Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 4/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 16. 5. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Iveta Boudišová
Hosté: 9
Předsedající: Ing. Lenka Nováková

Přítomno je 8 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 16.05.2023 v 17:00:26

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:01:01

Paní starostka upozornila, že záznamové zařízení je zapnuté a ten komu bude uděleno slovo, aby se představil jménem, mluvil hlasitě a srozumitelně.

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Ing. Jakub Pěkný, Bc. Vojtěch Kužel

Diskuze zahájena v 17:01:01

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:02:04

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:02:22

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti výborů
4. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025
5. Rozpočet na rok 2023
6. Nová smlouva EKO-KOM
7. Kupní smlouva ÚZSVM p.č. 439-3 k.ú. Nové Město u Mikulova
8. Žádost o souhlasné stanovisko k běžeckému závodu Mikulovský Ultra Trail Run 14.10.2023
9. Prodej pozemku p.č. 288/11 a nově vzniklých pozemků p.č. 288/30 a p.č. 288/32 k.ú. Moldava
10. Prodej pozemku p.č. 63/19 k.ú. Nové Město u Mikulova
11. Ostatní
12. Diskuze, závěr

Diskuze zahájena v 17:02:22

V 17:05:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Žádost█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o dva dubové trámy na most přes hraniční potok pod Sport hotelem
- doplňuje se bod č. 14 - Žádost o odkup části p.č. 288-1 k.ú. Moldava - pokračovaní; část H
- doplňuje se bod č. 15 - Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-66-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:06:06

3. Zpráva o činnosti výborů (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:06:13

Důvodová zpráva

Předseda kontrolního výboru Ing. Josef Sviták předkládá ZO zprávu KV.

Zpráva o kontrole usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva je přílohou zápisu

Diskuze zahájena v 17:06:13

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Zpráva o činnosti výborů na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:09:24

4. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:09:32

Důvodová zpráva

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období roku 2023–2026 byl vypracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tento dokument slouží jako nástroj pro dlouhodobé plánování obce a je potřeba jej pravidelně vyhodnocovat a také aktualizovat.

Diskuze zahájena v 17:09:32

V 17:12:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025.

Hlasování
pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-67-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:12:31

5. Rozpočet na rok 2023 (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:12:38

Důvodová zpráva

Zveřejněný návrh rozpočtu, oproti zveřejněnému návrhu došlo dále zastupiteli k částečným úpravám.

Úpravy oproti zveřejněnému návrhu spočívají ve změnách:

na straně příjmů položky:

4116 na částku 112 000 Kč

3111 na 1 200 000 Kč

2132 na 415 740 Kč

3112 na 0 Kč

2131 na 281 300 Kč

PŘÍJMY CELKEM 11 891 197 Kč

 

Na straně výdajů pak položky:

5021 na 15 000 Kč

61xx na 700 000 Kč

5222 na 20 000 Kč

5154 na 20 000 Kč

5171 na 50 000 Kč

5169 na 30 000 Kč

5512 - 5171 na 1 000 000 Kč

5168 na 350 000 Kč

3636 - 61xx na 300 000 Kč

VÝDAJE  CELKEM 11 353 074 Kč

Přebytek 538 123 Kč

Splátka jistiny nádraží 230 400 Kč

Rozpočet je koncipován jako přebytkový s přebytkem ve výši 307 723 Kč

Diskuze zahájena v 17:12:38

V 17:28:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích rozpočet obce Moldava  na rok 2023.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (1) Ing. Jakub Pěkný
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-68-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:28:51

6. Nová smlouva EKO-KOM (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:28:59

Důvodová zpráva

Z důvodu aktualizace legislativy je společností EKO-KOM předložena nová verze Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.

Diskuze zahájena v 17:28:59

V 17:32:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, uzavřenou se společností EKO-KOM. a.s., a pověřuje starostku obce podpisem výše uvedené smlouvy.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-69-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:32:31

7. Kupní smlouva ÚZSVM p.č. 439-3 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:32:38

Důvodová zpráva

ÚZSVM zaslal k podpisu kupní smlouvu č. 56/23/4120. Jedná se o pozemek p.č. 439/3 k.ú. Nové Město u Mikulova.

Kupní cena ve výši 23 500 Kč.

Záměr koupě pozemku byl schválen usnesením č. UZ-27-2/23 dne 15.3.2023

 

Diskuze zahájena v 17:32:38

V 17:34:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje podpis Kupní smlouvy č. 56/23/4120 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p.č. 439/3 (ostatní plocha ostatní komunikace) za sjednanou kupní cenu ve výši 23 500 Kč.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-70-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:34:24

8. Žádost o souhlasné stanovisko k běžeckému závodu Mikulovský Ultra Trail Run 14.10.2023 (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:34:32

Důvodová zpráva

Spolek Mikulovský Ultra Trail Run, z.s. žádá o povolení k využití pozemků ve vlastnictví obce při běžeckém závodě MUTR 2023,  délky tratí 16,3 km a 50,6 KM.

 

Konání závodu 14.10.2023

Diskuze zahájena v 17:34:32

V 17:36:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s využitím pozemků ve vlastnictví obce při konání běžeckého závodu MUTR 2023, který se bude konat dne 14.10.2023.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-71-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:36:22

9. Prodej pozemku p.č. 288/11 a nově vzniklých pozemků p.č. 288/30 a p.č. 288/32 k.ú. Moldava (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:36:29

Důvodová zpráva

Informativně

Žádost o odprodej nově vzniklých pozemků p.č. 288/11, 288/30 a 288/32 v k.ú. Moldava.  

Diskuze zahájena v 17:36:29

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:44:54

10. Prodej pozemku p.č. 63/19 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:45:06

Důvodová zpráva

Informativně

Na minulém zasedání pan█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​(zastupuje žadatele p. █​█​█​█​█​█​█​) navrhl doplnění podkladů k žádosti.

V příloze je uvedena kopie zaslaného doplnění.

Diskuze zahájena v 17:45:06

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 10 - Prodej pozemku p.č. 63/19 k.ú. Nové Město u Mikulova na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:57:52

11. Ostatní (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:59:35

Důvodová zpráva

1. Informativně

Oprava střechy hasičárny - na minulém zasedání ZO přijalo usnesení č. UZ-54-3/23 " Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou poškozené střechy, dává pokyn veliteli hasičů k zahájení zjišťovacích prací pro stanovení velikosti poškození, návrhu řešení včetně předpokládaných nákladů na opravu. Velitel hasičů Ing. Jakub Pěkný doložil dokument - viz příloha 

 

2. Informativně

Ústeckým krajem byla obci poskytnuta dotace na projekt "Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" v celkové výši 150 000 Kč. 

 3. Informativně

Návrh "Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu Grünwaldské louky a vymezení konkrétních ochranných opatření".

 

4. Zvláštní užívání komunikace - automobilové závody Krušnohorský pohár 1.10.2023.

 

5. Informativně

Žádost, prosba Sport Centrum Bouřňák, o.p.s. o vrácení se k jednání ohledně cesty k Bouřňáku.

 

6. OMEXOM Smlouva o smlouvě budoucí p.č. 407/5 k.ú. Nové Město u Mikulova

Diskuze zahájena v 17:59:35

V 18:22:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

4.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zvláštním užíváním komunikace pro účely závodu automobilů - Krušnohorský pohár, který se bude konat 1.10.2023.

Hlasování
pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-72-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

V 18:33:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

6. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby IV-12-40-23-607/SOBS BB/1 TP, Nové Město č.p. 233/19. 

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-73-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:33:34

12. Žádost Dietmara Hoffmanna o dva dubové trámy na most přes hraniční potok pod Sport hotelem (bod číslo 13)

Předkladatel: Jiří Wasserbauer DiS

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:35:34

Důvodová zpráva

Informativně

Most přes hraniční potok pod Sport hotelem byl pro havarijní stav demolován. Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ vyrábí nový most a  žádá obec Moldavu o dva dubové trámy. Dřevo na nový most a spojovací materiál dodá město Altenberg.

Diskuze zahájena v 18:35:34

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 13 - Žádost█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ o dva dubové trámy na most přes hraniční potok pod Sport hotelem -  na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:41:28

13. Žádost o odkup části p.č. 288-1 k.ú. Moldava - pokračovaní; část H (bod číslo 14)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:41:59

Důvodová zpráva

27.4.2023 v 18:10 proběhlo setkaní manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​ a jeho dcerou (novou majitelkou s trvalým bydlištěm v nemovitosti po panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​) za přítomnosti Davida Leitermanna za účelem odstraněni protichůdných záměrů ke koupi pozemku p.č. 288/1 (části). Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o koupi cca 170 m2 s cílem využití jako odstavné plochy. 

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ vyjádřili souhlas s tím, že odmítají přestěhovaní výběhu pro psy na tuto plochu. 

Diskuze zahájena v 18:41:59

V 18:55:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru dělení pozemku p.č. 288/1 v k.ú. Moldava dle žádostí manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. Lenka Nováková
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-74-4/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 15. 5. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:55:49

14. Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:56:11

Důvodová zpráva

Městem Duchcov byl obci Moldava zaslán informativní dopis o navýšení částky za úhradu nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti v oblasti projednání přestupků (z původních 500 Kč na 1 500 Kč za 1 přestupek). Zároveň byl zaslán Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

Diskuze zahájena v 18:56:11

V 18:59:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Duchcov.

Hlasování
pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-75-4/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (16. 5. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:59:21

15. Diskuze, závěr (bod číslo 12)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:09

Důvodová zpráva

Prostor pro dotazy občanů

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - kdy se bude konat příští zasedání zastupitelstva?

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - spádovost mateřských školek?

Školení motorových pil - hasiči? Je potřeba doškolit █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ - Kam zmizela odpadová nádoba na plech na Novém Městě?

 

Diskuze zahájena v 19:06:09

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:06:17

 

Jednání ukončeno 16.05.2023 v 19:06:18


Ověřeno ověřovateli:
1)   27. 5. 2023 21:23 Ing. Jakub Pěkný
2)   29. 5. 2023 15:23 Bc. Vojtěch Kužel