Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 2/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 15. 3. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
Omluveni: (1) Ing. Jakub Pěkný
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Předsedající: Ing. Lenka Nováková

Přítomno je 8 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 15.03.2023 v 17:03:09

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:03:26

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Jiří Wasserbauer DiS, Eva Kardová

Diskuze zahájena v 17:03:26

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0) 
nehlasoval: (1) Iveta Boudišová
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:05:08

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:05:24

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Složení slibu náhradníka
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočet na rok 2023
6. Členové finančního výboru
7. Členové kontrolního výboru
8. Odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
9. Návrh na stanovení kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření podle §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000, o obcí
10. Termíny jednání zastupitelstva obce pro rok 2023
11. Darovací smlouva na opravu bytu č. 20 v č.p. 138 Moldava
12. Příspěvek na údržbu Běžecké lyžařské magistrály
13. Žádost o stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení Stavební úpravy a změna užívání chaty "Moldavka"
14. Žádost o souhlas k uspořádání automobilového závodu do vrchu dne 10.6.2023
15. Žádost o povolení k organizaci běžeckého závodu Mikulovský Ultra Trail Run 2023 "MUTR" - jarní verze
16. ÚZSVM úplatný převod pozemku p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova
17. Vyúčtování finančního daru
18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - IV-12-4023372
19. Platby vodného a stočného 1x ročně
20. Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava
21. Žádost o koupi pozemku p.č 112/37 k.ú. Nové Město u Mikulova
22. Žádost o koupi pozemku p.č 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova
23. Žádost o koupi pozemku p.č . 236/2 k.ú. Moldava
24. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova
25. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 a části p.č. 63/27 k.ú. Nové Město u Mikulova
26. Žádost o koupi pozemku p.č.163/31 k.ú. Nové Město u Mikulova
27. Žádost o koupi částí pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 k.ú. Moldava
28. Sdělení firmy ATIS PRO
29. Mandátní smlouva
30. Informativně
31. Diskuze, závěr

Diskuze zahájena v 17:05:24

V 17:09:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

ZO schvaluje program jednání ze zveřejněné pozvánky.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0) 
nehlasoval: (1) Iveta Boudišová

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-15-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:09:32

3. Složení slibu náhradníka (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:10:07

Důvodová zpráva

Zastupitelka paní Zdeňka Teplá rezignovala na mandát zastupitele.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci paní Zdeňky Teplé z volební strany Svoboda a př. demokracie ( SPD ), která rezignovala na mandát zastupitele dne 15. 2. 2023 a od 16. 2. 202 na její místo nastupuje paní Iveta Boudišová.

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích  složení slibu proběhne předepsaným postupem. Předsedající přečetl text slibu stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a nová členka zastupitelstva  složila slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Moldava a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

 

Diskuze zahájena v 17:10:07

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:11:15

4. Kontrola usnesení (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:11:26

Důvodová zpráva

Kontrola usnesení - na vědomí 

UZ - 14 - 1/23  Podání žádosti o  dotaci " Vybavení jednotek  SDH ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany." - splněno

Diskuze zahájena v 17:11:26

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:11:56

5. Rozpočet na rok 2023 (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:12:14

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu se opírá na příjmové straně především o

daňové příjmy ( daň z nemovitosti, DPH ) celkem 6 037 270 Kč

nedaňové příjmy celkem 2 376 450 Kč

kapitálové příjmy ( prodej pozemků a nádraží ) celkem 7 700 000 Kč

dotace celkem 2 950 087 Kč

PŘÍJMY CELKEM 19 063 807 Kč

 

Na straně výdajové pak

Běžné výdaje celkem 11 505 624 Kč

Kapitálové výdaje celkem 3 258 210 Kč

VÝDAJE  CELKEM 14 763 834 Kč

Rozpočet je koncipován jako přebytkový s přebytkem ve výši 4 299 973 Kč

 

Diskuze zahájena v 17:12:14

K bodu se vyjádřil pan místostarosta - navrhl projednávání bodu rozpočtu ukončit, neboť se v návrhu rozpočtu počítá na 100% s prodejem budovy nádraží s najisto předpokládanou částkou a není jisté ani jedno. Navrhl tuto příjmovou položku z rozpočtu vyndat. Tím pádem bude rozpočet deficitní a minimálně je to znak toho, že by měl být rozpočet přepracován.

V 17:14:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo navrhuje přeložit projednávání a schválení rozpočtu obce Moldava na rok 2023 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, na příští zasedání zastupitelstva.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-16-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:14:48

6. Členové finančního výboru (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:16:46

Důvodová zpráva

Předseda finančního výboru navrhuje členy finančního výboru:

Ivana Vágnerová a Michal Pelc.

Diskuze zahájena v 17:16:46

V 17:17:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Michala Pelce, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​ a Ivanu Vágnerovou, nar.█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (1) Iveta Boudišová
zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-17-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:18:11

7. Členové kontrolního výboru (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:18:26

Důvodová zpráva

Předseda kontrolního výboru navrhuje členy kontrolního výboru:

paní Ivetu Hluzinovou

slečnu Janu Svitákovou

 

 

Diskuze zahájena v 17:18:26

V 17:19:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava volí členy kontrolního výboru Ivetu Hluzinovou, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a Janu Svitákovou, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Iveta Boudišová, Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-18-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:20:02

8. Odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:20:15

Důvodová zpráva

Návrh odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 476 Kč měsíčně.

Diskuze zahájena v 17:20:15

V 17:21:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 476 Kč měsíčně.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-19-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:21:56

9. Návrh na stanovení kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření podle §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000, o obcí (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:22:24

Důvodová zpráva

Návrh úpravy kompetencí starosty k provádění rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, přesuny v rámci jednotlivých paragrafů tak, aby nemuselo být při každé změně prováděno klasické rozpočtové opatření. Tato kompetence by umožňovala starostovi jednodušší a operativnější přesuny finančních prostředků v rámci již jednou schváleného rozpočtu. Kompetence může být schválena zastupitelstvem na kalendářní rok, případně i celé volební období.

Navrhuji schválit kompetence pro starostu do konce volebního období.

Diskuze zahájena v 17:22:24

V 17:25:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldavy  stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rámci paragrafů schválených rozpočtů ve volebním období 2022-2026, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tj. nedoje k celkovému zvýšení výdajů.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-20-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:25:31

10. Termíny jednání zastupitelstva obce pro rok 2023 (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:25:42

Důvodová zpráva

Starostka navrhuje stanovit termíny zasedání zastupitelstva obce pro rok 2023:

18.4., 16.5., 20.6., 12.9., 17.10., 21.11. a 19.12.

 

Diskuze zahájena v 17:25:42

V 17:28:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny svých zasedání v roce 2023:


18.4., 16.5., 20.6., 12.9., 17.10., 21.11. a 19.12. V případě potřeby se vyhrazuje právo na změnu termínu. 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-21-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:28:33

11. Darovací smlouva na opravu bytu č. 20 v č.p. 138 Moldava (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:28:43

Důvodová zpráva

V r. 2022 byla společností FEMA stavební s.r.o. provedena rekonstrukce koupelny v bytě č. 20 v domě č.p. 138. Byt následně přidělen občance Ukrajiny.

Společnost stavební práce provedla formou daru.

Diskuze zahájena v 17:28:43

V 17:30:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Moldava a společností FEMA stavební s.r.o., Václavské nám. 831/21, 110 00  Praha 1, 


IČ: 618 55 049.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-22-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:30:46

12. Příspěvek na údržbu Běžecké lyžařské magistrály (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:30:55

Důvodová zpráva

MAS CÍNOVECKO o.p.s. požádala obec o finanční příspěvek na údržbu Běžecké lyžařské magistrály

 Starostka navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 20 000 Kč.

Diskuze zahájena v 17:30:55

V 17:32:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti MAS CÍNOVECKO o.p.s., na údržbu Běžecké lyžařské magistrály, ve výši 20 000 Kč.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-23-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:32:36

13. Žádost o stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení Stavební úpravy a změna užívání chaty "Moldavka" (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:32:48

Důvodová zpráva

Společnost DOMYJINAK architekti s.r.o. žádá o stanovisko k projektové dokumentaci, jedná se o stavební úpravy stávající budovy.

Diskuze zahájena v 17:32:48

V 17:38:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce požaduje po investorovi doložení Závazného stanoviska k projektové dokumentaci z odboru územního plánovaní Magistrátu města Teplice a zároveň vyzvat investora k jednání o plánovací smlouvě s obcí.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-24-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:39:08

14. Žádost o souhlas k uspořádání automobilového závodu do vrchu dne 10.6.2023 (bod číslo 14)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:39:18

Důvodová zpráva

HOBBY RACING klub v AČR, zastoupený panem Františkem Pištou žádá o souhlas k uspořádání automobilového závodu do vrchu na komunikaci Mikulov - Moldava dne 10.6.2023.

Diskuze zahájena v 17:39:18

V 17:49:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s upořádáním automobilového závodu do vrchu na komunikaci Mikulov - Moldava. Termín bude upřesněn pořadatelem a obci řádně a včas oznámen. 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-25-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:49:26

15. Žádost o povolení k organizaci běžeckého závodu Mikulovský Ultra Trail Run 2023 "MUTR" - jarní verze (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:49:36

Důvodová zpráva

Spolek Mikulovský Ultra Trail Run, z.s. žádá o povolení k využití pozemků ve vlastnictví obce při běžeckém závodě MUTR 2023, jarní verze , délka 10,7 km.

Konání závodu 22.4.2023

Diskuze zahájena v 17:49:36

V 17:50:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s využitím pozemků ve vlastnictví obce při konání běžeckého závodu MUTR 2023, který se bude konat dne 22.4.2023

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-26-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:51:10

16. ÚZSVM úplatný převod pozemku p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:51:19

Důvodová zpráva

ÚZSVM nabízí úplatný převod pozemku p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova.

Jedná se o součást účelové komunikace v chatové oblasti. Navrhuji tento pozemek formou úplatného převodu od ÚZSVM získat.

Výše kupní ceny není v současné době známá.

Diskuze zahájena v 17:51:19

V 17:53:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova od ÚZSVM.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-27-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:53:53

17. Vyúčtování finančního daru (bod číslo 17)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:54:09

Důvodová zpráva

TJ Lokomotiva Teplice , z.s. zaslala vyúčtování finančního daru na výstavbu ohřívárny na lyžařském stadionu v Novém Městě.

 

Diskuze zahájena v 17:54:09

V 17:56:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování finančního daru na výstavbu ohřívárny na lyžařském stadionu v Novém Městě.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-28-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:57:00

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - IV-12-4023372 (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:57:30

Důvodová zpráva

Společnost R-built s.r.o. ( v zastoupení ČEZ Distribuce, a.s. ), v rámci rozšiřování distribuční soustavy (připojení pozemků p.č. 243/30 a p.č. 243/22 k.ú. Nové Město u Mikulova), žádá o uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti. 

Jedná se o umístění elektrického vedení v pozemku p.č. 391 k.ú. Nové Město u Mikulova. 

Diskuze zahájena v 17:57:30

V 17:59:38 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - IV-12-4023372

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-29-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:59:49

19. Platby vodného a stočného 1x ročně (bod číslo 19)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:59:56

Důvodová zpráva

Návrh na změnu placení vodného, resp. vodného a stočného: místo současného způsobu placení a provádění odečtů 2x ročně navrhuji platbu a provádění  odečtů 1 x za rok, a to v měsíci září každého roku.

Úhrada zálohy za odběr vody (včetně stočného) by byla dobrovolná, výše zálohy by měla odpovídat spotřebě za poslední vyúčtované období:

při odběru do 50 m3 - záloha čtvrtletně ve výši 1/2 poslední platby

při odběru nad 50 m3 záloha měsíčně ve výši 1/6 poslední platby

při odběru do 5 m3 za pololetí by byla platba možná jednorázově.

 

Diskuze zahájena v 17:59:56

V 18:04:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje změnu placení vodného a stočného takto: platbu a provádění odečtů 1 x za rok, a to v měsíci září každého roku


Úhrada zálohy za odběr vody (včetně stočného) je dobrovolná, výše zálohy by měla odpovídat spotřebě za poslední vyúčtované období.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (2) Iveta Boudišová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-30-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:04:36

20. Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (bod číslo 20)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:04:44

Důvodová zpráva

Manželé Horovi žádali o odprodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava.

Geometrickým plánem vznikl nový pozemek p.č. 230/52 ( trvalý travní porost o výměře 443 m2 ).

Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce  od 30.8.2022 do 13.9.2022

Diskuze zahájena v 18:04:44

V 18:07:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 230/52 o výměře 443 m2 (který vznikl oddělením z původního pozemku p.č. 230/1) v k.ú. Moldava, manželům Jindřichu Horovi,█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​a Marii Horové,█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 417 81 Moldava za celkovou cenu 21.450 Kč.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-31-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:07:24

21. Žádost o koupi pozemku p.č 112/37 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 21)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:07:37

Důvodová zpráva

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o koupi nově vzniklého pozemku p.č. 112/37 v k.ú. Nové Město u Mikulova (ostatní plocha jiná plocha o výměře 74 m2)

Diskuze zahájena v 18:07:37

V 18:09:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku p.č. 112/37 v k.ú. Nové Město u Mikulova.


 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-32-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:09:15

22. Žádost o koupi pozemku p.č 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 22)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:09:22

Důvodová zpráva

Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o koupi pozemku p.č. 112/36 v k.ú. Nové Město u Mikulova (ostatní plocha jiná plocha o výměře 485 m2).

Diskuze zahájena v 18:09:22

V 18:13:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova. Zároveň ukládá starostce vyzvat vlastníky st.p.č. 258, k.ú. Nové Město u Mikulova k jednání vyřešení situace.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-33-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:13:49

23. Žádost o koupi pozemku p.č . 236/2 k.ú. Moldava (bod číslo 23)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:13:58

Důvodová zpráva

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o koupi pozemku p.č. 236/2 k.ú. Moldava (ostatní plocha jiná plocha o výměře 442 m2)

Diskuze zahájena v 18:13:58

V 18:16:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 236/2 k.ú. Moldava. Zároveň ukládá starostce vyzvat vlastníky sousedních nemovitostí  k jednání.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-34-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:17:11

24. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 24)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:17:20

Důvodová zpráva

Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o koupi pozemku p.č. 63/22 v k.ú. Nové Město u Mikulova (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 94 m2)

Diskuze zahájena v 18:17:20

V 18:19:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-35-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:21:01

25. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 a části p.č. 63/27 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 25)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:21:13

Důvodová zpráva

Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o prodej pozemku p.č. 63/22 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře 94 m2 a části pozemku p.č. 63/27 (dle zákresu), k.ú. Nové Město u Mikulova.

Diskuze zahájena v 18:21:13

V 18:22:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 63/27 k.ú. Nové Město u Mikulova.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-36-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:22:37

26. Žádost o koupi pozemku p.č.163/31 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 26)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:22:44

Důvodová zpráva

Pan█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá prodej (případně dlouhodobý pronájem) pozemku p.č. 63/31 (ostatní plocha jiná plocha o výměře 133 m2), k.ú. Nové Město u Mikulova.

Diskuze zahájena v 18:22:44

V 18:25:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 63/31 k.ú. Nové Město u Mikulova

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-37-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:25:15

27. Žádost o koupi částí pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 k.ú. Moldava (bod číslo 27)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:25:23

Důvodová zpráva

Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o prodej části pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 v k.ú. Moldava dle přiložených nákresů.

Zároveň žádají o projednání odvolání proti prodeji dotčených pozemků.

Diskuze zahájena v 18:25:23

V 18:47:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje provést místní šetření za účasti manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a geodeta na částech pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 k.ú. Moldava. 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-38-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:47:28

28. Sdělení firmy ATIS PRO (bod číslo 28)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:47:37

Důvodová zpráva

Zástupce firmy ATIS PRO sděluje obci, že upomínané faktury za vodné a stočné uhradí v rámci vzájemného uznání pohledávek.

Diskuze zahájena v 18:47:37

V 19:02:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání neschvaluje vzájemný zápočet pohledávek navržený firmou ATIS-PRO s.r.o. a trvá na úhradě zaslaných pohledávek v termínu do 17.4.2023.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Iveta Boudišová, Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-39-2/23
zodpovídá:  
termín: 15. 3. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:02:42

29. Mandátní smlouva (bod číslo 29)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:03:00

Důvodová zpráva

Na základě kontroly obce na úseku požární ochrany a krizového řízení, kterou provedl 30.6.2022 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, je nutné vyřešit zjištěné nedostatky.

Řešení nedostatků je vhodné řešit odbornou firmou (případně způsobilou osobou) formou uzavření mandátní smlouvy.

Diskuze zahájena v 19:03:00

V 19:10:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Pavlem Řehákem na zajištění v oblasti úseku BOZP a PO.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-40-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:11:06

30. Informativně (bod číslo 30)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:24:18

Důvodová zpráva

1. Uzavřena Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ( Úřad práce ) na dobu od 1.3.2023 do 30.9.2023

2. KIA - nefunkční, zpracován znalecký posudek na obvyklou cenu - návrh řešení

3. Potvrdit výši vodného a stočného v cenové úrovni roku 2022

4. Potvrdit výši poplatku za odpady v cenové úrovni roku 2022

5. Žádost o podporu Linky bezpečí - informativně

Diskuze zahájena v 19:24:18

V 19:24:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

2. KIA - nefunkční, zpracován znalecký posudek na obvyklou cenu - zveřejnit záměr prodeje formou elektronické aukce.


 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-41-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

V 19:26:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

3. Zastupitelstvo obce Moldava potvrzuje výši vodného a stočného v cenové úrovni roku 2022.


 

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-42-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

V 19:27:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava potvrzuje výši poplatku za odpady v cenové úrovni roku 2022.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-43-2/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 3. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:27:50

31. Diskuze, závěr (bod číslo 31)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:28:16

Důvodová zpráva

Prostor pro dotazy a příspěvky veřejnosti

1. Paní starostka  - informovala o došlé  žádosti o podporu Linky bezpečí - informativně

2. Občan - informoval, že osvětlení na NM zbytečně svítí přes den, protože na lampách jsou umístěné časové spínače, ale vhodnější by byly stmívače.  Paní starostka poděkovala za informaci a sdělila, že záležitost projednají.

Diskuze zahájena v 19:28:16

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 31 - Diskuze, závěr na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:28:38

Jednání ukončeno 16.03.2023 v 14:45:19


Ověřeno ověřovateli:
1)   23. 3. 2023 14:34 Michal Pelc
2)   27. 3. 2023 09:29 Jiří Wasserbauer DiS