Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-15-2/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

ZO schvaluje program jednání ze zveřejněné pozvánky.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-16-2/23
Bod programu: Rozpočet na rok 2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo navrhuje přeložit projednávání a schválení rozpočtu obce Moldava na rok 2023 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, na příští zasedání zastupitelstva.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-17-2/23
Bod programu: Členové finančního výboru

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Michala Pelce, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​ a Ivanu Wágnerovou, nar.█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (1) Iveta Boudišová zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
UZ-18-2/23
Bod programu: Členové kontrolního výboru

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava volí členy kontrolního výboru Ivetu Hluzinovou, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a Janu Svitákovou, nar. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Iveta Boudišová, Jiří Wasserbauer DiS
UZ-19-2/23
Bod programu: Odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 476 Kč měsíčně.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
UZ-20-2/23
Bod programu: Návrh na stanovení kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření podle §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000, o obcí

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldavy  stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rámci paragrafů schválených rozpočtů ve volebním období 2022-2026, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tj. nedoje k celkovému zvýšení výdajů.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-21-2/23
Bod programu: Termíny jednání zastupitelstva obce pro rok 2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny svých zasedání v roce 2023:

18.4., 16.5., 20.6., 12.9., 17.10., 21.11. a 19.12. V případě potřeby se vyhrazuje právo na změnu termínu. 

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-22-2/23
Bod programu: Darovací smlouva na opravu bytu č. 20 v č.p. 138 Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Moldava a společností FEMA stavební s.r.o., Václavské nám. 831/21, 110 00  Praha 1, 

IČ: 618 55 049.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-23-2/23
Bod programu: Příspěvek na údržbu Běžecké lyžařské magistrály

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti MAS CÍNOVECKO o.p.s., na údržbu Běžecké lyžařské magistrály, ve výši 20 000 Kč.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-24-2/23
Bod programu: Žádost o stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení Stavební úpravy a změna užívání chaty "Moldavka"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce požaduje po investorovi doložení Závazného stanoviska k projektové dokumentaci z odboru územního plánovaní Magistrátu města Teplice a zároveň vyzvat investora k jednání o plánovací smlouvě s obcí.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-25-2/23
Bod programu: Žádost o souhlas k uspořádání automobilového závodu do vrchu dne 10.6.2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s upořádáním automobilového závodu do vrchu na komunikaci Mikulov - Moldava. Termín bude upřesněn pořadatelem a obci řádně a včas oznámen. 

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-26-2/23
Bod programu: Žádost o povolení k organizaci běžeckého závodu Mikulovský Ultra Trail Run 2023 "MUTR" - jarní verze

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s využitím pozemků ve vlastnictví obce při konání běžeckého závodu MUTR 2023, který se bude konat dne 22.4.2023

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-27-2/23
Bod programu: ÚZSVM úplatný převod pozemku p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova od ÚZSVM.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-28-2/23
Bod programu: Vyúčtování finančního daru

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování finančního daru na výstavbu ohřívárny na lyžařském stadionu v Novém Městě.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-29-2/23
Bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - IV-12-4023372

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - IV-12-4023372

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-30-2/23
Bod programu: Platby vodného a stočného 1x ročně

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje změnu placení vodného a stočného takto: platbu a provádění odečtů 1 x za rok, a to v měsíci září každého roku

Úhrada zálohy za odběr vody (včetně stočného) je dobrovolná, výše zálohy by měla odpovídat spotřebě za poslední vyúčtované období.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (2) Iveta Boudišová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA
UZ-31-2/23
Bod programu: Prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 230/52 o výměře 443 m2 (který vznikl oddělením z původního pozemku p.č. 230/1) v k.ú. Moldava, manželům Jindřichu Horovi,█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​a Marii Horové,█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 417 81 Moldava za celkovou cenu 21.450 Kč.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-32-2/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č 112/37 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku p.č. 112/37 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-33-2/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 112/36 k.ú. Nové Město u Mikulova. Zároveň ukládá starostce vyzvat vlastníky st.p.č. 258, k.ú. Nové Město u Mikulova k jednání vyřešení situace.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-34-2/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č . 236/2 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 236/2 k.ú. Moldava. Zároveň ukládá starostce vyzvat vlastníky sousedních nemovitostí  k jednání.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
UZ-35-2/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-36-2/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 a části p.č. 63/27 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 63/27 k.ú. Nové Město u Mikulova.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-37-2/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č.163/31 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 63/31 k.ú. Nové Město u Mikulova

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-38-2/23
Bod programu: Žádost o koupi částí pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje provést místní šetření za účasti manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a geodeta na částech pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 k.ú. Moldava. 

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-39-2/23
Bod programu: Sdělení firmy ATIS PRO

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání neschvaluje vzájemný zápočet pohledávek navržený firmou ATIS-PRO s.r.o. a trvá na úhradě zaslaných pohledávek v termínu do 17.4.2023.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Iveta Boudišová, Jiří Wasserbauer DiS
UZ-40-2/23
Bod programu: Mandátní smlouva

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Pavlem Řehákem na zajištění v oblasti úseku BOZP a PO.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-41-2/23
Bod programu: Informativně

Text přijatého usnesení:

2. KIA - nefunkční, zpracován znalecký posudek na obvyklou cenu - zveřejnit záměr prodeje formou elektronické aukce.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-42-2/23
Bod programu: Informativně

Text přijatého usnesení:

3. Zastupitelstvo obce Moldava potvrzuje výši vodného a stočného v cenové úrovni roku 2022.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-43-2/23
Bod programu: Informativně

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava potvrzuje výši poplatku za odpady v cenové úrovni roku 2022.

15. 3. 2023IHNED (15. 3. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)