Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 1/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 13. 2. 2023, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté: 19
Předsedající: Ing. Lenka Nováková

Přítomno je 9 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 13.02.2023 v 15:00:00

1. Volba pracovních komisí, složení slibu zastupitelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Ing. Josef Sviták, Eva Kardová

Zasedání zastupitelstva zahájila dosavadní starostka Ing. Lenka Nováková a přivítala nově zvolené členy zastupitelstva obce, hosty a občany obce. Poté konstatovala, že ustavující zastupitelstvo bylo řádně svoláno, sešlo se v počtu 9 ti a je usnášeníschopné. Dále upozornila, že záznamové zařízení je zapnuté a ten, komu bude uděleno slovo, aby mluvil hlasitě a srozumitelně.

 

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Složení slibu a schválení programu jednání
3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích
4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení kontrolního a finančního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)
9. Diskuze, závěr

Slib nových členů zastupitelstva

Ing. Lenka Nováková hlasitě přečetla slib. Každý z přítomných nově zvolených členů zastupitelstva složil slib pronesením slova „SLIBUJI“, podáním ruky a podpisem písemného vyhotovení slibu člena zastupitelstva.

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

 


Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-1-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 2. 2023)

 

 
 

3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Důvodová zpráva

- Předsedající navrhla funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) zákona o obcích, pro jejichž výkon nebudou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako neuvolněnou navrhla funkci starosty obce.

- Předsedající dále navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu, který nebude pro tuto funkci uvolněn. 

Diskuze zahájena 

Žádné další návrhy nebyly podány. 

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-2-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-3-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-4-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

 

4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými čle­ny zastupitelstva  odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou *předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat . Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k před­nesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Předsedající navrhla veřejný působ hlasování.

Diskuze zahájena 

Žádné další návrhy nebyly podány. 

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-5-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

 

5. Volba starosty (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Předsedající vyzvala k předložení návrhů kandidátů na funkci neuvolněného starosty.

Byly podány následující návrhy:

Za sdružení Otevřeně k všem navrhla předsedající samu sebe, Ing. Lenku Novákovou

Diskuze zahájena

Jiří Wasserbauer navrhuje do funkce starosty  Ing. Davida Leitermanna PhD.,MBA.

 Ing. David Leitermann PhD.,MBA sdělil, že nominaci nepřijímá, proto dala předsedající hlasovat o svém návrhu.

 Žádné další návrhy nebyly již podány. 

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo volí do funkce neuvolněného starosty Ing. Lenku Novákovou, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger
proti (3) Jiří Wasserbauer DiS, Zdeňka Teplá DiS, Ing. Jakub Pěkný
zdržel se: (1) Ing. Lenka Nováková
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-6-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

 

6. Volba místostarosty (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů kandidátů na funkci neuvolněného místostarosty.

Byly podány následující návrhy:

Za sdružení SPOLU navrhla předsedající na funkci neuvolněného místostarosty  Ing. Davida Leitermanna, Ph.D., MBA

Diskuze zahájena

Žádné další návrhy nebyly podány. 

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce volí do funkce neuvolněného místostarosty pana Ing. Davida Leitermanna, Ph.D., MBA, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Hlasování
pro: (5) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Marcel Münzberger, Eva Kardová
proti (1) Ing. Jakub Pěkný
zdržel se: (3) Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-7-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

 

7. Zřízení kontrolního a finančního výboru (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Důvodová zpráva

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obec­ního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní vý­bor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.

Předsedající informovala, že personální obsazení výborů bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.

Diskuze zahájena 

Žádné další návrhy nebyly podány. 

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo zřizuje  finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý­bory budou tříčlenné.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-8-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13.2.2023

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou kontrolního výboru  Ing. Josefa Svitáka.

Hlasování
pro: (5) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.MBA, Marcel Münzberger
proti (0)
zdržel se: (4) Ing. Josef Sviták, Zdeňka Teplá DiS, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-9-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED  13. 2. 2023

 

Předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou finančního výboru  Marcela Münzbergera.

Hlasování
pro: (5) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.MBA
proti (0)
zdržel se: (4) Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Zdeňka Teplá DiS, Ing. Jakub Pěkný
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-10-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích) (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Důvodová zpráva

Stanovení možné výše odměn za výkon funkce neuvolněného, starosty, místostarosty a dalších neuvolněných členů zastupitelstva (v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků).

Diskuze zahájena

 Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 28. 352,- Kč (hrubého) za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne přijetí tohoto usnesení.


 

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-11-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25. 518,- Kč (hrubého) za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne přijetí tohoto usnesení.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-12-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 


předseda výboru zastupitelstva 2.835,- Kč,


člen výboru zastupitelstva  2.363,- Kč,


člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.418,- Kč. 


 

Hlasování
pro: (8) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. Josef Sviták
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-13-1/23
zodpovídá:  
termín: IHNED 13. 2. 2023

 

10. Diskuze, závěr (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno 

Předsedající informovala, že program dnešního zasedání byl vyčerpán a zahájila bod diskuze.

Diskuze

Ing. Jakub Pěkný navrhuje schválit podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/ projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.

 

Předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/ projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.

Hlasování
pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-14-1/23
zodpovídá: Ing. Lenka Nováková
termín: 24. 2. 2023

 

Jednání ukončeno 15.02.2023 v 15:30


Ověřeno ověřovateli:
1)   28. 2. 2023 14:13 Michal Pelc
2)   28. 2. 2023 16:06 Ing. Josef Sviták