Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 3/2023
Obec Moldava v Krušných horách
datum: 18. 4. 2023, čas: 17:00

Prezence:
Přítomni: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
Omluveni: (2) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Jakub Pěkný
Nepřítomni: (1) Iveta Boudišová
Hosté: 16
Předsedající:  

Přítomno je 6 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jednání zahájeno 18.04.2023 v 17:00:27

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:00:54

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Návrhová komise: Ing. Lenka Nováková
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Ing. Josef Sviták, Marcel Münzberger

Diskuze zahájena v 17:00:54

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:02:30

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:02:42

Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti výborů
4. Rozpočet na rok 2023
5. Jednací řád
6. Digitální technické mapy
7. Žádost o odkup části p.č. 288-1 k.ú. Moldava
8. Žádost o odkup části p.č. 829/6, 839/1 a p.č. 288-1 k.ú. Moldava
9. Žádost o koupi pozemku p.č. 112/37 k.ú. Nové Město u Mikulova
10. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova
11. Žádost o koupi pozemku p.č. 163/31 k.ú. Nové Město u Mikulova
12. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/19 k.ú. Nové Město u Mikulova
13. ATIS - PRO Dohoda o vzájemném započtení pohledávek
14. Žádost o odkup části p.č. 230/1 k.ú. Moldava
15. Žádost o odkup části p.č. 230/1 k.ú. Moldava
16. Ostatní
17. Diskuze, závěr

Diskuze zahájena v 17:02:42

V 17:04:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 18 - Oprava střechy hasičárny; zatékající střecha - zjištěni rozsahu poškozeni, návrh řešeni, stanoveni rozpočtu oprav
- doplňuje se bod č. 19 - Oprava opěrné zdi obecního domu.
- doplňuje se bod č. 20 - Původní vodoteč U Studánky byla úplně zahrnuta
- doplňuje se bod č. 21 - FVE - vyjádřeni k řízeni o povoleni stavby v k.u. Moldava dle sp.zn. UP/062609/2022/Mir
- doplňuje se bod č. 22 - Zaměř směny pozemku na NM - cesta 405/5 a 405/6

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-44-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:05:23

3. Zpráva o činnosti výborů (bod číslo 3)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:05:29

Důvodová zpráva

Předseda kontrolního výboru pan Ing. Josef Sviták předkládá ZO zprávu KV.

Zpráva o kontrole usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva je přílohou zápisu.

Diskuze zahájena v 17:05:29

Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Zpráva o činnosti výborů na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:08:34

4. Rozpočet na rok 2023 (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:08:42

Důvodová zpráva

Zveřejněný návrh rozpočtu, oproti zveřejněnému návrhu došlo dále zastupiteli k částečným úpravám.

Úpravy oproti zveřejněnému návrhu spočívají ve změnách:

na straně příjmů položky:

4116 na částku 112 000 Kč

3111 na 1 200 000 Kč

2132 na 415 740 Kč

3112 na 0 Kč

2131 na 281 300 Kč

PŘÍJMY CELKEM 11 891 197 Kč

Na straně výdajů pak položky:

5021 na 15 000 Kč

61xx na 700 000 Kč

5222 na 20 000 Kč

5154 na 20 000 Kč

5171 na 50 000 Kč

5169 na 30 000 Kč

5171 na 1 000 000 Kč

5168 na 350 000 Kč

5365 na 300 000 Kč

VÝDAJE  CELKEM 11 353 074 Kč

Přebytek 538 123 Kč

Splátka jistiny nádraží 230 400 Kč

Rozpočet je koncipován jako přebytkový s přebytkem ve výši 307 723 Kč

Diskuze zahájena v 17:08:42

V 17:16:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

 


Zastupitelstvo obce ukončuje projednávání tohoto bodu, jelikož nový návrh rozpočtu nebyl zveřejněn, jak ukládá zákon č. 250/200 Sb. Rozpočet může být schválen pouze na základě dříve schváleného nebo současně schvalovaného střednědobého výhledu rozpočtu.

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-45-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:17:14

5. Jednací řád (bod číslo 5)

Projednání bodu bylo odloženo.

6. Digitální technické mapy (bod číslo 6)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:19:36

Důvodová zpráva

Povinnost obcí k datu 1.7.2024 předat KÚ digitální technické mapy infrastruktury.

Nabídka SMS na pomoc při zpracování DTM za cenu 6 100 Kč bez DPH ( obce do 500 obyvatel ) na dobu 1 roku

Diskuze zahájena v 17:19:36

V 17:22:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje registraci v systému Dtmka - Kompetenční centrum (SMS) a uzavření smlouvy na zajištění zpracování digitálních technických map za částku 6 100 Kč bez DPH.

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-46-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:23:17

V 17:23:40 přišel Iveta Boudišová, přítomno 7 zastupitelů.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
Omluveni: (2) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Jakub Pěkný
Nepřítomni: (0)

7. Žádost o odkup části p.č. 288-1 k.ú. Moldava (bod číslo 7)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:24:08

Důvodová zpráva

Paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o odkoupení části p.č. 288/1 k.ú. Moldava - dle zákresu

 

Diskuze zahájena v 17:24:08

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:26:44

8. Žádost o odkup části p.č. 829/6, 839/1 a p.č. 288-1 k.ú. Moldava (bod číslo 8)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:45:46

Důvodová zpráva

Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o prodej části pozemků p.č. 829/6, 839/1 a 288/1 v k.ú. Moldava dle přiložených nákresů.

 

Zároveň žádají o projednání odvolání proti prodeji dotčených pozemků.

Doplnění žádosti o nový zákres

Diskuze zahájena v 17:45:46

V 17:46:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Hlasování o protinávrhu Ing. Lenky Novákové


USN č.38/2/23 stále trvá a zveřejnit záměr prodeje částí pozemku č.829/6 a 839/1 v k.ú. Moldava a vyhotovit GP dle skutečného vedení cesty. 

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-47-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:46:59

9. Žádost o koupi pozemku p.č. 112/37 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:47:28

Důvodová zpráva

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o koupi nově vzniklého pozemku p.č. 112/37 v k.ú. Nové Město u Mikulova (ostatní plocha jiná plocha o výměře 74 m2)

Diskuze zahájena v 17:47:28

V 17:49:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 112/37 v k.ú. Nové Město u Mikulova o výměře 74 m2 za celkovou cenu 59.200 Kč █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-48-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:50:00

10. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:50:09

Důvodová zpráva

Manželé █​█​█​█​█​█​█​█​ žádají o koupi pozemku p.č. 63/22 v k.ú. Nové Město u Mikulova (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 94 m2)

Diskuze zahájena v 17:50:09

V 17:52:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova manželům █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​za sjednanou cenu 75 200 Kč (94 m2*800 Kč).

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-49-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:52:22

11. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/31 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 11)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:52:31

Důvodová zpráva

Pan█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá prodej (případně dlouhodobý pronájem) pozemku p.č. 63/31 (ostatní plocha jiná plocha o výměře 133 m2), k.ú. Nové Město u Mikulova.

Po zveřejnění záměru o koupi pozemku projevil zájem také pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​( viz příloha )

Diskuze zahájena v 17:52:31

V 17:59:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje  prodej pozemku p.č. 63/31 k.ú. Nové Město u Mikulova panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za sjednanou cenu 106.400 Kč (133 m2*800 Kč).

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-50-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:59:36

12. Žádost o koupi pozemku p.č. 63/19 k.ú. Nové Město u Mikulova (bod číslo 12) - informativně

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:59:48

Důvodová zpráva

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádal o koupi pozemku p.č. 63/19 k.ú. Nové Město u Mikulova (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 525 m2)

Diskuze zahájena v 17:59:48

Tento bod bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:11:02

13. ATIS - PRO - Dohoda o vzájemném započtení pohledávek (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:11:09

Důvodová zpráva

Firma ATIS-PRO s.r.o. doručila Dohodu o vzájemném započtení pohledávek, která je podepsaná ze strany firmy ATIS-PRO s.r.o.

 

Diskuze zahájena v 18:11:09

FV konstatuje, že nárok z podané Dohody o vzájemném započtení pohledávek není podložen řádně podepsanou smlouvou mezi spol. ATIS-PRO s.r.o a obcí Moldava a doporučuje zastupitelstvu obce vzájemné započtení pohledávek neschválit.

V 18:21:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce ukládá starostce vyzvat spol. ATIS-PRO s.r.o. o navrácení  částky 17 018,98 Kč, která byla obcí uhrazena na základě došlé faktury č. VF1-0024/2018 (došlé dne 5.12.2018), jelikož nebyla řádně uzavřena Smlouva mezi společností ATIS-PRO s.r.o. a obcí Moldava.  

Hlasování
pro: (5) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-51-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:21:32

14. Žádost o odkup části p.č. 230/1 k.ú. Moldava (bod číslo 14)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:21:32

Důvodová zpráva

K č.j OUM 262 2023.

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o odkup části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava - dle přílohy

Diskuze zahájena v 18:35:10

V 18:35:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle přílohy) .

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-52-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:35:34

15. Žádost o odkup části p.č. 230/1 k.ú. Moldava (bod číslo 15)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:35:34

Důvodová zpráva

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o odkup části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava - dle přílohy

Projednáváno v r. 2021, přijato usnesení

Usnesení č. 318/30/2021

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání neschvaluje záměr prodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava.

Diskuze zahájena v 18:36:17

V 18:38:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 318/30/2021 a schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle přílohy). 

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-53-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:38:43

16. Oprava střechy hasičárny; zatékající střecha - zjištěni rozsahu poškozeni, návrh řešení, stanovení rozpočtu oprav (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:38:43

Důvodová zpráva

Zatékající střecha; dochází při deštích k nadměrnému kontaktu vody s vybavením hasičárny včetně vozidel. Tim dochází k rychlejšímu stárnutí/poškozeni.

Diskuze zahájena v 18:39:08

V 18:40:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí s opravou poškozené střechy, dává pokyn veliteli hasičů k zahájeni zjišťovacích prací pro stanoveni velikosti poškozeni, návrhu řešeni včetně předpokládaných nákladů na opravu.

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-54-3/23
zodpovídá: Ing. Jakub Pěkný
termín: 2. 5. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:40:57

17. Oprava operně zdi obecního domu. (bod číslo 19)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:40:57

Důvodová zpráva

Opěrná zeď je vyboulena s neurčitým stupněm rizika zříceni se. Hrozí způsobení škody na majetku a ohroženi zdraví.

Zeď je brána jako černá stavba stojící na cizím pozemku. Autorem díla je ovšem obec, proto by i přes fakt, že pozemek není obecní, měla obec napravit nevyhovující stav opěrné zdi.

 

Již projednáváno v r. 2015, přijato 

Usnesení č. 78/6/2015

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje záměr částečné demolice opěrné zdi pod domem čp. 138 na horní Moldavě svépomocí.

Diskuze zahájena v 18:52:45

V 18:53:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo po projednání  revokuje USN č. 78/6/2015 a pro havarijní stav souhlasí s částečným odstraněním opřené zdi a zároveň obnoví jednání o odkupu pozemku č. 219/6 v k.ú. Moldava od SŽ. Ukládá starostce informovat vlastníka pozemku o dané situaci.


 

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-55-3/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 2. 5. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:53:22

18. Původní vodoteč U Studánky byla úplně zahrnuta (bod číslo 20)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:53:30

Důvodová zpráva

Nové Město - cesta od chaty U Studánky - p.p.č. 412/1 v k.ú. Nové Město

Původní vodoteč je stále zlikvidována (betonová koryta – žlaby) a nahrazena zasypanou drenážní rourou (2019). Drenážní roura je již provozem zacpána a voda teče po cestě mimo původní záměr. Štěrk, který byl navezen na cestu je postupně vyplavován a již neplní svůj účel. Dle přiložených fotografií je vidět, že stavba nebyla kvalitně provedena. Došlo k úplnému zahrnutí výtoku z čističky odpadních vod do původní vodoteče. 

Diskuze zahájena v 18:53:30

V 19:02:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo posuzuje provedení stavby jako chybné (nebyla uvedena do původního funkčního stavu) a souhlasí s nápravou popř. reklamaci prováděných prací.

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-56-3/23
zodpovídá: Ing. Lenka Nováková
termín: 2. 5. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:02:29

19. FVE - vyjádřeni k řízeni o povolení stavby v k.ú. Moldava dle sp.zn. UP/062609/2022/Mir (bod číslo 21)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:02:36

Důvodová zpráva

Moldava v Krušných horách k řízení ve věci povolení stavby „Fotovoltaická výrobna elektrické energie na pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Moldava“.

 

Diskuze zahájena v 19:02:36

V 19:08:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava dne 18. 4. 2023 vyjádřilo nesouhlas s povolením stavby FVE na p.č. 232/2 v k.ú. Moldava dle sp.zn. ÚP/062609/2022/Mir a je toho názoru, že stavba významným způsobem narušuje krajinný ráz a dobré jméno obce a požaduje odstranění stavby. Je to nutný krok k tomu, aby obec mohla uvést do pořádku i svůj územní plán a vrátit na místo stavby původní horskou louku. 
Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (1) Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-57-3/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 2. 5. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:08:26

20. Záměr směny pozemků na NM - cesta 405/5 a 405/6 (bod číslo 22)

Předkladatel: Ing. David Leitermann PhD.,MBA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:08:36

Důvodová zpráva

Záměr směny pozemku v osadě Nové Město. Vlastník pozemku (█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​) zasahuje hranici pozemku do cesty, která je využívaná pro průjezd osadníku po existující cestě. Zároveň na obecním pozemku (cestě) se nachází část gabionové zdi. Cílem bylo vybudovat opřenou zeď bez zbytečných zlomu. Všechna povoleni umožňující stavbu zdi na obecním pozemku jsou vydaná, tedy nejedna se o černou stavbu.

Diskuze zahájena v 19:08:36

V 19:13:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "David Leitermann") v tomto znění:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem směny pozemků p.č. 405/5 a 405/6 v k.ú. Nové Město dle přiložené dokumentace.

Hlasování
pro: (5) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Iveta Boudišová
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-58-3/23
zodpovídá: Ing. David Leitermann PhD.,MBA
termín: 2. 5. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:13:27

21. Ostatní (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:13:54

Důvodová zpráva

 

Informativně:

1. Barevné provedení požární techniky - informativně

2. Směna pozemků p.č.st. 307, p.č. 1/23, p.č. 1/26, p.č. 1/6 a p.č. 1/4 (█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​) za pozemky p.č. 25/4, p.č. 828/4, p.č. 828/2 a část pozemku 829/1 (Obec Moldava)

3. Odměny hasičů

4. Zásahová čtyřkolka pro JSDH - informativně

5. Moldavka s.r.o. Žádost o vydání souhlasu

6. Pozemek 236/2 k.ú. Moldava, reakce na zveřejnění záměru - informativně

7. Modragon - žádost o odpuštění úhrady faktury za elektřinu

8. Paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o odkoupení části pozemku p.č. 336/39 k.ú. Nové Město u Mikulova - dle žádosti - informativně.

9. JSDH bude pořádat akci pro děti "Pálení čarodějnic" a žádají o příspěvek na občerstvení při akci.

 

Diskuze zahájena v 19:13:54

V 19:26:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.č.st. 307, p.č. 1/23, p.č. 1/26, p.č. 1/6 a p.č. 1/4 (█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​) za pozemky p.č. 25/4, p.č. 828/4, p.č. 828/2 a část pozemku 829/1 (Obec Moldava).

Hlasování
pro: (6) Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. Josef Sviták
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-59-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

V 19:32:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje odměnu JSDH obce Moldava za aktivní členství ve výjezdové jednotce za rok 2021 ve výši 5000 Kč na člena.


Jmenovitě: █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-60-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

V 19:35:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Moldava odkládá schválení odměn  JSDH obce Moldava za aktivní členství ve výjezdové jednotce za rok 2022 ve výši 5000 Kč na člena, po schválení rozpočtu na rok 2023.

Hlasování
pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-61-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

V 19:43:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Zásahová čtyřkolka pro JSDH


Zastupitelstvo schvaluje text oslovovacího dopisu v souvislosti se zajištěním fin. prostředků pro zásahovou jednotku JSDH a pověřuje tímto úkolem Ing. Jakuba Pěkného.

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-62-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

V 19:48:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Moldavka s.r.o. Žádost o vydání souhlasu


Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska: Souhlasí s provedením stavebních úprav (zateplení budovy č.38), kdy toto zateplení bude přesahovat na pozemky 898 a 288/12 v k.ú. Moldava ve vlastnictví obce Moldava.

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-63-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

V 19:56:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

Modragon - žádost o odpuštění úhrady faktury za elektřinu ve výši 13.518 Kč.


Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o odpuštění faktury ve výši 13.518 Kč a požaduje její úhradu.


 

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-64-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

V 20:04:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "Lenka Nováková") v tomto znění:

JSDH bude pořádat akci pro děti "Pálení čarodějnic" a žádá o příspěvek na občerstvení při akci.


Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč na akci pro děti "Pálení čarodějnic" 2023.

Hlasování
pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-65-3/23
zodpovídá:  
termín: IHNED (18. 4. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:13:47

22. Diskuze, závěr (bod číslo 17)

Předkladatel: Ing. Lenka Nováková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:13:53

Důvodová zpráva

Prostor pro veřejnost

1. Pan Drha - jaký je klíč k prodeji pozemků?

2. Paní Proňková - jak to bude s veřejným osvětlením na Novém Městě, které nesvítí?

3. Hrobská - kácení porostu, kdo a proč to kácí?

4. V jaké fázi je projednávání Územního plánu?

 

 

 

Diskuze zahájena v 20:13:53

Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:26:44

Jednání ukončeno 18.04.2023 v 20:30:00


Ověřeno ověřovateli:
1)   20. 4. 2023 13:49 Marcel Münzberger
2)   24. 4. 2023 06:59 Ing. Josef Sviták