Vyřazení nedokončených investic ( projektů )
11. Pasportizace
12. Elektronická úřední deska
13. Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2022
14. Kompenzační bonus 2022 dle zákona č. 519/20212 Sb. - 1.Q.2022
15. ČEZ Distribuce Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
16. Vlach elektroinstalace Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
17. OMEXOM - Žádost o vyjádření ke stavbě TP-Moldava,Sklářská Huť
18. Žádost o vyjádření ke stavbě TP-Moldava, N. Město,p.p.č. 243/28-nové OM
19. Žádost o stanovisko vlastníka veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a stanovisko k záměru "Dělení pozemků parc.č. 329/1 a 243/1, k.ú. Nové Město u Mikulova"
20. Žádost o storno faktur za vodu - hotel Santén
21. Ostatní
22. Diskuze, závěr

 

 Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-17-3/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (29. 6. 2022)

3. Kontrola usnesení (bod číslo 3)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Kontrola usnesení

Diskuze zahájena v 17:11:21

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu snesení.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-18-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období 2022 – 2026 dle § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., O obcích, v platném zněn (bod číslo 4)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Starostka informovala, že s blížícími se podzimními volbami do zastupitelstev obcí, je současné zastupitelstvo podle § 67 zákona č.128/2000 Sb., o  obcích, nejpozději 85 dnů před dnem voleb povinno stanovit počet členů nově voleného zastupitelstva. Počet členů se stanovuje podle § 68 v závislosti na počtu obyvatel k 1.lednu 2022; pro obec Moldava v rozmezí 5 – 15 členů. Starostka navrhuje počet členů zastupitelstva obce ponechat na 9ti členech.

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

ZO schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Moldava pro následující volební období 2022 – 2026  v souladu s § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, na  9 členů.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-21-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

5. Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (bod číslo 5)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Přezkoumání hospodaření provedla  a Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 vyhotovila auditorská společnost 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová. Termín provedení přezkoumání proběhl ve dne 9.5.2022-1.6.2022.

Závěr z přezkoumání: citace

Nápravná opatření - citace  viz příloha

Nápravné opatření - postupovat v souladu s účetními předpisy

V 17:13:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

 

Zastupitelstvo obce  po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Moldava a schvaluje ji s výhradami uvedenými v tomto auditu. Zastupitelstvo schvaluje nápravná opatření, a to postupovat v souladu s účetními předpisy.


 

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-19-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

6. Rozpočtová změna č. 2 (bod číslo 6)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Projednání rozpočtové změny č. 2

Označení jako RZ č.2 proto, že proběhlo rozpočtové opatření č. 1 ( aby byla zachována číselná řada ).

 

Diskuze zahájena v 17:14:56

V 17:22:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022, kterou se zvyšují celkové rozpočtové příjmy obce o 2 213 513 Kč a celkové rozpočtové výdaje o 1 152 591 Kč.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-20-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

7. Závěrečný účet 2021 (bod číslo 7)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Ing. Bauerová zpracovala návrh závěrečného účtu obce Moldava za rok 2021, který byl zveřejněn v době od 9. 6. 2022 do 27. 6. 2022

Obec Moldava se při svém hospodaření řídila rozpočtem na rok 2021, který byl schválen usnesením č. 137/15/2019 zastupitelstva obce dne 21.12.2020.Rozpočet byl v průběhu roku změněn 2 rozpočtovými opatřeními, které schválila ve své kompetenci starostka obce a 2 rozpočtovými změnami, které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Příjmy navýšeny o 951 747,00 Kč oproti schválenému rozpočtu. Příjmy byly navýšeny zejména přijatými transfery ze státního rozpočtu na pracovníky pro údržbu zeleně a obce a investiční přijatou dotací na pořízení vozidla Mercedes Benz pro dobrovolné hasiče obce. Výdaje byly navýšeny o 972 120,00 Kč, a to zejména- na opravu traktoru a garáže- mzdové náklady pro pracovníka pro údržbu a zeleně, které byly kryty příspěvkem z ÚP ČR. Ze SR byly čerpány neúčelové prostředky na výkon státní správy ve výši 70 800 Kč, Ze SR byly čerpány dotace z Úřadu práce ČR na zaměstnance VPP ve výši 104 032 Kč, Ze SR byla čerpána dotace na volby do Parlament ČR ve výši 31 000 Kč, náklady byly ve výši 13 974,51 Kč, částka ve výši 17 025,49Kč se vrací do SR v roce 2022. Ze SR byla čerpána investiční dotace na pořízení hasičského vozidla ve výši 1 140 000 Kč, která byla v plné výši vyčerpána. Ze SR byly čerpány neúčelové prostředky, které byly obdrženy v rámci pandemie COVID 19 ve výši 52 768,10 Kč. V roce 2021 bylo poskytnuto z finančních zdrojů obce:- členský příspěvek MAS Cínovecko ve výši 1 830 Kč- členský příspěvek SMS ČR (Sdružení místních samospráv) ve výši 2 808 Kč- členský příspěvek Euroregion Krušnohoří ve výši 636 Kč

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce  po projednání schvaluje závěrečný účet obce Moldava za rok 2021 a to bez výhrad.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-22-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

8. Účetní závěrka za rok 2021 (bod číslo 8)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2013 Sb., vznikla pro zastupitelstvo obce povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře. Termín pro schválení účetní závěrky za rok 2021 sestavené k rozvahovému dni (tj. ke dni 31.12.) je rovněž stanoven do 30. 6. 2022. Účetní závěrka nemusí být zveřejněna na úřední desce obce před projednáním v zastupitelstvu.

Zpráva finančního výboru – Ing. Jakub Pěkný

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava projednalo návrh účetní závěrky obce za rok 2021. Z předložených dokladů Zastupitelstvo obce zjistilo, že účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Zastupitelstvo obce tímto schvaluje účetní závěrku obce Moldava za rok 2021“.

 

 

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-24-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

9. Objednávka auditu (bod číslo 9)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Návrh na objednání auditu u soukromého subjektu - auditorská společnost 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová

Diskuze zahájena v 17:30:47

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání přezkumu hospodaření obce u auditorské společnosti 22HLAV s.r.o. z Ústí nad Labem, odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová., za nabídkovou cenu 18 000 Kč bez DPH.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-23-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

 

 

 

 

10. Vyřazení nedokončených investic ( projektů ) (bod číslo 10)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Na základě doporučení auditorské společnosti bychom měli projít a odsouhlasit vyřazení nedokončených investic ( projektů ), které se již nebudou provádět.

V příloze uveden inventarizační soupis nedokončeného majetku.

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

0:53 - 1:33


Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - projektová dokumentace  na rekonstrukci hřbitova.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-26-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

1:34 - 2:11


Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investic - technická dokumentace opěrné zdi u hřiště.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-27-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

2:12 - 2:51


Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - projekt zabezpečovacího zařízení historické expozici nádraží.

Hlasování
pro: (7) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (2) Eva Kardová, Renata Fialová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-28-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

3:12 - 3:16


Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice -  projektová dokumentace na stavbu pečovatelského domu.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-29-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

3:17 - 3:23


Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - projektová dokumentace k nedokončené stavbě vodní nádrže na dolní Moldavě.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-30-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investice - Projektová dokumentace k opravě budovy nádraží.


Protinávrh


3:48 - 4:50


Ing. Michal Cuc navrhuje ponechání si projektové dokumentace k dotačnímu titulu opravě budovy nádraží ještě v evidenci inventarizačního soupisu.


Hlasováno o protinávrhu Ing. Michala Cuce.

Hlasování
pro: (3) Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc
proti (4) Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
zdržel se: (2) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat

11. Pasportizace (bod číslo 11)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Zatřídění místních komunikací do pasportu místních komunikací

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

5:53 - 7:55

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby podala žádost na zatřídění místních komunikací na místně příslušný silniční správní úřad.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-25-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

12. Elektronická úřední deska (bod číslo 12)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

8:02 - 15:20

Pořízení elektronické úřední desky

Zastupitelstvo ÚK schválilo poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 ve výši 250 000 Kč na projekt "Digitalizace úřadu - elektronická úřední deska"

Pro přípravu smlouvy o poskytnutí dotace je nutné přijmout usnesení ZO o zajištěném spolufinancování. V rozpočtové změně schvalujeme financování pořízení el. úřední desky

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování pořízení elektronické úřední desky ve výši 116 630 Kč.


 

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (1) Michal Cuc
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-31-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele el. úřední desky firmu Galileo Corporation s.r.o.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-32-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

13. Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2022 (bod číslo 13)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

15:20 - 16:17

Krajský úřad Ústeckého kraje přidělil pro rok 2022 příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 70 500,-Kč

Diskuze zahájena v 17:50:46

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022 ve výši 70 500 Kč.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-33-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

14. Kompenzační bonus 2022 dle zákona č. 519/20212 Sb. - 1.Q.2022 (bod číslo 14)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

16:18 - 17:31

Obce ÚK - kompenzační bonus 2022 dle zákona č. 519/2021 Sb. - 1. Q. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu za období od 22.11.2021 do 31.1.2022, ve výši 15 042,45 Kč.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-34-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

15. ČEZ Distribuce Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (bod číslo 15)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

17:32 - 18:55

ČEZ Distribuce žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4013641/SOBS01, název stavby: TP-Moldava, p.p.č. 230/20-nové OM

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013641/SOBS01 

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-35-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

16. Vlach elektroinstalace Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (bod číslo 16)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

19:03 - 20:26

Společnost VLACH elektroinstalace s.r.o. žádá o uzavření  SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-4021129/SOBS02 na p.p.č. 233/60 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje  o uzavření SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-4021129/SOBS02

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-36-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

17. OMEXOM - Žádost o vyjádření ke stavbě TP-Moldava, Sklářská Huť (bod číslo 17)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

20:33 - 21:51

Společnost OMEXOM GA Energo žádá o vyjádření ke stavbě TP-Moldava, Sklářská Huť a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013851/SOBS/VB 1 TP - Moldava, Sklářská huť, p.č. 266/6 v k.ú. Moldava - OM.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013851/SOBS/VB 1 TP - Moldava, Sklářská huť, p.p.č. 266/6 - OM.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-37-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

18. Žádost o vyjádření ke stavbě TP-Moldava, N. Město p.p.č. 243/28-nové OM (bod číslo 18)

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

21:52 - 23:10

Společnost OMEXOM GA Energo žádá o vyjádření ke stavbě TP-Moldava, N. Město,p.p.č. 243/28-nové OM.

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013779/SOBS/VB 1 TP-Moldava, Nové Město, p.p.č. 243/28 - nové OM.

Hlasování
pro: (9) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Eva Kardová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-38-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

19. Žádost o stanovisko vlastníka veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a stanovisko k záměru "Dělení pozemků parc.č. 329/1 a 243/1, k.ú. Nové Město u Mikulova" (bod číslo 19)

Projednání bodu bylo odloženo s tím, že k tomuto bude bude svoláno setkání zastupitelů, investora a pokud to bude možné i úředníky ze stavebního úřadu a životního prostředí.

20. Žádost o storno faktur za vodu - hotel Santén (bod číslo 20)

 V 18:27 odchází z jednání zastupitelka Eva Kardová.

Od této chvíle hlasuje 8 zastupitelů

Předkladatel: Lenka Nováková

Důvodová zpráva

51:30 - 55:41

Jednatelka společnosti žádá o storno faktur za vodu. Fa. č. 2020430010 - 8.159 Kč, fa. č. 1943001047 - 9.124 Kč, fa č. 970 - 15.503 Kč. Celkem 32. 786 Kč.

Důvodem žádosti je, že hotel je dlouhodobě nevyužívaný a prázdný. Při běžné kontrole byl zjištěn velký náměr vodoměru i přesto, že byl rozvod vody za vodoměrem uzavřen a v objektu nedocházelo k odběru vody.

Žádost a odborné stanovisko jsou přílohou tohoto zápisu.

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

 

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje storno tří faktur  za vodu. fa. č. 2020430010 - 8.159 Kč, fa. č. 1943001047 - 9.124 Kč, fa č. 970 - 15.503 Kč v celkové výši 32. 786 Kč z důvodu poruchy na vodoměru.

Hlasování
pro: (6) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (2) Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, 
nehlasoval: (1)Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-50-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

21. Ostatní (bod číslo 21)

Předkladatel: Lenka Nováková

 Důvodová zpráva

55:54 - 1:03.45

1. Předžalobní výzva OPS Sport centrum Bouřňák - informativně

1:03: 46 - 1:06:57

2. Žádost p. Jiřího Voborského o odkup části pozemku p.č. 266/8, část p.č. 266/8 o výměře 369 m2, bude zároveň zřízeno VB chůze a jízdy ve prospěch pozemku p.č. 265/4 a nově vzniklý pozemek p.č. 266/10 o výměře 69 m2 zůstane obci. Záměr vyvěšen od 14.6. do 29.6.2022

1:07:07 -  1:12:57

3. Prodej pozemku manželům Horovým, úprava GP

1:12:58 - 1: 14:40

4. Žádost o souhlasné stanovisko k běžeckému závodu Mikulovský Ultra Trail Run 2022

1:14:41 - 1:23:26

5. ATIS - vodovod, kanalizace - odkup inženýrských sítí

1:23: 27 - 1:27:32

6.KIA má technickou poruchu - zablokované levé zadní kolo. Po prohlídce bylo zjištěno poškození diferenciálu. Vzhledem ke stáří a opotřebování vozu by byla oprava nadále nerentabilní. 

1:27:33 - 1:34:26

7.Nádraží - výběrové řízení - informativně

Informace - prodejem v elektronické dražbě bychom přišli možnost ovlivnit další využívání budovy nádraží. Výběrovým řízením nám tato možnost zůstává.

1:34:27 - 1:37:29

8. Moldavka s.r.o. - podána žádost o dokup pozemků p.č. 288/11 a část pozemku 288/1 v k.ú. Moldava

1:37: 30 - 1:40:50

9.  TJ Lokomotiva Teplice - žádost o příspěvek na výstavbu ohřívárny

1:40:51 - 1:41:38

10. Poděkování hasičům - čarodějnice, májka, dětský den - informativně 

1:41:50 - 1:44:36

11. Žádost o koupi pozemku.p.č.63/19 v k.ú. Nové Město.

1:44:37 - 1:47:03

12. Prodej pozemku p.č. 288/27,288/28, 839/2 v k.ú. Moldava

1:47: 04 - 1:50:33

13. Věcné břemeno na p.p.č. 391 v k.ú. Nové Město

Paní Zuzana Antoniszynová žádala o odkup či zřízení VB.

Zastupitelstvo Usnesením č. 105/10/2019 schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti z důvodu umístění části jímky domácí čistírny odpadních vod majitelky po dodání geometrického plánu. Jedná se o pozemek cesty p.č. 391 k.ú. Nové Město u Mikulova. VB zaujímá plochu 17,11 m2.

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

2. Žádost o odkup části pozemku p.č. 266/8 v k.ú. Moldava


Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 266/8 v k.ú. Moldava o výměře 369 m2 , panu Jiřímu Voborskému, bytem Moldava 180, 417 81 Moldava, narozenému dne 10.10.1958, za sjednanou kupní cenu 55 350 Kč.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1)Eva Kardová

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-39-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "2" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

3. Prodej pozemku manželům Horovým, úprava GP


3.1. Revokace usnesení: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 300/26/2018 , kterým schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava podle navrhovaného zákresu.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Eva Kardová

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-40-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

3. Prodej pozemku manželům Horovým, úprava GP


3.2. Záměr prodeje


Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje záměr, prodeje části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava dle nově upraveného zákresu.

Hlasování
pro: (7) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (1) Michal Cuc
nehlasoval: (1) Eva Kardová

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-41-3/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (29. 6. 2022)

4. Žádost o souhlasné stanovisko k běžeckému závodu Mikulovský Ultra Trail Run 2022

 

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí s konáním běžeckého závodu Mikulovský Ultra Trail Run „MUTR“ v navržených trasách 16+a 50+.

 

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0) 
nehlasoval: (1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-42-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

 

5. ATIS - vodovod, kanalizace

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje odkup inženýrských sítí vodovodu a kanalizace dle znaleckého posudku č. 42/693/2021 za cenu 500.000 Kč.

Hlasování
pro: (6) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc
proti (0)
zdržel se: (2) , Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
nehlasoval: (1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-43-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

6.KIA

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje odprodej vozu KIA RZ 6U6 0100 a zároveň zajištění znaleckého posudku o obvyklé ceně automobilu.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0) 
nehlasoval: (1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-44-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "H" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

8.Moldavka s.r.o. - žádost o prodej pozemků

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 288/11, části p.p.č. 288/1 v k.ú. Moldava dle doloženého nákresu a souhlasí s vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemku na náklady žadatele.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-45-3/22
zodpovídá:  
termín:

29. 6. 2022

9. LOTE žádost o příspěvek - Lokomotiva Teplice

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje dar ve výši 100 000 Kč pro oddíl běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Teplice, z.s., se sídlem  E. Dvořákové 1630, 41501 Teplice, za účelem výstavby objektu zázemí na lyžařském stadionu na Novém Městě u Mikulova.

Hlasování
pro: (7) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: ((1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-46-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "J" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

11. Žádost o koupi pozemku p.č.63/19 v k.ú. Nové Město.

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č.63/19, ostatní plocha, sportoviště o výměře 525 m2 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

 

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0) 
nehlasoval: ((1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-47-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "K" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění: 

 

12. Prodej pozemku MVDr. Uldrych

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.č. 288/27 ( ostatní plocha o výměře 674 m2 ), p.č. 288/28 ( ostatní plocha o výměře 184 m2 ) a p.č. 839/2 ( ostatní plocha o výměře 37 m2 ) v k.ú. Moldava, panu MVDr. Jiřímu Uldrychovi , bytem Josefa Bejčka 1443, 27309 Kladno, narozený 30.8.1939. Sjednaná kupní cena činí 134 250 Kč.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: ((1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-48-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "L" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

13. Věcné břemeno na p.p.č. 391

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje schvaluje uzavření smlouvy o zatížení služebnosti s paní Zuzanou Antoniszynovou na pozemku obce p.č. 391 v k.ú. Nové Město u Mikulova pro domácí ČOV za jednorázovou úplatu 1 000 Kč + DPH.

Hlasování
pro: (8) Lenka Nováková, Vojtěch Kužel, Jaroslav Pok, Iveta Boudišová, Renata Fialová, Michal Cuc, Jakub Pěkný, Miroslav Pěkný
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Eva Kardová
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-49-3/22
zodpovídá:  
termín: 29. 6. 2022

 

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

 

22. Diskuze, závěr (bod číslo 22)

 

I. Boudišová - dotaz na darovací smlouvu pračky a sušičky Vězeňské službě Praha. Ing. Nováková je názoru darovací smlouvu neuzavírat.

R. Heller - dotaz ke schválenému prodeji p.p.č. 288/27, 288/28 a 839/2 v k. ú. Moldava. Jeho žádost, na odkup pozemků, byla podaná před třemi lety. Ing. Lenka Nováková se vyjádřila, že prodej pozemků dle jeho žádosti zastupitelstvo neschválilo a informace o tomto závěru mu nebyla písemně zaslána. Po delší diskuzi i s ostatními zastupiteli navrhla paní starostka, aby si pan Heller podal žádost opětovně.

M.Drha - dotazoval se na podanou žádost o odkoupení p.p.č. 336/1 v k.ú. Nové Město

 

 Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

Jednání ukončeno 29.06.2022 v 20:01:13

 
 

Ověřeno ověřovateli:
1)   18. 8. 2022 10:51 Ing. Jakub Pěkný
2)   16. 8. 2022 13:50 Bc. Vojtěch Kužel