Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-44-3/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 18 - Oprava střechy hasičárny; zatékající střecha - zjištěni rozsahu poškozeni, návrh řešeni, stanoveni rozpočtu oprav
- doplňuje se bod č. 19 - Oprava opěrné zdi obecního domu.
- doplňuje se bod č. 20 - Původní vodoteč U Studánky byla úplně zahrnuta
- doplňuje se bod č. 21 - FVE - vyjádřeni k řízeni o povoleni stavby v k.u. Moldava dle sp.zn. UP/062609/2022/Mir
- doplňuje se bod č. 22 - Zaměř směny pozemku na NM - cesta 405/5 a 405/6

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-45-3/23
Bod programu: Rozpočet na rok 2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce ukončuje projednávání tohoto bodu, jelikož nový návrh rozpočtu nebyl zveřejněn, jak ukládá zákon č. 250/200 Sb. Rozpočet může být schválen pouze na základě dříve schváleného nebo současně schvalovaného střednědobého výhledu rozpočtu.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-46-3/23
Bod programu: Digitální technické mapy

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje registraci v systému Dtmka - Kompetenční centrum (SMS) a uzavření smlouvy na zajištění zpracování digitálních technických map za částku 6 100 Kč bez DPH.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-47-3/23
Bod programu: Žádost o odkup části p.č. 829/6, 839/1 a p.č. 288-1 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Hlasování o protinávrhu Ing. Lenky Novákové

USN č.38/2/23 stále trvá a zveřejnit záměr prodeje částí pozemku č.829/6 a 839/1 v k.ú. Moldava a vyhotovit GP dle skutečného vedení cesty. 

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-48-3/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č. 112/37 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 112/37 v k.ú. Nové Město u Mikulova o výměře 74 m2 za celkovou cenu 59.200 Kč █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-49-3/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 63/22 k.ú. Nové Město u Mikulova manželům █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​za sjednanou cenu 75 200 Kč (94 m2*800 Kč).

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-50-3/23
Bod programu: Žádost o koupi pozemku p.č. 163/31 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje  prodej pozemku p.č. 63/31 k.ú. Nové Město u Mikulova panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za sjednanou cenu 106.400 Kč (133 m2*800 Kč).

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-51-3/23
Bod programu: ATIS - PRO Dohoda o vzájemném započtení pohledávek

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce ukládá starostce vyzvat spol. ATIS-PRO s.r.o. o navrácení  částky 17 018,98 Kč, která byla obcí uhrazena na základě došlé faktury č. VF1-0024/2018 (došlé dne 5.12.2018), jelikož nebyla řádně uzavřena Smlouva mezi společností ATIS-PRO s.r.o. a obcí Moldava.  

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (5) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
UZ-52-3/23
Bod programu: Žádost o odkup části p.č. 230/1 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle přílohy) .

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-53-3/23
Bod programu: Žádost o odkup části p.č. 230/1 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 318/30/2021 a schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 230/1 k.ú. Moldava (dle přílohy). 

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-54-3/23
Bod programu: Oprava strechy hasicarny; zatekajici strecha - zjisteni rozsahu poskozeni, navrh reseni, stanoveni rozpoctu oprav

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s opravou poškozené střechy, dává pokyn veliteli hasičů k zahájeni zjišťovacích prací pro stanoveni velikosti poškozeni, návrhu řešeni včetně předpokládaných nákladů na opravu.

18. 4. 2023Ing. Jakub Pěkný 2. 5. 2023pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-55-3/23
Bod programu: Oprava operne zdi obecniho domu.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo po projednání  revokuje USN č. 78/6/2015 a pro havarijní stav souhlasí s částečným odstraněním opřené zdi a zároveň obnoví jednání o odkupu pozemku č. 219/6 v k.ú. Moldava od SŽ. Ukládá starostce informovat vlastníka pozemku o dané situaci.

18. 4. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA2. 5. 2023pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-56-3/23
Bod programu: Původní vodoteč U Studanky byla úplně zahrnuta

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo posuzuje provedení stavby jako chybné (nebyla uvedena do původního funkčního stavu) a souhlasí s nápravou popř. reklamaci prováděných prací.

18. 4. 2023Ing. Lenka Nováková 2. 5. 2023pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-57-3/23
Bod programu: FVE - vyjadreni k rizeni o povoleni stavby v k.u. Moldava dle sp.zn. UP/062609/2022/Mir

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava dne 18. 4. 2023 vyjádřilo nesouhlas s povolením stavby FVE na p.č. 232/2 v k.ú. Moldava dle sp.zn. ÚP/062609/2022/Mir a je toho názoru, že stavba významným způsobem narušuje krajinný ráz a dobré jméno obce a požaduje odstranění stavby. Je to nutný krok k tomu, aby obec mohla uvést do pořádku i svůj územní plán a vrátit na místo stavby původní horskou louku.

18. 4. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA2. 5. 2023pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-58-3/23
Bod programu: Zamer smeny pozemku na NM - cesta 405/5 a 405/6

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem směny pozemků p.č. 405/5 a 405/6 v k.ú. Nové Město dle přiložené dokumentace.

18. 4. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA2. 5. 2023pro: (5) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Iveta Boudišová
UZ-59-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.č.st. 307, p.č. 1/23, p.č. 1/26, p.č. 1/6 a p.č. 1/4 (█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​) za pozemky p.č. 25/4, p.č. 828/4, p.č. 828/2 a část pozemku 829/1 (Obec Moldava).

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (6) Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Ing. Josef Sviták
UZ-60-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje odměnu JSDH obce Moldava za aktivní členství ve výjezdové jednotce za rok 2021 ve výši 5000 Kč na člena.

Jmenovitě: █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-61-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava odkládá schválení odměn  JSDH obce Moldava za aktivní členství ve výjezdové jednotce za rok 2022 ve výši 5000 Kč na člena, po schválení rozpočtu na rok 2023.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (6) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
UZ-62-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Zásahová čtyřkolka pro JSDH

Zastupitelstvo schvaluje text oslovovacího dopisu v souvislosti se zajištěním fin. prostředků pro zásahovou jednotku JSDH a pověřuje tímto úkolem Ing. Jakuba Pěkného.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-63-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Moldavka s.r.o. Žádost o vydání souhlasu

Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska: Souhlasí s provedením stavebních úprav (zateplení budovy č.38), kdy toto zateplení bude přesahovat na pozemky 898 a 288/12 v k.ú. Moldava ve vlastnictví obce Moldava.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-64-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

Modragon - žádost o odpuštění úhrady faktury za elektřinu ve výši 13.518 Kč.

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o odpuštění faktury ve výši 13.518 Kč a požaduje její úhradu.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-65-3/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

JSDH bude pořádat akci pro děti "Pálení čarodějnic" a žádají o příspěvek na občerstvení při akci.

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč na akci pro děti "Pálení čarodějnic" 2023.

18. 4. 2023IHNED (18. 4. 2023)pro: (7) Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)